Artikel:

Initiatiefwetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliezen

19 april 2019

Op 16 april 2019 hebben drie oppositiepartijen een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd. De kern ervan is een voorstel om de liquidatieverliesregeling en de stakingsverliesregeling te beperken. Het initiatiefwetsvoorstel is in consultatie gegaan, zodat reacties mogelijk zijn tot 16 mei 2019.

De liquidatieverliesregeling

De deelnemingsvrijstelling regelt dat een vennootschap (hierna: bv) geen vennootschapsbelasting betaalt over alle voordelen uit hoofde van een deelneming. Van een deelneming is onder meer sprake als de bv een aandelenbelang van ten minste 5% heeft in een andere bv. Ingeval de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, zijn bijvoorbeeld dividenduitkeringen en winst behaald bij verkoop van de deelneming onbelast. De keerzijde is dat een verlies bij verkoop van de deelneming voor de bv die de deelneming houdt niet aftrekbaar is. Daarop bestaat een belangrijke uitzondering: de liquidatieverliesregeling. Daarin is bepaald dat een bv het verlies geleden bij de liquidatie van de deelneming wel kan aftrekken. Dit geldt zowel voor Nederlandse en buitenlandse deelnemingen. Het verlies is in beginsel het verschil tussen het bedrag dat de bv heeft opgeofferd voor de verwerving van de deelneming en het totaal van de liquidatie-uitkeringen.

Territoriale en materiële beperking

De initiatiefnemers stellen voor de mogelijkheid om bij een Nederlandse deelneming en een deelneming in een (andere) lidstaat van de EU of EER, de aftrek van liquidatieverliezen te beperken tot belangen van 25% of meer. Daarnaast zijn liquidatieverliezen op dergelijke deelnemingen aftrekbaar als de bv die de deelneming houdt (bijvoorbeeld vanwege stemrechten of bijzondere aandelen) de activiteiten van de deelneming kan bepalen. Deze territoriale beperking geldt alleen voor zover een liquidatieverlies meer bedraagt dan € 1 miljoen. Volgens het voorstel zijn liquidatieverliezen op deelnemingen buiten de EU/EER niet meer aftrekbaar. Het wetsvoorstel voorziet in een antimisbruikbepaling voor het tussenschuiven van een EU/EER-deelneming.

Temporele beperking

Naast de territoriale beperking stellen de initiatiefnemers ook een temporele beperking voor. Het wetsvoorstel regelt dat liquidatie binnen drie jaar na staking van de onderneming van de deelneming moet zijn voltooid. Met dit voorstel beoogt men (planning op) langlopende liquidaties te beperken. Als daar voldoende zakelijke overwegingen voor zijn, mag de liquidatie langer duren.

Stakingsverliesregeling

De initiatiefnemers stellen voor om een vergelijkbare beperking in te voeren voor de staking van een buitenlandse onderneming die niet in een bv of daarmee vergelijkbare rechtsvorm is ondergebracht (vaste inrichting).

Inwerkingtreding

Het is de bedoeling van de initiatiefnemers dat de maatregelen met ingang van 1 januari 2021 ingaan, ook voor alle bestaande (latente) verliezen. Alleen de temporele beperking geldt niet voor liquidatie- en stakingsverliezen die vóór 1 januari 2021 zijn ontstaan.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.