Artikel:

Verhogen zonnepanelen de WOZ-waarde van uw vastgoed?

11 november 2021

Gemeenten stellen zich steeds vaker op het standpunt dat de waarde van zonnepanelen de waarde van uw vastgoed verhogen. Bij woningen gaat het om een waardeverhoging van enkele duizenden euro’s, bij bedrijfsmatig vastgoed gaat het om fors hogere bedragen. In dit artikel belichten wij waarom u deze waardeverhoging zeker niet klakkeloos hoeft te accepteren.

Standpunt waarderingskamer

De Waarderingskamer is een toezichthoudend orgaan voor gemeenten dat richtlijnen opstelt voor gemeenten voor het bepalen van de WOZ-waarde. Over zonnepanelen heeft de Waarderingskamer een instructie afgegeven aan gemeenten die ertoe strekt om zonnepanelen zo veel mogelijk in de waardering te betrekken. Volgens de instructie van de Waarderingskamer voldoen zonnepanelen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • Zonnepanelen zijn onroerend;
  • Zonnepanelen zijn gebouwgebonden installaties; en
  • Zonnepanelen vallen niet onder de zogeheten werktuigenvrijstelling.

Onroerend

Het Hof heeft recent geoordeeld dat zonnepanelen als onroerend dienen te worden gekwalificeerd, doordat deze naar aard en inrichting bestemd waren om duurzaam ter plaatse te blijven. De technische mogelijkheid om deze te verplaatsen en bij verhuizing elders te installeren doet volgens het Hof daar niets aan af.

De kwalificatie van zonnepanelen als roerend dan wel onroerend heeft regelmatig ter discussie gestaan. De tendens uit recente jurisprudentie is echter dat zonnepanelen in de meeste gevallen als onroerend worden aangemerkt. De Waarderingskamer is van mening dat zonepanelen zonder meer in de WOZ-waardering dienen te worden betrokken, en maakt hierbij geen onderscheid in het type zonnepaneel. Wij merken op dat in bepaalde gevallen de werktuigenvrijstelling van toepassing kan zijn. De vraag of de zonnepanelen geïntegreerd zijn in het dak speelt een grote rol. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een zonnepaneel op een losse stellage op het dak is bevestigd. In dat geval zou ons inziens de werktuigenvrijstelling opgaan. 

Gebouwgebonden installatie

De Waarderingskader is van mening dat zonnepanelen in de WOZ-waarde moeten worden betrokken, omdat sprake is van zogeheten gebouwgebonden installaties. Onder gebouwgebonden installaties vallen installaties die het gebruik van het vastgoed bevorderen, zoals bijvoorbeeld een CV-ketel of roltrap. Zonnepanelen zijn ons inziens geen gebouwgebonden installatie. Een gebouw zonder verwarmingsinstallatie wordt niet verwarmd en is niet functioneel. Een gebouw zonder zonnepanelen is nog steeds volledig functioneel en ontvangt haar stroom gewoon via het net. De elektriciteit die door zonnepanelen wordt opgewekt is niet één op één te herleiden uit de elektriciteit die uit een stopcontact komt. Een PV-installatie is ons inziens dan ook een aparte opwekinstallatie en geen gebouwgebonden installatie.

Uiterlijke herkenbaarheid en gebouwde eigendommen

Een ander uitgangspunt waar de Waarderingskamer zich op baseert, is dat de werktuigenvrijstelling voor zonnepanelen niet opgaat doordat deze van belang zijn voor de uiterlijke herkenbaarheid van de onroerende zaak. Naar onze mening zit de Waarderingskamer er hiermee volledig naast. Een huis zonder zonnepanelen is immers nog steeds een huis. Dat de verwijdering van zonnepanelen de uiterlijke herkenbaarheid van een onroerende zaak aantast, is dan ook niet juist. Het type dak waarop de zonnepanelen zijn bevestigd speelt ons inziens tevens een rol in de vraag of de uiterlijke herkenbaarheid van de onroerende zaak door de verwijdering wordt aangetast. Indien de onroerende zaak is voorzien van een plat dak, is met het blote oog niet in één opslag te zien of er zonnepanelen op het gebouw zijn bevestigd.

Ten slotte is de Waarderingskamer van mening dat de constructies waarop zonnepanelen zijn bevestigd, op zichzelf gebouwde eigendommen zijn doordat zij niet zijn aan te merken als randapparatuur.

Groene heffingskorting

Verschillende politieke partijen vinden het ongewenst als de investering in zonnepanelen leidt tot een hogere WOZ-waarde en daarmee hogere lokale lasten. Volgens minister Ollongren zou dit echter leiden tot de nodige uitvoeringsproblemen. Momenteel is de minister met gemeenten in gesprek over het eventueel invoeren van een groene heffingskorting voor het gebruik van zonnepanelen.

De tendens is dat gemeenten zonnepanelen steeds meer in de waardering betrekken. Hier hoeft u zeker niet mee akkoord te gaan. De rechtspraak met betrekking tot dit onderwerp zal zich de komende tijd namelijk verder ontwikkelen.

Voor vragen over het verduurzamen van uw vastgoed kunt u contact opnemen met de collega’s van de Branchegroep Bouw & Vastgoed.