Artikel:

Inkoopvergelijking 2022: vergelijk zorgverzekeraarsbeleid in drie sectoren

23 april 2021

Ook dit jaar hebben de zorgverzekeraars op 1 april weer de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij verzorgen, dit jaar voor de vijfde keer, een compacte vergelijking met daarin alle beleidsstukken gebundeld. De vergelijkingen zijn opgesteld voor de ggz, de wijkverpleging en de medischspecialistische zorg. De vergelijking biedt betrokkenen een handig overzicht van de speerpunten en inkoopvoorwaarden van alle zorgverzekeraars. 

Per sector geven we in dit artikel weer wat daarin opvalt. 

Ggz

Het zorgprestatiemodel is een terugkomend thema binnen alle contouren van het inkoopbeleid. Echter, op het moment van publiceren van het inkoopbeleid waren er nog veel onduidelijkheden. Zorgverzekeraars geven aan de landelijke ontwikkelingen te volgen en publiceren later additionele informatie. Wacht-tijden is een thema dat we al enkele jaren terug zien in onze inkoopvergelijking. De meeste verzekeraars verwachten van zorgverleners dat ze een actieplan opstellen, vaak in combinatie met het openbaar inzichtelijk maken van de wachttijden via hun eigen website. Veel zorgverleners zien de inzet van e-Health en digitale zorg als een middel om wachttijden te verkorten. 

Wijkverpleging

In 2022 staat het wijkgericht werken, conform de ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’ net als vorig jaar centraal. Om versnippering van zorg tegen te gaan worden minder nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd. Daarnaast is het voor de zorgverzekeraars belangrijk dat de wijkverpleegkundige zorg gericht is op zelfredzaamheid, waarvoor steeds meer wordt ingezet op het gebruik van thuiszorgtechnologie. Ketensamenwerking binnen de regio is en blijft van belang. 

De zorgverzekeraars geven alvast een doorkijkje naar het nieuwe bekostigingsmodel. Waarschijnlijk wordt er vanaf 2022 geëxperimenteerd met bekostiging op basis van cliëntprofielen. De zorgverzekeraars publiceren aanvullend beleid in juli als hier meer duidelijk over is. 

Ziekenhuiszorg

Zorgverzekeraars zetten ook dit jaar in op ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ om daarmee grip te houden op de thema’s doelmatigheid, kwaliteit en kosten van zorg. Daarbij wordt duidelijk dat samenwerking (in de regio) wordt aangemoedigd en zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt moet worden georganiseerd. 

Om samenwerking en duurzame innovatie aan te moedigen bieden meerdere zorgverzekeraars meerjarenafspraken aan. Hiervoor moeten zorgaanbieders echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals reële prijzen en  reële volumes. Bovendien moet een zorgaanbieder aantoonbaar doelmatige zorg leveren.

Ondanks de coronapandemie en de opgelopen achterstanden in de zorg moet men voldoen aan het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 (HLA). Het HLA MSZ biedt in 2022 geen ruimte voor volumegroei. Om aan het HLA te kunnen voldoen willen veel zorgverzekeraars afspraken maken die beperkte mogelijkheden bieden voor groei in volume en stijging in prijs; plafondafspraken met doorleverplicht zijn hier voor veel zorgverzekeraars inherent aan.

De door corona ingezette versnelling in digitalisering en zorg dichterbij de patiënt willen zorgverzekeraars vasthouden.

Meer informatie

Benieuwd naar alle onderwerpen in de inkoopvergelijkingen? Bekijk de vergelijking passend bij uw sector. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Bekijk inkoopvergelijking ggz-instellingen
Bekijk inkoopvergelijking ggz-vrijgevestigden 
Bekijk inkoopvergelijking wijkverpleging
Bekijk inkoopvergelijking medisch specialistische zorg