Artikel:

Korting afkoop pensioen eigen beheer 2018 en verlenging termijn insturen informatieformulier

23 november 2018

De korting voor de afkoop van het pensioen in eigen beheer gaat in 2019 omlaag. Daarom is het voordeliger om nog in 2018 het pensioen eigen beheer af te kopen. Ook is er goedkeuring voor verlenging van de termijn indiening informatieformulier voor afkoop of omzetting pensioen eigen beheer.

Afkoop pensioen eigen beheer DGA in 2018

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd krijgt bij afkoop hiervan in 2018 nog een korting op de belastingberekening van 25%. In 2019 daalt deze korting naar 19,5%. 2019 is tevens het laatste jaar waarin fiscaal gefacilieerde afkoop van pensioen eigen beheer mogelijk is. Als eerder pensioen is omgezet naar fiscale oudedagsverplichting, is het ook mogelijk om die oudedagsverplichting nu alsnog met korting af te kopen.

Op basis van het hoogste belastingtarief in box 1 (51,95%) is de belastingdruk bij afkoop pensioen in 2018 ca. 39%. In 2019 zal de belastingdruk ca. 41,6% bedragen (op basis van het dan geldende hoogste belastingtarief van 51,75%). Afkoop vindt plaats tegen de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. De korting wordt berekend over de fiscaal berekende waarde van de pensioenvoorziening op de afkoopdatum met een maximum van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015.

Verlenging termijn insturen informatieformulier bij afkoop of omzetting pensioen eigen beheer

Afkoop of omzetting van pensioen eigen beheer in een fiscale oudedagsverplichting moet de DGA binnen de wettelijke termijn van één maand via een informatieformulier melden bij de Belastingdienst. Deze termijn is nu verlengd tot één jaar. Dit betekent dat het informatieformulier binnen een jaar na afkoop of omzetting binnen moet zijn bij de Belastingdienst.

Als de DGA zijn pensioenvoorziening in eigen beheer heeft afgekocht of omgezet vóór 13 december 2017, moet het formulier uiterlijk op 12 december 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn. Hiermee komt een eind aan de onzekerheid bij veel DGA’s of ze nog wel recht hebben op de fiscaal gunstige regeling als het informatieformulier te laat is ingediend. Daar zijn wel de volgende voorwaarden op van toepassing:

  • Bij afkoop is de aangifte loonheffingen tijdig en volledig ingediend en;
  • De verschuldigde loonheffingen op het afkoopbedrag zijn tijdig betaald.

Een te laat ingediend formulier zou zonder deze verlenging leiden tot heffing over de waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraken vermeerderd met betaling van revisierente.

(Ex-)partner dient formulier ook te ondertekenen

Daarnaast heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat als het informatieformulier niet door de (ex-)partner is ondertekend, de belastinginspecteur een verzoek stuurt waarbij de DGA alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om het formulier waar nodig aan te vullen met de gegevens van de (ex-)partner en de (ex-)partner in de gelegenheid wordt gesteld om het formulier te ondertekenen. De termijn die hiervoor wordt gesteld, bedraagt zes weken.

Meer informatie

Als u als DGA uw pensioen in eigen beheer nog niet heeft afgekocht kan overwogen worden dit alsnog in 2018 te doen. Indien het informatieformulier niet compleet tijdig wordt ingestuurd, geldt er alsnog een langere termijn dit te doen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.