BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

BDO procedeert over de werkingssfeer van een cao

09 september 2019

In dit perspectief wordt ingegaan op een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over de werkingssfeer van de cao Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Onze arbeidsjuristen Frank van Vierssen en Simone van Susteren van BDO Legal wisten de rechter ervan te overtuigen dat een klant van BDO niet onder de werkingssfeer van deze cao valt.

Inleiding

De toepasselijkheid van een cao zorgt voor duidelijkheid, maar brengt ook rechten en plichten met zich mee en beperkt de vrijheid van een werkgever om zelf arbeidsvoorwaarden vast te stellen. Daarom zijn werkgevers niet altijd blij wanneer blijkt dat zij mogelijk onder de werkingssfeer van een cao vallen. Brancheorganisaties hebben er echter belang bij om zoveel mogelijk werkgevers binnen de werkingssfeer van een cao te krijgen, zodat cao- en pensioenfondsen goed kunnen worden gevuld. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een werkgever wordt aangesproken om de bepalingen van een cao toe te passen en gelden af te dragen. Dit gebeurde ook bij een klant van BDO.

Toedracht

Een klant van BDO ondersteunt huisartsenpraktijken door (onder andere) op verzoek zorgconsulentes, praktijkmanagers, doktersassistentes en financieel medewerkers te detacheren. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg meent dat hiermee sprake is van een onderneming die ‘huisartsenzorg levert’. Dit zou betekenen dat de klant van BDO binnen de werkingssfeer van de cao SSFH valt. Deze cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Daarom zou de klant van BDO gehouden zijn om met terugwerkende kracht werkgeversbijdragen aan het cao-fonds te voldoen.

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelt dat de cao SSFH, blijkens de tekst, mede als doel heeft om werkgevers te ondersteunen bij het creëren van stageplaatsen en het begeleiden van stagiaires. Deze doelstelling is alleen haalbaar bij werkgevers die zelf huisartsenzorg leveren en vanuit die positie stagiaires kunnen begeleiden. Daarom is er aanleiding om het begrip ‘huisartsenzorg’ eng uit te leggen, met dien verstande dat alleen werkgevers die zélf huisartsenzorg leveren onder de cao SSFH vallen.

Deze zienswijze past volgens de rechter ook bij hetgeen in het dagelijks spraakgebruik onder het begrip ‘huisartsenzorg’ wordt verstaan. De rechter is van mening dat hieronder doorgaans niet wordt verstaan een detacheringsbureau die (ondersteunend) personeel levert aan een huisartsenpraktijk. De werkzaamheden van een detacheringsbureau behoren namelijk niet tot de essentie van huisartsenzorg, te weten de zorgverlening aan patiënten en aanverwante werkzaamheden.

Ten slotte merkt de rechter op dat een andere uitleg met zich mee zou brengen dat alle detacheringsbureaus die zich op een bepaalde bedrijfstak richten onder de werkingssfeer van de binnen die bedrijfstak geldende cao zouden vallen. Dit is niet aannemelijk c.q. wenselijk.

Conclusie

Bij het bepalen van de werkingssfeer van een cao kijkt een rechter onder meer naar de tekst van de cao, de in de cao opgenomen doelstellingen en het dagelijks spraakgebruik. Het is belangrijk om als werkgever regelmatig te controleren of er sprake is van een toepasselijke cao, nu de bedrijfsvoering en cao-definities kunnen wijzigen en de gevolgen van een verplichte cao-toepassing groot zijn. Blijf als werkgever dus alert en neem (indien nodig) maatregelen om het bereik van een cao op de onderneming te beperken.

Heeft u vragen over de werkingssfeer van een cao? Neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen binnen BDO Legal.