BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Tijdstip laatste update: 26 juni; 11:56

De Nederlandse overheid heeft vergaande maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Ondernemers en organisaties worden hierdoor hard geraakt. Werknemers kunnen niet meer (volledig) aan het werk worden gezet terwijl de kosten doorlopen. 

Op 17 maart 2020 heeft de overheid een pakket aan maatregelen gepubliceerd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Onderdeel van deze maatregelen is het stopzetten van de overbelaste en onuitvoerbare regeling tot werktijdverkorting. De regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, oftewel de NOW. 

Hoe werkt de NOW?

Op basis van de NOW kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten (van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omzetdaling) worden aangevraagd, onder voorwaarde dat er sprake is van een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20%. 

Voor welke periode geldt de NOW?

In de eerste versie van de NOW (de NOW-1) werd subsidie verstrekt voor de loonkosten in de maanden maart, april en mei. Inmiddels is duidelijk dat de NOW met 4 maanden wordt verlengd (de NOW-2) en kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de loonkosten in de maanden juni, juli, augustus en september.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld?

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Hieronder zijn enkele voorbeelden:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

Wie kan een beroep doen op de NOW?

Alle werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetverlies van ten minste 20% en werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn kunnen een beroep doen op de NOW. 

Wat wordt er bedoeld met ‘omzetverlies’?

Bij de NOW-1 werd het omzetverlies vastgesteld door een kwart van de omzet in 2019 te vergelijken met de verwachte omzet in een driemaandsperiode die begint op 1 maart, 1 april of 1 juni. Was de verwachte omzet in deze driemaandsperiode ten minste 20% lager dan een kwart van de omzet in 2019? Dan kon een beroep worden gedaan op de NOW.

Voor de verlengde NOW-regeling (de NOW-2) wordt het omzetverlies vastgesteld door een derde van de omzet in 2019 te vergelijken met de omzet in een viermaandsperiode die begint op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Is eerder een beroep gedaan op de NOW-1? Dan moet de viermaandsperiode voor de NOW-2 direct aansluiten op de eerder gekozen driemaandsperiode.

Hoe moet de omzetdaling worden berekend bij een nieuwe onderneming of overname?

Als er sprake is van een nieuwe onderneming of er een overname heeft plaatsgevonden, dan kan de referentie-omzet (een kwart of een derde van de omzet in 2019) worden gewijzigd naar de omzet die is gerealiseerd in de periode tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie (NOW-1) of vier (NOW-2) maanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de aanvang van de bedrijfsuitoefening of de overname. Zo kan tot een meer representatieve referentie-omzet worden gekomen.

Op welk niveau moet het omzetverlies worden vastgesteld?

Voor het vaststellen van het omzetverlies wordt uitgegaan van de natuurlijke of rechtspersoon die werkgever is, tenzij de werkgever onderdeel is van een concern. In dat geval moet worden gekeken naar de omzetdaling van het concern. De peildatum voor de vraag of er sprake is van een concern is voor de NOW-1 bepaald op 1 maart 2020 en voor de NOW-2 op 1 juni 2020..

Sinds 5 mei 2020 is het toepassingsbereik van de NOW uitgebreid. Op basis van deze uitbreiding kunnen zelfstandige werkmaatschappijen ook in aanmerking komen voor subsidie op grond van de NOW wanneer zij worden geconfronteerd met een omzetverlies van ten minste 20%, terwijl hiervan op concernniveau geen sprake is. Deze uitbreiding geldt echter niet voor personeel-bv’s.

Wat wordt er bedoeld met ‘loonsom’?

Voor het berekenen van de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte gebruikt. Het UWV neemt deze gegevens automatisch over van de belastingdienst. Voor de NOW-1 werd in beginsel gekeken naar het socialeverzekeringsloon (SV-loon) in het referentietijdvak januari 2020. Voor de NOW-2 wordt gekeken naar het SV-loon in het referentietijdvak maart 2020. 

Zijn er in het referentietijdvak ‘extra periode salarissen’ (zoals een dertiende maand) uitbetaald? Dan zal het UWV deze bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uit de loonsom filteren. Hiermee wordt voorkomen dat het lijkt alsof de loonsom over de subsidieperiode daalt. Looncomponenten die afhankelijk zijn van bedrijfsresultaten of prestaties van de werknemer (zoals bonussen) zullen echter niet uit de loonsom worden gefilterd.

Bovenop de loonsom komt een opslag voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen en sociale premies. Voor de NOW-1 bedroeg de opslag 30% en voor de NOW-2 bedraagt de opslag 40%. Hiernaast is er een maximum gekoppeld aan het loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Loon dat boven dit bedrag komt wordt niet gecompenseerd.

Daalt de loonsom in de subsidieperiode? Dan kan dit tot een substantiële verlaging van de uiteindelijke subsidie of zelfs een volledige terugbetalingsplicht leiden. Onder de NOW-1 kan er ook sprake zijn van extra subsidie wanneer de loonsom in de subsidieperiode (maart t/m mei) stijgt. In dat geval vormt de loonsom in de subsidieperiode de grondslag voor de subsidieberekening, waarbij de loonsom in de maanden april en mei is gemaximeerd op de loonsom in de maand maart.

