Nieuwe preventieve maatregelen Arbowet zorgen voor kostenbesparing

In het nieuwsbericht en blog van 5 en 14 september jl. stond de loondoorbetaling bij ziekte centraal. Dat MKB-ondernemers die langdurige loondoorbetalingsplicht als belemmering ervaren bij het aanbieden van vaste contracten aan werknemers, zal voor u geen nieuws meer zijn. En dat een nieuw kabinet naar verwachting met voorstellen komt om het tweede loondoorbetalingsjaar voor (kleine) werkgevers op te doeken, is voor u inmiddels ook bekende kost. Uiteraard geldt hier ook: eerst zien, dan geloven. Eer het tot wetgeving komt, is er wel wat water door de Maas gegaan.

Wel eindverantwoordelijkheid bij werkgever laten

Ik zou een nieuw kabinet bij de ontwikkeling van nieuwe plannen op dit terrein wel willen adviseren de eindverantwoordelijkheid ten aanzien van terugkeer van de zieke werknemer naar het werk te laten waar die nu ligt, namelijk bij werkgevers en werknemers gezamenlijk. Onderzoek wijst immers uit dat dat in de afgelopen twee decennia heeft bijgedragen aan structurele afname van verzuim onder werknemers.

Arbeidsomstandighedenwet

Maar het kan altijd beter. Verzuim van werknemers kan verder worden teruggedrongen. Met aandacht voor preventie en goede arbodienstverlening, bijvoorbeeld. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ geeft de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (ook de kleinste) werkgevers, arbodiensten en werknemers sinds 1 juli 2017 aanvullende mogelijkheden werk te maken van verzuimpreventie. Op deze plek zou ik een lans willen breken voor de nieuwe preventieve maatregelen uit die Arbowet.

Belangrijke maatregelen

Aan twee van die nieuwe maatregelen die onderdeel zijn van een heel scala aan wetsaanpassingen, wil ik graag extra aandacht besteden:

  • het versterken van de positie van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is nauw betrokken bij het in kaart brengen en bespreekbaar maken van veiligheid- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Hij of zij zorgt samen met de werkgever en arbodienst voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor een goede uitvoering van die taken moet de preventiemedewerker kunnen rekenen op draagvlak en vertrouwen van iedereen in de organisatie. Dat wordt nu geborgd doordat ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging voortaan meebeslissen over de voorgenomen benoeming en het takenpakket van de preventiemedewerker;
  • werknemers hebben de mogelijkheid om zonder toestemming of medeweten van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken op een ‘open-spreekuur’. Dat kan dus ook al vóórdat de werknemer ziek is. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheid in relatie tot het werk, of in een poging medische klachten of uitval te voorkomen. Overigens wordt de werkgever– anders dan met een niet tot de betreffende werknemer terug te leiden factuur – van dergelijke preventieve bezoeken en de uitkomsten daarvan niet op de hoogte gesteld. Bedrijfsartsen hebben ook de mogelijkheid om eigener beweging en onaangekondigd bezoek te brengen aan de werkgever.

Kosten blijven zo binnen de perken

Deze en andere Arbo-maatregelen stellen werkgevers en werknemers beter in staat verzuim van werknemers te voorkomen of te beheersen. Kosten van een lange loondoorbetaling en re-integratie blijven zo binnen de perken. Dat zal werkgevers, of zij één of twee jaar verantwoordelijk zijn voor de loonbetaling aan zieke werknemers, als muziek in de oren klinken.

Arbo-regels implementeren

Maar met kennis alléén van de aangescherpte regels uit de Arbeidsomstandighedenwet bent u er niet. Het is absolute must de Arbo-regels in (het verzuimbeleid van) uw bedrijf te implementeren. Zo raken uw werknemers er ook mee vertrouwd en wordt werken aan bekorting van verzuim ook echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Te vaak blijven de Arbo-regels ergens onderop in een bureaulade liggen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het voeren van een juist verzuimbeleid en de instrumenten die u daarbij kunnen helpen, zoals een geactualiseerd verzuimreglement? Neem dan gerust contact met mij op of meld u aan voor één van onze Masterclasses die wij op verschillende locaties in het land organiseren.Tags: