Artikel:

Het financieel borgen van goede zorg; tijdens én na de coronacrisis

07 april 2020

Zorgverzekeraars Nederland maakte afgelopen weekend in aanvulling op eerdere regelingen en toezeggingen een aanvullende (financiële) continuïteitsregelingbekend om zorgaanbieders2 financieel te compenseren tijdens de coronacrisis. Financials uit de zorgsector vrezen ondanks deze lovenswaardige en ruimhartige maatregelen voor de impact op exploitatie en liquiditeit van deze crisis.

Verwacht tekort aan liquide middelen zorgt voor uitstel investeringen

Finance Ideas3 en Fizi melden in hun periodieke “Financiële Zorgthermometer” van maart 2020 dat er onder zorgfinancials veel onzekerheid leeft over de financiële gevolgen van de coronacrisis. 84% van de zorgaanbieders verwacht een beduidend lager resultaat dan begroot. Maar ook raakt de coronacrisis de liquiditeitspositie van zorgaanbieders; circa 45% verwacht binnen dit kwartaal een liquiditeitsprobleem. Het is dan ook niet vreemd dat 43% van de zorgaanbieders verwacht niet te kunnen voldoen aan minimaal één van de bancaire convenanten. In reactie hierop stelt dan ook meer dan de helft van de zorgaanbieders hun grootschalige investeringen uit.

Hoe de financiële continuïteit van zorg nu en in de nabije toekomst te borgen?

Steun vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten is één, het hierop snel en adequaat sturen door de individuele zorgaanbieders is twee. Het belang hiervan is evident: de kosten van zorgaanbieders staan minimaal voor ongeveer 65% vast en zijn lastig bij te sturen. Denk daarbij aan personele kosten, maar ook aan kapitaallasten. Voor veel zorgaanbieders geldt: één week minder zorg registreren/vergoed krijgen resulteert in een verdamping van de “reguliere” jaarwinst/marge van 1% à 3%.4 Om dit percentage te minimaliseren geven wij zorgaanbieders de volgende aspecten ter overweging:

1. Stuur actief op de (zorg)exploitatie en liquiditeit

Om de impact op de exploitatie tot een minimum te beperken is het voor zorgaanbieders van belang om alle corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten te registreren. Lees meer over belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de regeling vergoeding meerkosten als gevolg van coronacrisis voor zorgaanbieders.

Met deze aandachtspunten, in combinatie met de recent aangekondigde informatie over de tijdelijke compensatie in het achterhoofd, zijn zorgaanbieders in staat de liquiditeitsprognose voor komende kwartalen beter in te schatten. Treedt er naar verwachting een liquiditeitstekort op, omdat u niet alle gederfde omzet krijgt gecompenseerd in combinatie met gelijkblijvende vaste lasten en mogelijk meerkosten als gevolg van de coronacrisis? Dan is het zaak tijdig actie te ondernemen richting zorgfinanciers en banken.

2. Anticipeer zowel medisch-inhoudelijk als financieel op de inhaal van zorg 

Door de coronacrisis wordt veel zorg voorzichtigheidshalve uitgesteld. Begrijpelijk, ondanks de impact voor de patiënt/cliënt en de omzetderving voor de zorgaanbieder. Zodra de impact van de crisis afneemt, wordt deze zorg naar verwachting voor een groot deel ingehaald. Zorgaanbieders zullen hierop moeten anticiperen, aangezien deze inhaal van zorg gepaard zal gaan met een grote druk op de zorginfrastructuur en de daaraan gerelateerde extra personele en materiële kosten. 

De noodzaak voor een adequate (medisch-inhoudelijke en financiële) planning en andere vormen van zorgverlening is evident. Denk daarbij aan digitaal ondersteunde zorg op afstand, zoals beeldbellen, als alternatief voor polibezoeken. 

3. Goede prognoses voorkomen onnodig ingrijpen in de investeringsagenda

Zorgaanbieders vrezen zoals gezegd voor de impact op zowel de exploitatie als de liquiditeit en stellen daarom investeringen uit. Om goed te kunnen duiden wat de aard en omvang van het liquiditeitsvraagstuk is, is het noodzakelijk dat men beschikt over actuele en voldoende gedetailleerde exploitatie- en liquiditeitsprognoses. Kijk daarbij naar onderwerpen als werkkapitaalbeheer, personeelsformatiemanagement en dergelijke, met inachtneming van de bancaire convenanten. 

Een dergelijke aanpak zorgt niet alleen voor inzicht, maar biedt ook ondersteuning in het maken van weloverwogen keuzes en voorkomt het onnodig uitstellen van investeringen. Investeringen die met het oog op het veranderende zorglandschap en de noodzaak van het borgen van goede zorg ook na de coronacrisis van groot belang zijn.

4. Communiceer met stakeholders

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hebben de afgelopen weken  in de vorm van (deels sub-sector specifieke) regelingen een helpende hand geboden. Wij adviseren zorgaanbieders te overleggen met zorgfinanciers om te bepalen wat dit voor uw instelling betekent. Een proactieve houding helpt, al is het maar om snel duidelijkheid te scheppen en om het verkrijgen van mogelijke extra liquiditeitssteun te bespoedigen.

Betrek bij dit overleg ook andere stakeholders, zoals banken. Banken verzorgen voor veel zorgaanbieders de basis van (externe) financiering. Diverse banken hebben reeds aangegeven in specifieke situaties ook voor zorgaanbieders uitstel van aflossing te willen geven. In een periode waarbij diverse instellingen naar verwachting niet meer kunnen voldoen aan één of meerdere bancaire convenanten is afstemming en verwachtingsmanagement van groot belang. Voorkom verrassingen! 

Meer informatie over de liquiditeit van uw zorgorganisatie?

Wilt u meer weten over de gevolgen van corona, en welke maatregelen u kunt treffen? Lees hier meer over werkkapitaal verruimende maatregelen tijdens de coronacrisis, of neem contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam

 

  1. https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4787044352
  2. Deze regeling geldt voor de eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona‐patiënten en andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders worden afzonderlijke afspraken gemaakt op basis van eerder gepubliceerde regelingen cq afspraken.​
  3. https://www.fizi.pro/publicaties/financiele-zorgthermometer/laatste-resultaten-financiele-zorgthermometer
  4. Zonder rekening te houden met specifieke aanbieders gebonden omstandigheden kan grosso modo worden gesteld dat één week minder geregistreerde dan wel vergoede productie van de 52 weken op jaarbasis circa 2% (1/52 deel) minder omzet betekent.