• Krijg (weer) meer grip op de liquiditeit van uw organisatie Stel uw vraag

22 tips voor grip op uw liquiditeit

Hieronder leest u tips en van welke maatregelen u gebruik kunt maken om (weer) meer grip te krijgen op de liquiditeit van uw organisatie. 

1. Stel uitgaven die uw kernoperatie niet of beperkt raken zo veel mogelijk uit

Stop investeringen, rem inkopen af door uw voorraadniveau te verlagen, en rek bijvoorbeeld de betaaltermijnen bij crediteuren op. Communiceer hierover met uw schuldeisers.

2. Betaal gefaseerd

Door periodiek kleinere bedragen te betalen, houden schuldeisers langer het vertrouwen en toont u uw goede voornemen om de crediteur te betalen.

3. Factureer eerder

Hoe eerder u factureert, hoe eerder uw debiteuren u betalen. Voor de btw-heffing moet de factuur in beginsel worden uitgereikt uiterlijk op de vijftiende dag van de maand die volgt op de maand waarin de prestatie is verricht. 

4. Bij tijdelijke factureringsstop: let op btw

Als gevolg van een crisis en de verslechterde financiële situatie van afnemers kan het voorkomen dat u de berekening van vergoedingen bij doorlopende prestaties als managementvergoedingen, huur en abonnementen tijdelijk stop zet tot het moment dat de financiële situatie van uw afnemers weer een gezond niveau bereikt. Hoewel de afnemer nog niet betaalt, is wel een prestatie verricht waarvoor de afnemer in de toekomst een vergoeding is verschuldigd. De btw over die prestatie is ook gewoon verschuldigd. Wordt deze btw niet tijdig voldaan, dan kan de Belastingdienst hiervoor naheffingsaanslagen opleggen, vermeerderd met boetes en belastingrente. Wanneer de afnemer uiteindelijk niet betaalt dan kan de verschuldigde btw overigens ook weer worden teruggevorderd. Zie hierover ons eerdere artikel over - onder andere - oninbare vorderingen. Lees hier meer over de btw gevolgen bij tijdelijke factureringsstop

5. Let op btw gevolgen bij kwijtschelding

Wanneer u besluit de vergoeding die uw afnemer moet betalen volledig kwijt te schelden, is het belangrijk goed te letten op het feit dat dit gevolgen kan hebben voor de aftrek van voorbelasting. Zo kan bijvoorbeeld de in het verleden afgetrokken btw op investeringsgoederen (deels) moeten worden terugbetaald. Hier leest u meer over de btw-gevolgen bij kwijtschelding.

6. Stel belastingen uit

Ondernemers kunnen een verzoek om (bijzonder) uitstel van betaling indienen bij de belastingdienst. De belangrijkste belastingsoorten waarvoor uitstel kan worden verkregen zijn IB, VPB, OB en LB. Voor die type belastingen kunt u met één verzoek om uitstel vragen, zodra u de eerste aanslag heeft ontvangen. Voor andere belastingen moet u dat apart doen. Bij het eerste verzoek om (kort) uitstel krijgt u drie maanden uitstel; voor zowel de aanslag waar u uitstel voor vraagt, als de aanslagen die in die periode nog komen. Ook langer uitstel is mogelijk, maar wel aan nadere voorwaarden verbonden. Neem dan contact met ons op. De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Daarnaast kunnen ondernemers, die een lagere winst verwachten door de coronacrisis, een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze direct minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. 

7. Maak gebruik van de corona reserve

Vennootschapsbelastingplichtige ondernemers mogen in hun aangifte VPB 2019 een zogenaamde ‘coronareserve’ vormen. Dat is een extra aftrekpost voor het verlies dat u in 2020 verwacht te hebben vanwege corona. Doordat u het verlies een jaar naar voren mag halen, levert dit een directe verbetering van uw liquiditeitspositie op. De (maximale hoogte van de) reserve is wel aan diverse voorwaarden verbonden. Bespreek dit met uw adviseur. 

8. Blijf bij het inlenen van personeel op de G-rekening storten

Ook bij het inlenen van arbeidskrachten is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie wordt ingeleend de loonheffing niet betaalt, kunt u als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld. 
NB. Ook uitzendbureaus mogen gebruik maken van de regeling tot uitstel van betaling. Zij krijgen daarbij de mogelijkheid om hun G-rekening te deblokkeren. Voor u als inlener blijft echter van belang dat u wél op de G-rekening blijft storten.

9. Vraag btw terug 

Terugvragen btw bij annuleringen
Een overeenkomst kan worden geannuleerd, verbroken of ontbonden. In bepaalde gevallen kunt u de btw terugkrijgen die al is betaald. Als u al een factuur heeft verstuurd, is het verstandig een creditfactuur uit te reiken. Ook is het belangrijk dat u, voordat u een teruggaafverzoek indient, van uw zakelijke relatie 
zekerheid krijgt dat de btw niet (deels) is afgetrokken. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons perspectief hierover. Wanneer u een annulerings- en/of ontbindingsvergoeding ontvangt, kan ook sprake zijn van een onbelaste schadevergoeding. Wanneer het deel van de vergoeding dat u mag behouden, kwalificeert als schadevergoeding, dan kunt u ook voor dat gedeelte de btw terugvragen. Dit hangt dit af van de specifieke situatie. 

Terugvragen btw bij vermindering factuurbedrag
U kunt besluiten om kortingen te geven aan uw afnemers om zo hun klandizie voor de toekomst veilig te stellen. Wanneer u prijsverminderingen (kortingen) versterkt aan uw klanten of zelfs volledige kwijtschelding, kan u de btw terugvragen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het
vooraf en achteraf verstrekken van kortingen. 

Terugvragen btw bij oninbare vorderingen
Ook kunt u de btw terugvragen die al is aangegeven op basis van het factuurstelsel, terwijl de vergoeding voor de levering of dienst niet (geheel) is ontvangen en ook niet meer zal worden ontvangen. Oninbare vorderingen kunnen hierbij worden beoordeeld om te bezien of het btw-bedrag dat is begrepen in de vordering terug kan worden gevraagd. Belangrijk om in de gaten te houden is dat de btw bij oninbare vorderingen wordt teruggevraagd in het juiste belastingtijdvak. Let op dat een en ander anders is wanneer het gaat om een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017. Dan geldt het overgangsrecht. 

Lees hier meer informatie over het terugvragen van de btw. 

10. Geef vouchers of tegoedbonnen uit

Bij een crisis krijgen veel ondernemers of organisaties te maken met annuleringen of met omboekingen.
Het uitgeven van vouchers kan een financiële oplossing zijn. Lees hier meer informatie over het uitgeven van nieuwe vouchers en tegoedbonnen.

11. Bij verstrekken leningen let op btw-aftrek 

Het verstrekken van leningen is een btw-vrijgestelde prestatie en de ontvangen rente is niet belast met btw. Wanneer u meer leningen verstrekt, dan heeft dit invloed op uw btw-aftrek. Het recht op btw-aftrek bestaat wanneer kosten rechtstreeks verband houden met een btw-belaste activiteit. Wanneer kosten worden gemaakt voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties, dan wordt de btw-aftrek bepaald aan de hand van het pro-rata. Voor zover btw in rekening is gebracht op facturen die zowel betrekking hebben op de belaste als de vrijgestelde prestatie, dan moet de voorbelasting pro rata worden gesplitst in een aftrekbaar en niet aftrekbaar deel. Wanneer meer leningen worden versterkt, zullen het aantal door u verrichte vrijgestelde prestatie toenemen waardoor de verhouding van het pro-rata veranderd en daarmee zal de btw-aftrek wijzigen.

12. Vraag tegemoetkoming in de loonkosten aan

Eén van de eerste stappen die u als ondernemer kon zetten was het aanvragen van werktijdverkorting. Werktijdverkorting kan inmiddels niet meer worden aangevraagd en is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, oftewel de NOW. Op basis van de NOW kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een substantieel omzetverlies. Lees hier meer over (de voorwaarden van) de NOW.

13. Optimaliseer uw debiteurenbeheer

Zorg ervoor dat uw debiteuren u zo snel mogelijk betalen door uw inningsprocedure goed op orde te hebben. Zoek actief de communicatie op met uw (grotere) debiteuren en maak desnoods betaalafspraken.

14. Schort aflossingen op financieringen op

U kunt mogelijk de aflossingen op uw financieringen voor de duur van 6 maanden opschorten. Op 19 maart zijn de onderstaande uitgangspunten gecommuniceerd:

  • ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven bedrijven zes maanden uitstel van aflossingen. Uitstel van de aflossingen gaat gelden voor ondernemingen met financieringen tot €2,5mln in alle sectoren.  
  • Aanmeldingen bij Rabobank kunnen gedaan worden t/m 31 juli.
  • Indien u meer dan € 2,5 mln aan financiering heeft bij ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank, dan dient u via uw relatiemanager/contactpersoon een aanvraag in te dienen. Banken hebben de aanvraagprocessen hiervoor vereenvoudigd.

15. Organiseer noodfinanciering via borgstellingsregelingen 

Het is nuttig noodfinanciering via borgstellingsregelingen te organiseren wanneer u als ondernemer te weinig onderpand heeft om geld te lenen, bijvoorbeeld via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en tegelijkertijd de financierbaarheid van de onderneming. Lees hier meer

16. Overige maatregelen vanuit de overheid 

Tegemoetkoming in uw vaste lasten (vanuit RVO) 
Sinds 30 juni 2020 komen ondernemers die het zwaarst zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

17. Onderhoud contacten met al uw stakeholders

Vaak is meer financiële ruimte beschikbaar dan u in eerste instantie verwacht bij bijvoorbeeld aandeelhouders, bank en/of crediteuren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw belanghebbende periodiek informeert over uw acties en intenties. 

