BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Kostendoorbelasting en detachering van personeel

15 april 2020

In concernverband komt het regelmatig voor dat vennootschappen onderling kosten aan elkaar doorbelasten voor bijvoorbeeld centraal ingekochte diensten en/of goederen. Voor deze situaties komt de vraag op of btw over de doorbelastingen moet worden berekend. In het verlengde daarvan is van belang of recht op aftrek van de btw op de inkoop bestaat. Het Hof van Justitie heeft hierover recent meer duidelijkheid gegeven in de zaak ‘San Domenico Vetraria’. In dit perspectief informeren we u nader.

Het oordeel van het Hof van Justitie

Het betreft een Italiaanse zaak waarin kostendoorbelastingen in verband met de detachering van een werknemer centraal stonden. In deze zaak detacheerde de moedervennootschap aan de dochtervennootschap (San Domenico Vetraria) een bedrijfsleider en bracht daarvoor enkel de gemaakte kosten als vergoeding in rekening. Op de factuur berekende de moedervennootschap btw. Deze btw werd in aftrek gebracht door San Domenico Vetraria. Deze aftrek werd door de Italiaanse Belastingdienst geweigerd en staat in deze zaak ter discussie.

De Italiaanse Belastingdienst beroept zich op een Italiaanse bepaling die stelt dat de detachering van personeel tegen enkel de gemaakte kosten niet belast is met btw. De Italiaanse rechter vraagt zich af of deze regel in lijn is met het EU-recht en stelt hierover vragen aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie oordeelt dat sprake lijkt te zijn van een belastbare detachering, waardoor de Italiaanse bepaling niet in lijn is met de Europese btw-richtlijn.

Allereerst dient volgens het Hof van Justitie vastgesteld te worden dat de dienst is verricht tegen vergoeding. Sprake moet zijn van een transactie tussen partijen waarbij een prijs of een tegenwaarde is afgesproken. Tussen deze tegenwaarde en de te verrichten dienst dient een rechtstreeks verband te bestaan.

In deze zaak beschikt het Hof van Justitie over gegevens waaruit blijkt dat de detachering is verricht op basis van contractuele verhoudingen. Niet geheel duidelijk is in welke mate deze verhoudingen schriftelijk zijn vastgelegd. In het kader van de vastgestelde rechtsbetrekking zijn over en weer prestaties verricht. Enerzijds de detachering en anderzijds de betaling van de kosten. Het Hof van Justitie benadrukt dat sprake is van een rechtstreeks verband indien deze twee prestaties afhankelijk van elkaar zijn. Dat wil zeggen dat de detachering enkel wordt verricht op voorwaarde dat de ander ervoor betaalt (of omgekeerd). Hieruit volgt dat de detachering van de bedrijfsleider in de ogen van het Hof van Justitie een belaste prestatie vormt.

Belang voor de praktijk

In 2017 oordeelde de Hoge Raad dat een kostendoorbelasting enkel belastbaar is indien hieraan een rechtsbetrekking ten grondslag ligt. Naar aanleiding van dit oordeel kwam in de praktijk de vraag op in hoeverre het in dat kader nodig is om een contract of overeenkomst tot opdracht af te sluiten.

Uit het oordeel van het Hof van Justitie lijkt te volgen dat geen zware eisen aan de vastlegging van afspraken wordt gesteld. Met name de feitelijke situatie (wederkerige verplichtingen) lijkt doorslaggevend. Het blijft echter in de praktijk zinvol om bij een kostendoorbelasting te beoordelen in hoeverre het rechtstreekse verband tussen de prestatie en de betaling aanwezig is en schriftelijk vast te leggen welke prestatie wordt verricht.

In de regel is de Belastingdienst ook van mening dat bij het doorbelasten van kosten sprake is van een btw-belaste prestatie. In zoverre is de visie van de Belastingdienst in lijn met de recente rechtspraak. Gelet op de uitleg van de Hoge Raad blijft vastlegging van de afspraken echter een aandachtspunt.

In een aantal gevallen kan het doorbelasten van kosten, bijvoorbeeld van eigen personeel, kostenverhogend werken als de ontvangende partij vrijgestelde prestaties verricht. In dat geval dient er gekeken te worden of er mogelijkheden zijn die dit voorkomen.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit perspectief de btw-behandeling van kostendoorbelastingen nader willen (laten) beoordelen, dan zijn wij daarbij uiteraard graag van dienst. U kunt hierover contact opnemen met één van onze adviseurs.