Artikel:

Invoering IORP II: Internal Audit functie belangrijkste aandachtspunt pensioenfondsen

14 januari 2019

Het is zover; de invoering van IORP II op 13 januari 2019. De herziene richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision stelt pensioeninstellingen voor nieuwe eisen en uitdagingen. Het zijn dan ook turbulente tijden in de financiële sector. IORP II legt alle bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen een aantal nieuwe verplichtingen op, met als doel om grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen te stimuleren en die voorzieningen veiliger en transparant te maken. De verandering met de meeste impact op pensioenorganisaties is de verplichte invoering van de Internal Audit functie. 

IORP II: veranderingen

De opvallendste verandering na IORP II is dat pensioeninstellingen sleutelfunctiehouders moeten benoemen voor de Internal Audit-, risicobeheer- en actuariële functie. Die laatste twee sleutelfuncties, beide opererend in de tweede lijn, zijn binnen pensioenfondsen over het algemeen ingevuld. Dit geldt niet voor de Internal Audit functie. IORP II biedt bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen wel de ruimte deze nieuwe sleutelfunctie uit te besteden aan een externe partij.

Gevolgen voor Internal Audit

De invoering van de nieuwe verplichtingen – voor IORP II in het algemeen en de Internal Audit functie in het bijzonder - vereist specifieke kennis en ervaring waarover pensioeninstellingen niet of beperkt beschikken. Daarom staan bestuurders en toezichthouders voor een grote uitdaging. Zeker in de wetenschap dat de drie ‘sleutelfunctiehouders’ onafhankelijk moeten zijn om voldoende countervailing power te kunnen bieden. Dit moet bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming en adequate beheersing van risico’s. Voor Internal Audit geldt dat de sleutelfunctiehouder zich binnen de organisatie beperkt tot werkzaamheden uit hoofde van die functie en onafhankelijk en objectief moet opereren. Wij zien binnen de sector een spanningsveld is tussen enerzijds de benodigde expertise en onafhankelijkheid en anderzijds het organisatie-belang en omvang (proportionaliteit).    

Kansen en risico’s voor pensioenfondsen

Naast het evidente reputatierisico dat pensioeninstellingen lopen wanneer ze niet aan de opgelegde eisen voldoen, bestaat het risico dat de keuze voor inrichting van de sleutelfunctiehouder en inrichting van de functie niet optimaal is of niet goed functioneert. Dat raakt de kwaliteit van besluitvorming en kan derhalve impact hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd schept de invoering van met name de Internal Audit functie voor pensioeninstellingen ook kansen op het gebied van effectiviteit, kostenbeheersing en kostenbesparing. Een goede invoering van deze sleutelfunctie kan van toegevoegde waarde zijn voor elk pensioenfonds, hoe groot of complex de organisatie ook is.

Download factsheet

De verplichting tot een Internal Audit functie vraagt om een pragmatische (doelgerichte) en kostenefficiënte aanpak. Op die manier wordt u als pensioenfonds compliant én blijft u voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Voor de invulling van de Internal Audit functie zijn drie strategieën mogelijk. In deze factsheet hebben we die strategieën (en bijkomende voor- en nadelen) voor u uiteengezet.

Download factsheet

Meer informatie

Wij helpen u graag bij een pragmatisch advies op maat. Onze specialisten vertellen u daarover graag meer in een vrijblijvend gesprek.