Artikel:

Nieuwe btw-verplichtingen voor Payment Service Providers?

19 december 2018

Per 1 januari 2021 veranderen de btw-regels voor e-commerce. De drempelbedragen voor afstandsverkopen en de vrijstelling voor invoer van kleine zendingen vervallen vanaf dan. Dit betekent dat alle afstandsverkopen van goederen in het land van aankomst van de goederen worden belast. Ondernemers kunnen in hun eigen EU-lidstaat (EU-ondernemers) of een lidstaat naar keuze (niet EU-ondernemers) op vereenvoudigde wijze aangifte doen van de btw verschuldigd in andere EU-lidstaten.

Voorgestelde nieuwe wetgeving

Om de EU-lidstaten de nodige instrumenten te verschaffen om na te gaan of de btw die is betaald door een belastingplichtige die in een ander EU-lidstaat of niet-EU-land is gevestigd, correct is, heeft de Europese Commissie onlangs nieuwe wetgeving voorgesteld. Volgens de voorgestelde wetgeving moeten PSPs bepaalde betalingsinformatie aan de nationale belastingautoriteiten verstrekken. Deze informatie wordt door die belastingautoriteiten doorgegeven aan een centraal elektronisch systeem voor betalingsinformatie (CESOP). Dit systeem verzamelt de informatie en analyseert deze.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

De nieuwe wetgeving geldt voor kredietinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, postcheque- en girodiensten, betalingsinstellingen, de ECB en nationale centrale banken, de EU-lidstaten en hun regionale en lokale overheden. Informatie over betalingstransacties moet worden verzameld als de betalingen aan een bepaalde begunstigde meer dan 25 per kalenderkwartaal plaatsvinden. Alleen betalingen waarbij de betaler en begunstigde zich in verschillende EU-lidstaten bevinden of waar de begunstigde buiten de EU en de betaler binnen de EU is gevestigd, moeten worden geregistreerd.

Wat wordt ingediend bij de Belastingdienst?

Op basis van het voorstel moet de volgende informatie worden ingediend bij de Belastingdienst:

  • de BIC of een andere bedrijfsidentificatiecode die de betalingsdienstaanbieder eenduidig ​​identificeert;
  • de naam van de begunstigde of de bedrijfsnaam;
  • een btw-identificatienummer van de begunstigde;
  • het IBAN-nummer of een ander identificatienummer van een betaalrekeningnummer dat ondubbelzinnig de individuele betaalrekening van de begunstigde identificeert;
  • de BIC of elke andere bedrijfsidentificatiecode die ondubbelzinnig de betalingsdienstaanbieder identificeert die handelt namens de begunstigde wanneer de begunstigde geld ontvangt zonder een betaalrekening te hebben;
  • het adres van de begunstigde in de administratie van de betalingsdienstaanbieder;
  • uitgevoerde betaaltransacties;
  • alle uitgevoerde betalingsrestituties voor betalingstransacties die eerder zijn vastgelegd.

Voor elke uitgevoerde betalingstransactie of uitgevoerde terugbetaling moet de datum en het tijdstip van uitvoering van de betaling, het bedrag en de valuta van de betaling en de lidstaat van oorsprong van de middelen worden geregistreerd en ingestuurd. Er is een standaard elektronisch formulier beschikbaar voor het indienen van deze informatie. De informatie wordt tot maximaal twee jaar na afloop van het jaar waarin deze is verzameld bewaard.

Wordt de wetgeving goedgekeurd?

Over de voorgestelde wetgeving moet overeenstemming worden bereikt door alle EU-lidstaten. BDO verwacht echter dat dergelijke wetgeving zal worden aangenomen, vanwege het huidige niveau van btw-fraude binnen e-commerce en de bruikbaarheid van betalingsinformatie bij het aanpakken van deze btw-fraude. Als de nieuw voorgestelde wetgeving mogelijk invloed op u als PSP heeft, is het belangrijk op de hoogte te blijven van de mogelijke veranderingen.

Meer informatie?

Mocht u aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met een van onze specialisten.