Artikel:

Bezwaarmogelijkheden niet-representatieve loonsom NOW-regeling

20 juli 2021

Op basis van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt sinds de uitbraak van Covid-19 subsidie verstrekt aan werkgevers die worden geconfronteerd met een omzetdaling van ten minste 20%. De subsidie is bedoeld om het loon van werknemers door te betalen en is onder meer gebaseerd op de loonsom in de referentiemaand. Voor de NOW-1 was dit januari 2020, voor de NOW-2 was dit maart 2020 en voor de NOW-3 was dit juni 2020.

Daling van de loonsom

Volgens de systematiek van de NOW wordt de loonsom in de referentiemaand vergeleken met de loonsom in de subsidieperiode. Als de loonsom is gedaald ten opzichte van de referentiemaand, dan vindt er een subsidieverlaging plaats. Zo wordt alleen subsidie verstrekt voor werkelijke loonkosten en wordt voorkomen dat er een financiële prikkel is om afscheid te nemen van werknemers na de referentiemaand. Kort gezegd wordt de subsidie in zo’n geval verlaagd met € 0,80 - € 0,90 (afhankelijk van de NOW-periode) voor elke euro waarmee de loonsom is gedaald. Dit kan grote gevolgen hebben voor het recht op NOW-subsidie.

Incidentele betalingen

Behoorlijk wat werkgevers doen eens per jaar (bijvoorbeeld in januari) incidentele betalingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bonusbetalingen, overuren of verlofrechten. Als deze betalingen toevallig in de referentiemaand van een NOW-periode zijn gedaan, dan heeft dat tot gevolg dat de loonsom over de subsidieperiode - vergeleken met de referentiemaand - is gedaald. Hierdoor worden werkgevers met een (forse) subsidieverlaging geconfronteerd, terwijl er geen afscheid is genomen van personeel.

Filteren van de loonsom

De NOW-regeling biedt alleen mogelijkheden om betalingen uit de loonsom te filteren wanneer er sprake is van een ‘extra periode salaris’. Volgens de toelichting op de NOW is hiervan eigenlijk alleen sprake bij de uitkering van een dertiende maand. Daarom wees het UWV bezwaarschriften van werkgevers vaak af. Inmiddels heeft minister Koolmees het UWV echter geïnstrueerd om ook andere incidentele betalingen die leiden tot een niet-representatieve loonsom in beginsel uit de loonsom te filteren, voor zover die uit de loonaangifte kunnen worden afgeleid. Hierdoor zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een subsidieverlaging te voorkomen.

Wat kunnen werkgevers doen?

Elke werkgever die NOW-subsidie heeft aangevraagd moet tijdig een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen via de website van het UWV. Vervolgens zal het UWV een beslissing toesturen waarin het definitieve recht op NOW-subsidie staat. Blijkt uit de beslissing dat incidentele betalingen niet uit de loonsom van de referentiemaand zijn gefilterd en dat er daardoor sprake is van een niet-representatieve loonsom? Dan is het wellicht mogelijk om bezwaar in te dienen. Dat moet binnen 6 weken na de beslissing van het UWV. De specialisten van BDO Legal kunnen hierbij helpen en hebben werkgevers reeds succesvol bijgestaan. 

Tot slot

Heeft u een vraag over de NOW of wenst u hulp bij het indienen van bezwaar? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van BDO Legal.