Artikel:

Afbouw hypotheekrenteaftrek in 2019

05 februari 2019

Vanaf 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek in stapjes van 0,5% afgebouwd. In 2019 is het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning kunnen worden afgetrokken maximaal 49%. Met ingang van 2020 gaat de afbouw sneller. Per 2023 wordt het beoogde maximale aftrektarief van 37,05% bereikt.

Afbouw hypotheekrenteaftrek

Tot en met 2018 hadden alleen de belastingplichtigen met hypotheekrenteaftrek in de hoogste tariefschijf voor belastbaar inkomen uit werk en woning last van de afbouw van de hypotheekrentaftrek. Vanaf 2019 wordt de hypotheekrenteaftrek voor de middeninkomens tussen € 20.384 en € 68.507 ook in stappen afgebouwd. Waar het tarief in 2018 voor deze inkomens nog 40,85% was, is dit tarief in 2019 nog maar 38,10%. Tot nog toe is dit effect van de verlaging van de tariefschijven in 2019 onderbelicht gebleven in de media. Ruim 2,75% minder hypotheekrenteaftrek kan voor veel belastingplichtigen echter wel degelijk van invloed zijn op hun besteedbaar inkomen. Er is een kleine compensatie voor deze verlaging, het eigenwoningforfait is in 2019 namelijk met 0,05% gedaald. Echter de WOZ-waarden van de eigen woningen zullen in de meeste gevallen in 2019 fors gestegen zijn, waardoor dit kleine voordeel waarschijnlijk al meer dan teniet gedaan wordt.

Voorlopige teruggaaf 2019

Voor belastingplichtigen met een middeninkomen is het van belang om hun voorlopige teruggaaf 2019 die ziet op de hypotheekrenteaftrek goed te controleren en waar nodig te verlagen. Op deze manier wordt voorkomen dat deze belastingplichtigen na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 voor een onaangename verrassing komen te staan.

Evaluatie eigenwoningregeling

Eind 2019 zal de eigenwoningregeling door het kabinet geëvalueerd worden. Hierin zullen de mogelijkheden voor vereenvoudiging van deze regeling worden verkend. Dat de huidige regeling erg ingewikkeld is geworden staat inmiddels wel vast. Wij zien de evaluatie met veel belangstelling tegemoet.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.