BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Wet franchise aangenomen door Eerste Kamer

15 september 2020

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet franchise als ‘hamerstuk’ aangenomen, waarmee Titel 16 inzake Franchise in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zal worden ingevoerd. De Wet franchise heeft als doel de positie van de franchisenemer te versterken en zo de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers meer evenwichtig te maken.

Inhoud Wet franchise

De Wet franchise bevat nieuwe regelingen op verschillende gebieden, die zowel voor de franchisegever als de franchisenemer een verandering inhouden. Het betreft zogenaamd ‘dwingend recht’, waarvan niet ten nadele van de franchisenemer kan en mag worden afgeweken.

Zo zijn er bijvoorbeeld uitgebreide verplichtingen opgenomen voor de franchisegever met betrekking tot het verstrekken van informatie aan de franchisenemer, zowel vóór als na het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Aan de andere kant gaat er juist ook een informatieplicht gelden voor de franchisenemer, welke inhoudt dat de franchisenemer tijdig informatie over zijn eigen financiële positie dient te verstrekken aan de franchisegever.

Daarnaast dient de franchisenemer ook zelf onderzoek te verrichten en zich eventueel te laten bijstaan door experts alvorens een franchiseovereenkomst te sluiten.

Bescherming franchisenemer

Ter bescherming van de franchisenemer is in de wet een bedenktijd van vier weken opgenomen tussen het moment van ontvangst van alle relevante informatie en het sluiten van de franchiseovereenkomst. Bovendien is de franchisegever verplicht om voorgenomen wijzigingen in de formule tijdig door te geven en kan hij deze niet zonder overleg doorvoeren indien dat nadelige gevolgen heeft voor de franchisenemer.

In de overeenkomst zal sowieso een bepaling opgenomen worden dat wijzigingen van de franchiseovereenkomst slechts na voorafgaande overeenstemming en schriftelijk overeengekomen kunnen worden. Er geldt daarnaast een verplichting om in de franchiseovereenkomst op te nemen op welke manier het bepalen van de goodwill geschiedt.

Overige punten

Ook bepaalt de wet dat het de franchisegever niet vrijstaat om onbeperkt eenzijdig de franchiseformule te wijzigen. Wanneer financiële gevolgen van de beoogde wijziging boven vooraf vaststaande drempelwaarden komen, heeft de franchisegever voor de wijziging de instemming van de franchisenemer nodig.

Onder de wet is de reikwijdte van een non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst beperkt. De beperking van concurrerende activiteiten moet op schrift zijn gesteld en mag slechts betrekking hebben op goederen/diensten die concurreren met die goederen/diensten waar de franchiseovereenkomst betrekking op heeft.
De beperking moet bovendien (i) onmisbaar zijn om de door de franchisegever aan de franchisenemer overgedragen knowhow te beschermen, (ii) mag niet langer werken dan tot een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst en (iii) de geografische reikwijdte mag niet ruimer zijn dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de formule op grond van de franchiseovereenkomst heeft geëxploiteerd.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de Wet franchise is dat partijen zich jegens elkaar dienen te gedragen als ‘goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’. Partijen dienen in redelijkheid en zorgvuldigheid met elkaar om te gaan, zowel vóór als na het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Inwerkingtreding

De wet is inmiddels gepubliceerd en zal op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. De verwachting is dat de Wet franchise per 1 januari 2021 in werking zal gaan treden.
Voor franchiseovereenkomsten die vóór inwerkingtreding zijn afgesloten geldt een periode van twee jaar na inwerkingtreding, waarna bepaalde artikelen uit de wet ook van toepassing worden op deze overeenkomsten.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de Wet franchise en/of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met uw adviseur van BDO.