Artikel:

Ontwikkelingen subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen

16 november 2018

Drijft uw stichting of vereniging een onderneming in fiscale zin? Dan is de stichting of vereniging in principe vennootschapsbelastingplichtig. Maar verricht de stichting of vereniging slechts beperkt winstgevende activiteiten, dan kan een subjectieve vrijstelling worden toegepast. De voorwaarden voor deze vrijstelling heeft de staatssecretaris recent in een beleidsbesluit toegelicht. Begin november deed Rechtbank Gelderland een uitspraak over de toepassing van één van de voorwaarden.

De subjectieve vrijstelling

De vrijstelling houdt in dat een stichting of vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de winst in een jaar lager is dan € 15.000 (eerste winstgrens). Is de winst hoger, maar over het jaar zelf én de vier voorafgaande jaren niet meer dan € 75.000? Ook dan is de stichting of vereniging vrijgesteld. 

Op verzoek kan de vrijstelling achterwege worden gelaten voor een periode van minimaal vijf jaar.

Toelichting Staatssecretaris

Recent is een beleidsbesluit gepubliceerd over de toepassing van de vrijstelling. In dit besluit is onder andere het volgende opgenomen:

  • Bestaat de stichting of vereniging nog geen vijf jaar, dan moet de ‘tweede winstgrens’ (€ 75.000 per 5 jaar) pro rata van de bestaansperiode worden toegepast. Bijvoorbeeld: als de stichting drie jaar bestaat, dan bedraagt de tweede winstgrens € 45.000.
  • Een verzoek om de vrijstelling niet toe te passen, moet volgens de wet 'uiterlijk gelijktijdig met de aangifte over het desbetreffende jaar' zijn gedaan. De staatssecretaris geeft aan dat onder 'uiterlijk gelijktijdig met de aangifte' in dit verband moet worden verstaan: 'vóór de aanslag over het desbetreffende jaar definitief is vastgesteld'. De termijn voor het indienen van het verzoek lijkt hiermee te zijn verruimd.
  • Verliezen kunnen worden verrekend met winsten van de volgende negen boekjaren (met ingang van 2019 6 jaar). In het besluit is goedgekeurd dat verliesverrekening kan plaatsvinden over een vrijgestelde periode heen. Hierbij tellen zowel belaste als vrijgestelde jaren mee bij het bepalen van de verliesverrekeningstermijn.

Uitspraak Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland heeft zeer recent in een uitspraak gesteld dat de winstgrens niet pro rata toe moet worden gepast. Dat betekent volgens de Rechtbank dat wanneer een stichting drie jaar bestaat, getoetst moet worden of de winst in deze drie jaar beneden de grens van € 75.000 blijft (in plaats van € 45.000 volgens het beleidsbesluit).

Deze uitspraak is opvallend, omdat de uitkomst afwijkt van het recente beleidsbesluit. Wij verwachten dan ook dat de Belastingdienst in hoger beroep zal gaan.

Meer informatie

Wilt u weten of uw stichting of vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting en of u gebruik kunt maken van een vrijstelling? Neem dan contact op met één van onze specialisten.