Artikel:

Mandatory disclosure: meldingsplicht grensoverschrijdende structuren

24 november 2021

Op 1 januari 2021 is de Europese DAC6 richtlijn (DAC staat voor ‘Directive on Administrative Coöperation’), ook wel bekend als Mandatory Disclosure, geimplementeerd. Deze richtlijn schrijft de verplichting voor tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen bij zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. De rapportageverplichting die uit deze richtlijn volgt, geldt voor de belastingplichtige en zijn adviseurs, zoals zijn belastingadviseur maar ook voor zijn notaris, advocaat of accountant.

Een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie die vanaf 1 januari 2021 voor implementatie beschikbaar wordt gesteld, gereed is voor implementatie of waarvan de eerste stap van de implementatie wordt gezet, dient binnen een termijn van 30 dagen te worden gemeld.

Mandatory Disclosure in het kort

De richtlijn van de Europese Unie leidt tot meer fiscale transparantie voor bepaalde grensoverschrijdende belastingstructuren. De intermediairs en/of belastingplichtigen worden verplicht om deze grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies bij de Belastingdienst te melden. Deze informatie kan hierna worden uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten.

Wie moet er melden?

In beginsel rust de meldingsplicht op de in Nederland woonachtige/gevestigde ‘intermediair’. Dat zijn globaal gezegd alle personen die primair betrokken zijn bij het belastingadvies. Daaronder vallen belastingadviseurs, maar ook andere beroepsgroepen, zoals accountants, financiële adviseurs en consultants. De meldingsplicht rust tevens op (rechts)personen die niet direct bij het advies betrokken zijn, maar daarvan wel wetenschap dragen en/of daarbij behulpzaam zijn (zogenaamde hulpintermediairs), zoals banken, notarissen en trustkantoren. Onder omstandigheden rust de meldingsplicht op de belastingplichtige zelf.

Wat moet er worden gemeld?

Een grensoverschrijdende constructie moet worden gemeld als wordt voldaan aan één van de wezenskenmerken (‘hallmarks’) opgenomen in een bijlage bij DAC6. Door de brede formulering van deze hallmarks kunnen ook structuren onder de meldingsplicht vallen die niet zijn gericht op het ontgaan en het uitstellen van belastingheffing. Ook adviezen die betrekking hebben op (verschillen in) verrekenprijzen en overdracht van moeilijk waardeerbare immateriële activa vallen onder de meldingsplicht. De reikwijdte van de melding is niet beperkt tot enkel de vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting. Ook grensoverschrijdende vermogensplanning, estate planning en adviezen met betrekking tot loonbelastingaspecten van internationaal werknemersverkeer kunnen eronder vallen. Vooralsnog zijn adviezen die betrekking hebben op de heffing van omzetbelasting, douane en accijnzen alsmede adviezen betreffende socialeverzekeringsbijdragen, leges en retributies, van de meldingsplicht uitgezonderd in Nederland.

Binnen welke termijn moet er worden gemeld?

De informatie moet binnen 30 dagen nadat de constructie gereed is voor implementatie aan de Belastingdienst worden gezonden, of binnen 30 dagen nadat de eerste implementatiestap is gezet als dat eerder is. Bij ‘marktklare constructies’ moet elke drie maanden een update van de gegevens worden verstrekt. De te melden informatie wordt niet openbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat de informatie in een Europese database wordt gedeeld met de andere betrokken EU-lidstaten via een beveiligd Europees communicatienetwerk. Indien de meldingsplicht opzettelijk of grofschuldig niet wordt nagekomen, kan dit een bestuurlijke boete van maximaal € 870.000 en/of strafvervolging tot gevolg hebben.

Wat moet u nu doen?

In sommige situaties zal BDO, als uw intermediair, de plicht hebben om het grensoverschrijdende advies bij de Belastingdienst te melden. Indien de meldingsplicht bij de belastingplichtige ligt, is het verstandig om de interne processen hierop in te richten, dat voorkomt namelijk onnodige boetes.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit bericht en/of behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met uw adviseur van BDO. Wij bespreken graag de mogelijkheden voor uw onderneming.