Wanneer wordt de tegemoetkoming verstrekt en definitief vastgesteld?

Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Dit voorschot wordt in ten hoogste 3 termijnen voldaan, waarbij de eerste termijn binnen 2-4 weken na de aanvraag wordt uitbetaald. 

Vaststelling van de NOW-1 subsidie kan vanaf 7 oktober 2020 via de website van het UWV worden aangevraagd en vaststelling van de NOW-2 subsidie is mogelijk vanaf 15 november 2020. Dit moet plaatsvinden binnen 24 weken of binnen 38 weken indien een accountantsverklaring is vereist. Een accountantsverklaring is vereist bij een voorschot van in totaal € 100.000,- of meer of een uiteindelijk vastgestelde subsidie van in totaal € 125.000,- of meer per concern. Bedrijven die als zelfstandige werkmaatschappij een beroep doen op de NOW en de omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij berekenen moeten altijd een accountantsverklaring overleggen. 

Ook als geen accountantsverklaring is vereist moeten bedrijven die een voorschot van € 20.000,- of meer ontvangen, of een uiteindelijke vastgestelde subsidie van € 25.000,- of meer ontvangen, een derdenverklaring overleggen waarin de omzetdaling wordt bevestigd. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring van een brancheorganisatie of financieel dienstverlener zijn.

Nadat een vaststelling van de tegemoetkoming is aangevraagd zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening verstrekken. Op basis daarvan kan nog een correctie plaatsvinden. Dat kan betekenen dat extra subsidie wordt verstrekt of subsidie moet worden terugbetaald.

Hoe en wanneer kan een beroep worden gedaan op de NOW?

Van 6 april 2020 t/m 5 juni 2020 kon een beroep worden gedaan op de NOW-1 voor de maanden maart, april en mei. Van 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020 kan subsidie worden aangevraagd voor de loonkosten in de maanden juni, juli, augustus en september (de NOW-2).

Kan ook een beroep worden gedaan op de NOW voor werknemers met een flexibel contract?

De NOW is ook bedoeld voor de loonkosten van werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht bestaat, zoals werknemers met een oproepcontract. Zo kunnen bedrijven of organisaties deze moeilijke periode overbruggen zonder dergelijk personeel te laten gaan.

Verder is de NOW bedoeld ter compensatie van loonkosten voor uitzend- en payrollkrachten. In dit geval moet het uitzend- of payrollbureau een beroep doen op de NOW.

Welke verplichtingen zijn er bij een beroep op de NOW?

Bij een beroep op de NOW bestaat de verplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de tegemoetkoming aan te wenden voor betaling van de loonkosten. Ook mag er in beginsel geen ontslagaanvraag worden ingediend op grond van bedrijfseconomische redenen. Daalt de loonsom of wordt er toch een ontslagaanvraag ingediend? Dan wordt de tegemoetkoming verlaagd. 

Verder is een werkgever verplicht om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of (bij gebreke daarvan) de werknemers te informeren over het beroep op de NOW. Tevens heeft een werkgever gedurende 5 jaar na de datum waarop de tegemoetkoming is vastgesteld de verplichting om op verzoek nadere informatie of documenten te overleggen.

Hiernaast gelden er aanvullende voorwaarden wanneer:

  • er een beroep is gedaan op de NOW als zelfstandige werkmaatschappij, of
  • er een beroep is gedaan op de NOW-2 én er een bedrag wordt ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

In dat geval zijn er verboden ten aanzien van het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en bonussen of winstdelingen aan bestuurders en directieleden. Ook mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze verboden zien op het jaar 2020 en gelden in beginsel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Behoort een reorganisatie tot de mogelijkheden?

Bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen zal het UWV meewegen of het ontslag voorkomen had kunnen worden bij een beroep op de NOW. Als dit het geval is, dan kan het UWV besluiten om de ontslagaanvraag af te wijzen. Een reorganisatie is dus alleen een optie wanneer een beroep op de NOW niet mogelijk is of redelijkerwijs geen oplossing biedt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er, ondanks het beroep op de NOW, nog steeds sprake is van een verlieslijdende situatie. Wordt er tijdens een beroep op de NOW een reorganisatie doorgevoerd? Dan moet er steeds rekening mee worden gehouden dat dit zal leiden tot een verlaging van de tegemoetkoming.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Lopende aanvragen zijn in behandeling genomen op basis van de nieuwe NOW-regeling. Ook is er aanvullende informatie opgevraagd om te kunnen vaststellen of aan de voorwaarden van de nieuwe regeling wordt voldaan.

Wat gebeurt er met een reeds verleende vergunning tot werktijdverkorting?

Een reeds verleende vergunning tot werktijdverkorting blijft van kracht. Hiernaast kan een beroep worden gedaan op de NOW. De WW-gelden op basis van de vergunning tot werktijdverkorting worden dan verrekend met de loonsom waarvoor compensatie kan worden aangevraagd.

Meer weten over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid? 

Heeft u een vraag over de NOW of wenst u hulp bij het aanvragen hiervan? Behalve de NOW, kunt u ook nog aanspraak maken op andere fiscale maatregelen. Voor al uw vragen rondom ondernemen tijdens de coronacrisis kun u contact met ons op via onderstaande knop. 

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam