Artikel:

Wijzigingen 30%-regeling - tóch overgangsrecht

26 oktober 2018

In het belastingplan 2019 werd bekend gemaakt dat de maximale looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland per 1 januari 2019 met drie jaar wordt verkort van maximaal acht jaar tot maximaal vijf jaar. Dit gaat in beginsel gelden voor bestaande gevallen en nieuwe gevallen. Voor de mogelijkheid om de werkelijke extra territoriale kosten onbelast te vergoeden, zal in de praktijk ook worden uitgegaan van een maximumperiode van vijf jaar. De verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers zal bovendien doorwerken naar de keuzeregeling voor partiële buitenlandse belastingplicht in de heffing van inkomstenbelasting, omdat het keuzerecht alleen kan worden toegepast gedurende de looptijd van de 30%-regeling.

Overgangsrecht

Het voorgestelde overgangsrecht houdt in dat de 30%-regeling tot en met 31 december 2020 kan worden toegepast, voor zover de op grond van de huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is verstreken. Het gaat om de looptijd die voor de betreffende werknemer geldt op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet LB 1964 zoals dat op 31 december 2018 luidde of artikel 39e Wet LB 1964 zoals dat op 31 december 2018 luidde. Het overgangsrecht werkt hierbij ook door naar de keuzeregeling voor partiele buitenlandse belastingplicht in de heffing van de inkomstenbelasting en de belastingvrije vergoeding voor schoolgelden voor de internationale school. Met de invoering van het overgangsrecht komt het overgangsrecht dat initieel in het Belastingplan 2019 werd voorgesteld met betrekking tot schoolgelden voor internationale scholen, te vervallen.

Wij merken op dat voor de zogenoemde uitgezonden werknemers naar het buitenland geen inhoudelijke wijziging is beoogd, zodat bovenstaande niet voor uitgezonden werknemers geldt.

Categorieën van werknemers met een 30%-regeling

De wijzigingen brengen met zich mee dat werknemers met een 30%-regeling in de volgende categorieën zijn in te delen:

 • 30%-regeling na 1 januari 2012 al meer dan 5 jaar toegepast
  Als de 30%-regeling na 1 januari 2012 al meer dan 5 jaar is toegepast, dan eindigt de mogelijkheid om de 30%-regeling toe te passen in beginsel per 1 januari 2019. Onder omstandigheden kan de regeling op basis van het overgangsrecht in 2019 en 2020 nog worden voortgezet tot uiterlijk het bereiken van de geldende looptijd van maximaal 8 jaren conform beschikking. Deze regelingen eindigen uiterlijk per 1 januari 2021 en zullen dus wellicht een kortere looptijd hebben dan 8 jaren.
 • 30%-regeling op 31 december 2018 korter dan 5 jaar toegepast
  • Als de 30%-regeling op 31 december 2018 korter dan 5 jaar is toegepast, en deze in 2019 en/of 2020 de 5 jaarstermijn bereikt, dan eindigt de regeling in beginsel bij het bereiken van de 5 jaarstermijn. Onder omstandigheden kan de regeling op basis het overgangsrecht nog in 2019 en 2020 gecontinueerd worden. De regeling eindigt hierbij uiterlijk per 1 januari 2021 en dus voordat de geldende looptijd van 8 jaren conform beschikking is verstreken.
  • Als pas na 1 januari 2021 de 5 jaarstermijn verstrijkt, dan eindigt de regeling op het moment van bereiken van de 5 jaarstermijn.
 • 30%-regeling toegekend op basis van geldende voorwaarden op 31 december 2011 – 10 jaarstermijn
  Ook voor werknemers waarvoor op 31 december 2011 de 30%-regeling werd toegepast op basis van de destijds geldende voorwaarden met een maximale looptijd van de regeling van 10 jaren conform beschikking, eindigen deze regelingen in beginsel per 1 januari 2019. Onder omstandigheden geldt ook voor deze gevallen dat op basis van het overgangsrecht de 30%-regeling in 2019 en 2020 kan worden gecontinueerd tot maximaal de geldende looptijd van 10 jaren conform beschikking. De regeling eindigt echter uiterlijk per 1 januari 2021.

Het is derhalve van belang om per werknemer na te gaan in welke categorie de werknemer valt, zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Denk hierbij aan het informeren van uw werknemer alsook het doorgeven van de beëindiging van de 30%-regeling aan de salarisadministratie zodat hiermee in de salarisadministratie rekening kan worden gehouden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie omtrent de 30%-regeling? Neem dan contact op met onze specialisten of download ons dossier Personeel.

Download