Artikel:

Wet Normering Topinkomens: VPL-premie stopt

17 november 2020

Op grond van de Uitvoeringsregeling WNT dient de werkgeverspremie voor VPL te worden meegerekend in de bezoldiging van de topfunctionarissen onder de WNT. Echter, hier gaat verandering in komen.

VPL-premie vormt geen onderdeel meer van WNT-bezoldiging

In 2006 en 2007 is er door een grote groep werkgevers in de publieke en semipublieke sector een voorwaardelijk pensioen toegezegd aan werknemers die nadeel ondervonden van de afschaffing van de fiscale faciliteiten tot het sparen voor vroegpensioen (VUT en prepensioen). De voorwaardelijke aanspraken uit de VPL-regeling eindigen bij pensionering van de topfunctionaris of na vijftien jaar. In de meeste gevallen eindigt de regeling op uiterlijk 31 december 2020, 2021 of 2022.

Door het stoppen van deze werkgeversafdracht zal de VPL-premie geen onderdeel meer vormen van de WNT-bezoldiging. Dit betekent dat voor deze topfunctionarissen er mogelijk door het wegvallen van de VPL-regeling ruimte ontstaat in de beloning. Of en hoeveel extra ruimte er ontstaat is afhankelijk van de hoogte van de VPL-premie van de werkgever. De totale bezoldiging is de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. Daarnaast is het uiteraard aan de werkgever om te bepalen of het wenselijk is deze beloning ‘op te vullen’.

Het is belangrijk na te gaan of er VPL-premie wordt afgedragen voor topfunctionarissen en wanneer de afdracht eindigt, aangezien dit van invloed kan zijn op de totale bezoldiging.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het berekenen en opstellen van de WNT-verantwoording? Neem gerust geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.