Artikel:

Ontwikkelingen in het toezicht op trustkantoren

29 oktober 2021

Er zijn partijen actief die veelal onbewust en onbedoeld vergunningplichtige trustdiensten verlenen. Nu De Nederlandsche Bank ook dit jaar actief illegale trustkantoren van de markt weert door het opleggen van (openbare) lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes is het van belang om uw dienstverlening tegen het licht te houden. Mogelijk bent u verplicht om een vergunning als trustkantoor aan te vragen. Andersom kan het ook zijn dat uw trustkantorenvergunning op dit moment dienstverlening dekt die in de nabije toekomst verboden is. 

DNB weert illegale trustkantoren en laat nieuwe toetreders niet graag toe

Vanaf 2019 voert De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) als toezichthouder een actief beleid om illegale trustkantoren te weren. Ook laat DNB nieuwe toetreders op de markt niet snel toe. 

Reden voor dit beleid is dat sinds 2016 diverse (inter)nationale trustkantoren in opspraak zijn geraakt (bijvoorbeeld Panama Papers, Paradise Papers en Pandora Papers). Trustkantoren blijken een gewild vehikel voor het witwassen van geld, ontwijken van belasting, plegen van fraude en/of corruptie. Trustdienstverleners zonder vergunning (illegale trustkantoren) staan hoog op de toezichtagenda van DNB en in juni 2021 zijn zelfs al meer handhavingsmaatregelen opgelegd aan illegale trustkantoren dan in heel 2020.

Wanneer is sprake van een trustdienst?

Van een trustdienst is snel sprake. Zo verleent bijvoorbeeld een brancheorganisatie die bedrijfsmatig een postadres aanbiedt aan haar leden en daarnaast een ledenadministratie bijhoudt, de trustdienst ‘domicilie plus’. Ook bij het bedrijfsmatig verrichten van bestuurdersdiensten aan klanten, zoals het voor een klant als statutair bestuurder ingeschreven staan in het handelsregister, is sprake van een trustdienst. Het is verboden deze diensten zonder vergunning te verlenen. DNB is in beginsel gehouden handhavingsmaatregelen te treffen. Tot deze maatregelen behoren onder andere een aanwijzing van DNB een bepaalde gedragslijn te volgen (staken van activiteiten), het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Ook kan DNB verschillende getroffen maatregelen openbaar maken. Dit leidt tot (onwenselijke) reputatieschade voor de onderneming. 

Wat kan BDO voor u betekenen?

De gevolgen van het verlenen van trustdiensten zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning kunnen verstrekkend zijn, zoals handhaving door DNB. Wij kunnen u ondersteunen in de beoordeling of sprake is van het verlenen van trustdienst en zo ja, u begeleiden bij het aanvragen van een vergunning om als trustkantoor deze diensten te verlenen. 

Ook indien u al over een vergunning beschikt kan BDO u van dienst zijn, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een assessment op uw integriteitsbeleid of het verzorgen van (wettelijk verplichte) trainingen en opleidingen op het gebied van de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wet ter voorkoming en bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme en/of de Sanctiewet 1977. 

Meer weten? 

Meer weten over wanneer er sprake is van een trustdienst, de in de toekomst verboden trustdiensten of over de reputatietoets? Klik hieronder voor onze factsheet.

LEES FACTSHEET

Heeft u vragen of wilt u naar aanleiding van het voorgaande met een specialist van gedachten wisselen, neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.