Artikel:

Toepassing en wijziging van de 30%-regeling

17 november 2020

Ingekomen of uitgezonden werknemers kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Hiermee kunnen zij de extra kosten die zij hebben in verband met het wonen en werken in een ander land dan het oorspronkelijke thuisland onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld krijgen. Dit kan tot maximaal 30% van het loon uit de tegenwoordige dienstbetrekking.

Toepassing en looncriterium 30%-regeling

Voor ingekomen werknemers is één van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Een werknemer wordt geacht over specifieke deskundigheid te beschikken als het jaarloon van de betreffende werknemer op jaarbasis méér bedraagt dan € 38.347 (2020). Dit is het zogenoemde ‘looncriterium’. De toets aan het looncriterium is een voortdurende toets. Voldoet een werknemer niet meer aan dit looncriterium, dan kan de 30%-regeling niet langer worden toegepast per 1 januari van het betreffende belastingjaar.

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Sinds 1 januari 2019 heeft de partner van de werknemer bij de geboorte van een kind recht op een week geboorteverlof. Indien het kind op of na 1 juli 2020 geboren is, bestaat daarnaast recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Een partner heeft op basis van deze (aanvullende) regeling recht op maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit verlof krijgt de partner geen regulier salaris van zijn werkgever, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon van de partner (en maximaal 70% van het maximumdagloon).

Samenloop

Voor partners die een beroep doen op het aanvullend geboorteverlof, daalt het jaarloon in de zin van het looncriterium voor de 30%-regeling. Door het opnemen van aanvullend geboorteverlof wordt mogelijk niet langer voldaan aan het looncriterium van de 30%-regeling. Dit kan ervoor zorgen dat een ingekomen werknemer niet langer een beroep kan doen op de 30%-regeling. Om dit ongewenste effect te voorkomen is de volgende goedkeuring afgegeven: in het besluit van 5 november 2020 keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat bij het vaststellen van het looncriterium voor de 30%-regeling mag worden uitgegaan van het loon dat de werknemer zou hebben genoten als hij geen aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof zou hebben opgenomen. Deze goedkeuring werkt terug tot en met 1 juli 2020 en vervalt per 1 januari 2021. Per 1 januari 2021 zal deze goedkeuring door middel van een wetswijziging in de wet verankerd worden. Zodoende kan het opnemen van aanvullend geboorteverlof nooit leiden tot een negatief effect op het looncriterium van de 30%-regeling.

Einddatum 30%-regeling

Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling gewijzigd van 8 jaar naar 5 jaar. Voor werknemers die vóór 2019 al gebruikmaakten van de 30%-regeling geldt een overgangsregeling. De nieuwe einddatum van de 30%-regeling voor bestaande gevallen is afhankelijk van de einddatum op de beschikking. In onderstaand overzicht is de nieuwe einddatum weergegeven voor gevallen die onder de overgangsregeling vallen:
 

Einddatum op de beschikking valt in: De nieuwe einddatum is:
2020 De einddatum op de beschikking
2021, 2022 of 2023 31 december 2020
2024 of later De einddatum op de beschikking minus drie jaar


Werkgevers en werknemers die gebruikmaken van de 30%-regeling hebben van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin vorenstaande wordt toegelicht.

Meer informatie
Heeft u vragen over de 30%-regeling of heeft u andere vragen op loonheffingengebied? Neem gerust contact met ons op, onze loonheffingenspecialisten helpen u graag!