Artikel:

Invoering van de ICT-Richtlijn voor concernpersoneel van buiten de EU

11 november 2016

Op 29 november 2016 implementeert Nederland de richtlijn van de Europese Unie voor toelating en verblijf van niet-Europese werknemers die binnen een concern worden overgeplaatst van een buiten de EU gevestigde onderneming naar één van de EU-lidstaten. Nederland is één van de lidstaten van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. Alleen Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben dit (vooralsnog) niet gedaan. Deze richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese werknemers in het kader van een concernoverplaatsing.

Doel ICT-richtlijn

Het doel van de ICT-richtlijn is om de toelatingsregelingen van de verschillende EU-lidstaten te harmoniseren en de mobiliteit van personeel van internationale concerns binnen de EU te vereenvoudigen. Dit met het oog de EU als geheel aantrekkelijker voor het internationale bedrijfsleven te maken zodat dit de concurrentiepositie van de Europese arbeidsmarkt en economie versterkt. Iedere EU-lidstaat heeft immers tot nu toe zijn eigen regels voor de toelating van werknemers. Voor internationaal opererende ondernemingen met vestigingen in meerdere EU-lidstaten was dit uitermate verwarrend. Zij werden daarnaast met omslachtige procedures geconfronteerd wanneer zij hun tijdelijk naar de EU overgeplaatste werknemers binnen de EU wilden overplaatsen naar een andere Lidstaat.

Voor wie?

De richtlijn is van toepassing op managers (leidinggevenden), specialisten (sleutelpersoneel) en/of trainees die niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben. Zij dienen minstens drie maanden een arbeidsovereenkomst te hebben met een buiten de EU gevestigde onderneming, en hun hoofdverblijf buiten de EU te hebben. Verder is het van belang dat het een tijdelijke overplaatsing (uitzending) betreft naar een of meerdere vestigingen van het concern binnen de EU, waarbij de dienstbetrekking met de onderneming in het thuisland in stand blijft. Ook dient sprake te zijn van marktconforme (arbeids)voorwaarden.

ICT-vergunning

Een ICT-vergunning is een gecombineerde vergunning voor verblijven en werk en dient te worden aangevraagd in de EU-lidstaat waar verwacht wordt dat de werknemer het langst zal verblijven. De ICT-vergunning wordt voor maximaal drie jaar afgegeven voor leidinggevenden en sleutelpersoneel en maximaal één jaar voor trainees. Een verlenging van het verblijf in Europa op grond van deze richtlijn is in principe niet mogelijk.

Mobiele ICT

Een van de voordelen van de ICT-vergunning is dat het (tijdelijke) overplaatsingen naar entiteiten van dezelfde onderneming in andere EU-lidstaten die de richtlijn hebben geïmplementeerd mogelijk maakt onder sterk versoepelde voorwaarden:

Korter dan 90 dagen

Voor ieder verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat welke de vergunning heeft afgegeven voor een periode van maximaal 90 dagen binnen 180 dagen per lidstaat kan volstaan worden met een notificatiemelding bij het UWV. De werknemer mag direct werken. Voorwaarde is wel dat het hoofdverblijf van de werknemer niet wordt verplaatst.

Langer dan 90 dagen

Voor ieder verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat welke de vergunning heeft afgegeven voor een periode van langer dan 90 dagen binnen 180 dagen per lidstaat verspoelde aanvraagprocedure bij de IND. De werknemer mag ook in dit geval direct werken.

Overlap met kennismigrantenregeling

De doelgroep van de ICT-richtlijn overlapt voor een gedeelte met die van de bestaande kennismigrantenregeling. De aanvrager van een verblijfsvergunning kan echter niet kiezen tussen de kennismigrantenregeling en de ICT-vergunning. Indien men onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, gaat deze regeling voor. Indien de werknemer niet vanuit een buiten de EU gevestigde onderneming wordt uitgezonden naar een concernonderdeel binnen de EU, maar lokaal in dienst treed bij een Nederlandse onderneming, zal de kennismigrantenregeling volgens de IND nog steeds van toepassing zijn.

Salarisnorm

Onder de ICT-richtlijn dient het salaris van de werknemer martktconform te zijn. De IND heeft aangegeven dat voorlopig hiervoor wordt aangesloten bij de kennismigrantenregeling. Dit betreft een bruto maandsalaris van € 4.240 per maand voor personen ouder dan 30 jaar, en € 3.108 voor personen jonger dan 30 jaar (bedragen voor het jaar 2016).

Aanvraag

De aanvraag van de ICT-richtlijn vindt plaats via het IND. Het aanvraagformulier is helaas nog niet beschikbaar. Het is de verwachting dat dit niet voor de inwerkingtreding op 29 november 2016 beschikbaar zal zijn. Het is in ieder geval zo dat aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding en waarop nog niet is beslist, zullen worden afgedaan onder het gunstigste recht. Wat het gunstigste recht is kan per geval verschillen. Bestaande kennismigrantenvergunningen blijven vooralsnog gewoon geldig. Het IND heeft aangegeven dat de kosten voor de aanvraag van de ICT-richtlijn gelijk zijn aan de kosten voor de overige aanvragen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Robin Schalekamp, Frederieke den Hartog of Ronald Streijl.