Maatschappelijke organisaties

Transformatie is het antwoord

BDO voor maatschappelijke organisaties

Doelstellingen realiseren, het verschil maken en van toegevoegde waarde zijn. Dat is kortgezegd wat maatschappelijke organisaties willen. Het speelveld voor maatschappelijke organisaties is volop aan het veranderen en meebewegen is noodzakelijk. 

Wanneer doe je het goed voor je stakeholders? Maatschappelijke organisaties hebben vaak relatief diverse stakeholders en bewegen zich in een politiek gevoelig speelveld. Het antwoord verschilt per stakeholder. Als je als accountant of adviseur deze specifieke kenmerken van de sector niet begrijpt is de kans op een succesvolle samenwerking nihil. 
 

Wat kan BDO betekenen voor maatschappelijke organisaties?

Ons doel is om bij te dragen aan de vitaliteit van maatschappelijke organisaties, wat in onze ogen onmisbaar is als verbindende factor in de driehoek:  burger - bedrijfsleven - overheid. Transformatie is het centrale thema bij al onze dienstverlening, iedere organisatie moet rekening houden met de vijf drivers van transformatie.  

BDO helpt maatschappelijke organisaties

BDO heeft de beschikking over een breed palet aan gespecialiseerde accountants, fiscalisten en adviseurs voor maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn de lijntjes naar specialisten op deelgebieden bijzonder kort. BDO ondersteunt u op een pragmatische manier. 

De 5 drivers van transformatie

Verandering is een constante geworden. Waar ze vandaan komt, is steeds weer een verrassing, maar organisaties dienen er op te kunnen reageren. Trends als vergrijzing, individualisering, globalisering, diversiteit en een veranderende rol van de overheid zullen blijven uitdagen.
Juist in tijden van turbulentie is het belangrijk dat organisaties weten wat hun missie is. Dat geeft richting en inspiratie: stick to the plan. Voor veel organisaties kan het echter geen kwaad om de aloude raison d’être weer eens kritisch tegen het licht te houden en zich af te vragen of die hun relevantie in de huidige maatschappelijke verhoudingen niet in de weg staat. Andere belangrijke aandachtspunten binnen deze driver zijn aandacht besteden aan de governance (hebben de we juiste stakeholders aan boord?) en aan risicomanagement.
Voor maatschappelijke organisaties is een duurzame kijk op de bedrijfsvoering niet meer weg te denken. De maatschappij verwacht dat van hen. Dat vraagt een innovatieve kijk en het vermogen om slim aan te haken bij de maatschappelijke netwerken die een duurzame toekomst dichterbij brengen. Van toenemend belang is ook de manier waarop wordt gerapporteerd. Maatschappelijke organisaties moeten bij uitstek niet alleen verantwoording afleggen op financieel gebied, maar juist ook op niet-financiële waardecreatie.
Het is voor maatschappelijke organisaties zonder uitzondering van belang om een digitale strategie te formuleren en daar vervolgens gericht in te investeren. De digitale transformatie brengt enorm veel mogelijkheden met zich mee die organisaties in staat stellen om hun stakeholders beter te bedienen en te betrekken bij het werk dat ze doen.
Er is volop geïnnoveerd. Bijvoorbeeld in het vroegtijdig signaleren van maatschappelijke trends die nieuwe kansen herbergen. Of in het ontwikkelen van duurzame businessmodellen waarin gewerkt wordt aan impact op maatschappelijke issues. Dit kan ook betekenen: samenwerking in nieuwe coalities met partners die in staat zijn maatschappelijke impact te genereren, of investeren in bedrijven die gewenste oplossingen dichterbij brengen. Het fenomeen impact investing heeft de afgelopen tien jaar een hoge vlucht genomen.

Voor wie we onder andere werken: 


De vijf drivers van transformatie

De vijf drivers van transformatie

In dit visiedocument onderwerpen we de vijf drivers van transformatie aan een nadere beschouwing. In de paper zijn naast een beschouwing ook diverse interviews opgenomen met ervaringsdeskundige van het Aidsfonds, de Hersenstichting, Nierstichting Nederland, het Rijksmuseum en Stichting Women on Wings.
Lees visiepaper

Contactpersonen