De impact van COVID-19 op uw financiering

Als gevolg van het coronavirus COVID-19 komt waarschijnlijk de financiële performance van veel ondernemingen onder druk te staan. De algemene verwachting is dat ondernemingen te maken kunnen krijgen met vraaguitval, oplopende debiteurentermijnen en een oploop van kosten om de vitale bedrijfsprocessen overeind te houden. Als gevolg hiervan neemt de kredietwaardigheid (het vermogen van een onderneming om aan haar betalingsverplichtingen richting financiers te kunnen voldoen) van menig onderneming af. Wat staat u te wachten en waar moet u als kredietnemer rekening mee houden? Wat zijn de rechten van de bank? Ik zet een aantal belangrijke aandachts- en actiepunten voor de komende tijd voor u op een rij.

1. Stel een liquiditeitsprognose op

In roerige tijden waarin de onzekerheden elkaar in hoog tempo opvolgen is rust, stabiliteit en inzicht in de liquiditeit van de onderneming van essentieel belang. Stel daarom een liquiditeitsprognose op, rekening houdend met diverse scenario’s. Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van een onderneming. Op die manier wordt snel inzichtelijk of en zo ja, wanneer, de liquiditeit onder druk komt te staan. Indien hieruit een ontspannen beeld ontstaat, dan kunt u daarmee rust brengen bij uw bankier en uw leveranciers vertrouwen geven. Indien hier tekorten uit blijken, vormt dit de basis voor verder te nemen acties. Lees hier hoe u meer grip krijgt op uw liquiditeit.

2. Breng de voorwaarden voor uw financiering in beeld

Het is sterk aan te bevelen om de komende dagen uw kredietdocumentatie en de algemene voorwaarden voor kredietverlening nog eens uit de kast te trekken om te kijken wat ook al weer exact de voorwaarden van uw financiering zijn. Onderstaand een beknopte bloemlezing van de onderwerpen die eigenlijk altijd spelen en zeker nu snel actueel worden:

 • Financiële Covenanten
  Dit is de paragraaf in de kredietofferte met kengetallen waarmee de (minimale) financiële performance van de onderneming wordt gemeten. Ze bestaan er in vele geuren en smaken en verschillen per branche en per type financiering. De bekendste zijn, ‘solvabiliteit’, ‘minimale EBITDA’ en ‘Leverage’. Vaak is er een combinatie van een kasstroom gedreven ratio en een balans ratio. Breng deze ratio’s voor uzelf in beeld en bepaal hoeveel remweg u heeft. Let daarbij goed op de ‘definitie’ (wijze van berekening) van de ratio’s.
   
 • Waiver
  Indien u niet in staat bent om aan de financiële covenanten te voldoen - in vaktermen heet dat een ‘covenant breach’-, dan heeft de bank formeel het recht de financiering op te zeggen. Dat betekent dat u de gehele financiering direct moet aflossen. Als er geen sprake is van een structureel onvermogen van de onderneming om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan is de bank vaak bereid een waiver te verstrekken. Bij het verstrekken van een waiver verklaart de bank de breach éénmalig toe te staan, tegen betaling van een waiver fee. Uiteraard moet u dan wel inzichtelijk kunnen maken, door middel van een nieuwe en goed onderbouwde financiële business case, dat u in de toekomst wél aan uw verplichtingen kunt voldoen.
   
 • Informatieplicht
  De kredietnemer heeft de plicht haar financier (ten minste jaarlijks) te voorzien van de door de bank noodzakelijk geachte financiële informatie. Daarnaast is de kredietnemer verplicht de bank te informeren over wijzigingen in de onderneming, een verslechtering van de kredietwaardigheid, een mogelijke breach van de covenanten, dreigende discontinuïteit en een daling van de waarde van de zekerheden van de bank. De onderneming moet instaan voor de kwaliteit van de informatie. Met andere woorden, indien u verwacht dat Covid-19, bij uw onderneming, een materiele negatieve impact heeft op de bovengenoemde zaken, dan bent u verplicht dit te melden aan de bank. U doet er dan goed aan de bank te voorzien van goed toelichting.
   
 • MAC-Clausule
  Deze clausule is de doos van Pandora in banken-land. De MAC-clausule wil zeggen dat de bank gerechtigd is de voorwaarden van de financiering aan te passen of deze zelfs helemaal op te zeggen indien er een materiële verslechtering van de positie van de bank ik optreedt. Je zou kunnen betogen dat daar in sommige branches, waar ondernemingen bijvoorbeeld de deuren hebben moeten sluiten, sprake van is. De bank zou dit van toepassing kunnen verklaren op bepaalde branches. In het verleden is dit nog nooit gebeurd en de impact hiervan is moeilijk te overzien.

Verhoog de aandacht voor debiteurenbeheer

Zorg dat u een goed beeld heeft van de debiteurenportefeuille. Ieder boekhoudprogramma biedt de mogelijkheid om analyses te maken op de kwaliteit van de debiteurenportefeuille. Dit is waar u scherp op moet zijn: (te) late betaling door debiteuren, veel verschillende facturen op dezelfde debiteur, debiteuren die tevens crediteur zijn, één of enkele debiteuren die gezamenlijk een groot deel van de portefeuille uitmaken. Dit zijn allemaal signalen, die kunnen wijzen op een verhoogd risico. De boodschap is, laat u niet verrassen en voer op basis van een risicoanalyse een proactief debiteurenbeleid, waarbij u actief de communicatie opzoekt met uw debiteuren.

Meer weten over de gevolgen van corona op uw financiering?

Heeft u vragen over het opstellen van een liquiditeitsprognose of heeft u behoefte aan een goed financieel plan bij de aanvraag van en bijvoorbeeld een waiver? Dan help ik u graag. Voor meer informatie over de gevolgen en de impact van de coronacrisis op uw onderneming kun terecht op de speciale themapagina.Tags: