Artikel:

Wat is de financiële impact van corona op zorginstellingen?

19 maart 2020

Momenteel werken veel zorgorganisaties en hun zorgprofessionals intensief en op lovenswaardige wijze samen om corona besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Maar hoe continueren zorgorganisaties niet alleen zorg, maar waarborgen ze ook hun financiële continuïteit? 

Corona heeft ongekende impact op de Nederlandse zorg

Het speelveld in de zorg is sinds enkele weken drastisch gewijzigd. De druk op de ziekenhuizen, huisartsen en de GGD is enorm opgelopen. In andere delen van de zorg is de impact op een andere wijze voelbaar. Zo worden onder meer in de gehandicaptenzorg activiteitencentra en scholen voor speciaal onderwijs, specifiek bij clientgroepen met verhoogde gezondheidsrisico’s, gesloten. Daarnaast zien we dat VVT organisaties personeelsreserves waar mogelijk aanvullen, al dan niet met vrijwilligers en gepensioneerden, mocht corona zich snel uitbreiden.

Continuïteitsplannen niet alleen relevant voor zorg maar ook voor financiën  

Zorginstellingen zijn volgens de Wet toelating zorginstelling (WTZi) wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden zorg te verlenen en zich voor te bereiden om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen. In veel zorgcontinuïteitsplannen wordt aandacht geschonken aan de gevolgen waar een organisatie bij een ramp mee te maken krijgt, waaronder sluiting van (delen van) de locatie, verplaatsen van cliënten, tekort aan medewerkers en uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en IT-middelen. Maar hoe continueren zorgorganisaties niet alleen zorg, maar waarborgen ze ook hun financiële continuïteit?

Financiële steun voor zorgorganisaties

Premier Mark Rutte stond in zijn toespraak van maandagavond 16 maart stil bij de economische c.q. financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet doet er volgens hem alles aan om te zorgen dat bedrijven niet omvallen en dat mensen hun baan niet verliezen. 

De NZa geeft hier proactief invulling aan, en wil zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen. Ook onderkent de NZa dat zorgaanbieders de komende periode mogelijk met extra kosten kampen, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. Daarom streeft de NZa om uiterlijk 1 juli een compensatieregeling* te publiceren. 

Opvallend is dat deze steun achteraf wordt vergoed. Wat ons betreft logisch gegeven de aard van de crises, maar dit heeft extra impact op de liquiditeitspositie van zorginstellingen. Daarnaast zien we nog geen soortgelijke handreikingen vanuit de lokale overheid voor de zorg samenhangend met de WMO en Jeugdzorg; dit terwijl deze organisaties ook te maken krijgen met vraaguitval en hogere personele en materiële kosten. En dat terwijl juist de WMO en Jeugdzorg al financieel onder druk staan. 

Wat kunnen zorgorganisaties zelf doen? 

De beginnende steun van (overheids)organisaties zoals vanuit de NZa neemt de nut en noodzaak van aanvullende maatregelen vanuit de zorgorganisaties zelf niet weg. Dit alles om alle lopende en te nemen acties voor zorgcontinuïteit ook financieel te borgen. Graag geven wij daarbij de volgende aspecten ter overweging:

  • Monitoren van de financiële positie en het uitvoeren van een stresstest
    Aandacht voor de ontwikkeling van het resultaat en de cash positie is van cruciaal belang. Dit ter borging van de maatschappelijke rol van zorginstellingen en het belang dat zij daarbij zelf de regie blijven behouden. Wij bevelen aan om een stresstest uit te voeren en daarbij te werken met toekomstscenario’s. Zo kan een zorginstelling snel inspelen op een werkelijkheid die dagelijks verandert. Aandachtspunten daarbij zijn de ontwikkeling van de personele en materiële kosten, het in kaart hebben van mogelijke vraaguitval en de kredietmogelijkheden, mocht u onverhoopt additionele financiering nodig hebben. Het hierbij tijdig / vooraf betrekken van mogelijke financiers zoals banken, zorgkantoren, zorgverzekeraars, (lokale) overheid en aandeelhouders is van belang. Dat vraagt nu direct om actie!

  • Anticiperen op toekomstige claims voor gemaakte en te maken meerkosten
    Het is van belang om nu al te starten met de registratie van additioneel gemaakte en te maken (materiële en personele) kosten enerzijds, en inkomstenderving uit hoofde van onder andere sluiting van locaties en vraaguitval anderzijds. Dit om later bijzondere verantwoordingen te kunnen invullen, zoals rondom werktijdverkorting (eerstelijn) of het in kaart brengen van de meerkosten als gevolg van corona om dit later aanhangig te maken bij onder andere overheid, zorgverzekeraars en gemeenten.

  • Temporiseren van investeringen en projectkosten
    Topprioriteit dient te liggen op de continuïteit van de zorgverlening en om dit qua liquiditeit te borgen is het wenselijk vast te stellen of lopende investeringen en projectkosten waar mogelijk moeten worden getemporiseerd.

De coronacrisis dwingt zorgorganisaties nóg meer dan anders om alle financiële zeilen bij te zetten. BDO bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn om de continuïteit in de zorg te borgen. Meer weten over de gevolgen van corona, en welke maatregelen u kunt treffen? Kijk dan op deze speciale pagina, of neem contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam

* De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed.