Artikel:

Uitbreiding van het light-regime voor beheerders van beleggingsinstellingen

23 januari 2023

Beheerders van beleggingsinstellingen in Nederland hebben een vergunning nodig om rechten van deelneming een beleggingsinstelling aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beheerder van een vastgoedfonds dat participaties ter belegging in het vastgoedfonds aanbiedt. Per 1 januari 2023 is een nieuwe uitzondering op de vergunningplicht van kracht geworden. Deze geldt voor beheerders van beleggingsinstellingen gevestigd in andere lidstaten dan Nederland. In dit perspectief gaan wij hier nader op in.

Wat zijn rechten van deelneming?

Een belegger kan rechten van deelneming in een beleggingsinstelling krijgen. Dit betekent dat de belegger deelneemt aan het collectief beheer dat wordt uitgevoerd door de beheerder van de beleggingsinstelling. Met het geld dat is opgehaald bij alle beleggers wordt activa aangekocht voor de beleggingsinstelling, bijvoorbeeld aandelen of obligaties van bedrijven of vastgoed. Het deelnemingsrecht kan in de vorm van bijvoorbeeld aandelen, certificaten of participatieovereenkomsten worden gevestigd. De deelnemer kan niet direct de keuzes maken waarin belegd wordt, maar deelt wel in de eventuele winsten of verliezen van de beleggingsinstelling.

Uitzondering op de vergunningplicht voor Nederlandse beheerders

De vergunningplicht voor Nederlandse beheerders bij het aanbieden van rechten in een beleggingsinstelling is niet van toepassing indien – kort gezegd - de totale waarde van de beheerde activa kleiner is dan 100 miljoen euro of kleiner is dan 500 miljoen euro zodra geen gebruik wordt gemaakt van hefboomfinancieringen. Daarnaast moeten rechten van deelneming:

 1. worden aangeboden aan minder dan honderdvijftig personen; 
 2. slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per deelnemer; of
 3. een nominale waarde per recht hebben van ten minste € 100.000.

Op het moment dat wordt voldaan aan deze uitzonderingen geldt wel een registratieplicht bij de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’). Deze registratieplicht wordt ook wel het ‘light-regime’ genoemd en was tot 1 januari 2023 alleen van toepassing op Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen. 

Nieuw: uitzondering op de vergunningplicht voor beheerders in lidstaten

Per 1 januari 2023 is een nieuwe uitzondering opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’): ook beheerders van beleggingsinstellingen gevestigd in een andere lidstaat kunnen gebruikmaken van het light-regime. Hiervoor is vereist dat deze beheerders de rechten van deelneming uitsluitend aan professionele beleggers aanbieden. 

 • Een professionele belegger is overeenkomstig de Wft bijvoorbeeld een: 
 • bank; 
 • beheerder van een icbe;
 • beheerder van een pensioenfonds of van een daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;
 • beleggingsinstelling;
 • beleggingsonderneming;
 • financiële instelling;
 • onderneming wiens belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securitisaties of andere financiële transacties;
 • pensioenfonds of daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;
 • persoon of vennootschap die voor eigen rekening handelt in grondstoffen; en
 • rechtspersoon of vennootschap die aan twee van de volgende omvangvereisten voldoet: een balanstotaal van ten minste € 20.000.000; een netto-omzet van ten minste € 40.000.000; een eigen vermogen van ten minste € 2.000.000.

De in een lidstaat gevestigde beheerder van een beleggingsinstelling dient wel te voldoen aan de overige voorwaarden die gelden bij het light-regime. Denk hierbij onder meer aan het doen van een melding bij de AFM, het opstellen van beleggersinformatie en het verstrekken van periodieke informatie over de belangrijkste financiële instrumenten waarin wordt gehandeld. 

Meer weten?

Met onze ruimte expertise op het gebied van financieel toezicht  kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een beleggingsfonds in Nederland, begeleiden bij het registratietraject bij de toezichthouder en ondersteunen bij het opstellen van oprichtingsdocumenten, beleggersinformatie en verplichte beleidsdocumenten.

Wilt u meer weten over het light-regime of over onze dienstverlening? Neem dan contact op met onze specialisten.