18. Bij beëindiging onderneming: let op btw

Wanneer u toch besluit uw onderneming te beëindigen, is het belangrijk na te gaan wat de btw-gevolgen zijn. Wanneer u uw activiteiten beëindigt, dan blijft u tot de laatste liquidatiehandeling btw-ondernemer en kan de btw in aftrek worden gebracht. Ook de btw op nagekomen kosten is in principe aftrekbaar. Het is dus belangrijk om de btw-registratie in geval van bedrijfsbeëindiging niet te snel te beëindigen. Wanneer bedrijfsmiddelen en voorraad worden verkocht, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de in het verleden in aftrek gebrachte of juist niet in aftrek gebrachte btw. De te veel afgetrokken btw moet alsnog worden betaald en de te weinig afgetrokken btw kan worden teruggevraagd. Als uw onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid en hier uit treedt, vergeet dit dan niet te melden bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat de uitgetreden ondernemer aansprakelijk blijft voor de btw-schulden van de andere ondernemer(s) in de fiscale eenheid. Als u (een deel van) uw onderneming overdraagt, dan kan een bijzondere regeling van toepassing zijn waardoor door de verkoper geen btw over de verkoopprijs van de onderneming is verschuldigd. Mocht u als koper optreden, vergewis u dan van de mogelijke herziening van btw. Lees hier meer

19. Maak een plan voor de opstart van deze activiteiten 

Regeren is vooruitzien. Nadat u een liquiditeitsprognose heeft opgesteld en de bovengenoemde onderwerpen heeft ingezet om grip op uw liquiditeit te krijgen, is het zaak om plannen te gaan maken voor het opnieuw opstarten van uw business gedurende en na de coronacrisis. Wij adviseren u een plan te maken voorzien van een resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en liquiditeitsprognose op weekbasis.

20. Betaalpauze hypotheken en renteaftrek

Als een kredietverstrekker (vaak: de bank) in verband met de coronacrisis een betaalpauze (tijdelijk uitstel van betaling van de aflossing en rente) voor een hypotheek inlast, kan dit zonder nadere maatregelen leiden tot verlies van de hypotheekrenteaftrek voor particulieren. Het kabinet komt met een regeling om dit te voorkomen. Deze geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden bij hun kredietverstrekker en een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. Lees hier meer over de betaalpauze bij hypotheekverplichtingen.

21. Melding betalingsonmacht 

Als bestuurder van een rechtspersoon kunt u onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld, als uw organisatie de belastingen en premies niet kan betalen. Het gaat hierbij - onder andere – om de loonheffingen, de omzetbelasting en de premies bedrijfspensioenfonds. Om dit aansprakelijkheidsrisico te beperken is het belangrijk dat u de betalingsonmacht tijdig (en schriftelijk) meldt bij de Belastingdienst, dan wel het pensioenfonds. Tijdig wil zeggen: binnen 2 weken nadat de belastingen of premies had moeten zijn betaald. Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Lees hier wat u moet weten over de verschillen tussen bijzonder uitstel van betaling en de melding betalingsonmacht. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw adviseur.

Melding voor bijzonder uitstel wegens coronacrisis niet nodig
Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat u niet afzonderlijk hoeft te melden als u om uitstel van betaling in verband met corona vraagt. Dit geldt voor zowel toekomstige als al verstreken tijdvakken, vanaf het tijdvak februari 2020. 
NB.1. Voor premies bedrijfspensioenfonds geldt nog steeds dat u moet melden (tenzij uw bedrijfspensioenfonds anders beslist).
NB.2. Deze toezegging geldt alléén voor bijzonder uitstel i.v.m. de coronacrisis. In alle overige situaties moet nog steeds worden gemeld. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload. 

22. Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Goedgekeurd is dat energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 ervoor mogen kiezen de energiebelasting en de ODE, alsmede de btw hierover, op een later moment in rekening te brengen dan normaal.

Integrale aanpak

Door het verruimen van uw werkkapitaal creëert u meer liquiditeitsruimte nu het in tijden van crisis nodig is. BDO adviseert u graag over deze maatregelen vanuit een integrale aanpak dankzij een multidisciplinair team met o.a. fiscale, juridische, bedrijfseconomische en financieringsspecialisten. Voor meer informatie, of ondersteuning bij uw (urgente) vraagstukken en het maken van plannen voor uw bedrijfsvoering en financiën na een liquiditeitsdal kunt u contact opnemen met ons crisismanagementteam.

Neem contact op