Reorganiseren in uitdagende economische omstandigheden

De gewijzigde marktomstandigheden hebben veel impact op organisaties. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om het huidige bedrijfsmodel en de (personeels)kosten aan te passen om de continuïteit te waarborgen. Het doorvoeren van een succesvolle reorganisatie is echter niet beperkt tot het verlagen van de kosten. Het doel is om ervoor te zorgen dat de levering van producten of diensten weer zoveel mogelijk aansluit bij de kansen in de markt. In de eerste plaats moet daarom worden onderzocht welke veranderingen er nodig zijn om weer aansluiting te vinden bij de veranderde realiteit. De kostenverlagingen en personele consequenties zullen uit deze veranderingen voortvloeien.

Reorganisatieplan

Wanneer duidelijk is welke veranderingen er moeten worden doorgevoerd, is het van belang om het voornemen tot reorganisatie uit te werken in een reorganisatieplan. Hierin staat de reden voor de reorganisatie beschreven, inclusief een onderbouwing van de bedrijfseconomische situatie waarin de organisatie verkeert. Daarbij is het van belang om concreet in te gaan op de huidige, gewijzigde marktomstandigheden en op basis van verschillende scenario’s keuzes te maken. Ook is in het reorganisatieplan te lezen op welke wijze de organisatie wordt aangepast, welke arbeidsplaatsen hierbij komen te vervallen en wat de invloed daarvan is op de bedrijfseconomische situatie van de organisatie.

Medezeggenschap

Na het opstellen van een reorganisatieplan is het van belang om te onderzoeken welke verplichtingen er zijn in het kader van medezeggenschap. Werkgevers zijn bijvoorbeeld verplicht een ondernemingsraad om advies te vragen over ieder voorgenomen besluit leidend tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming. Ook als er geen ondernemingsraad is, doorgaans omdat er minder dan 50 werknemers in dienst zijn, bestaat er een verplichting om een personeelsvertegenwoordiging of het personeel te consulteren wanneer het reorganisatiebesluit kan leiden tot het verlies van ten minste 25% van de arbeidsplaatsen binnen de onderneming. Worden ten minste 20 werknemers, werkzaam in één werk- gebied van het UWV, binnen 3 maanden ontslagen? Dan is er meestal sprake van collectief ontslag. In dat geval moet het collectief ontslag bij het UWV worden gemeld en moeten de belanghebbende vakbonden worden geraadpleegd. Onderdeel van een medezeggenschapstraject is doorgaans ook het sluiten van een sociaal plan. Hierin staan de maatregelen die worden getroffen om de gevolgen van de reorganisatie voor het personeel te verzachten.

Voorbereiding reorganisatie

Na het medezeggenschapstraject kunnen de voorbereidingen voor de reorganisatie worden getroffen. Dat begint met het bepalen van de ontslagvolgorde. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen kan de ontslagvolgorde niet vrijelijk worden bepaald, maar moet deze worden vastgesteld aan de hand van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Wanneer de ontslagvolgorde vast staat, moet worden onderzocht of de medewerkers die voor ontslag in aanmerking komen, binnen een redelijke termijn kunnen worden herplaatst in een passende functie. Voor de medewerkers die niet kunnen worden herplaatst, resteert een beëindiging van het dienstverband.

Beëindigingsprocedures

Vaak worden dienstverbanden in een reorganisatie beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Voor werknemers die niet akkoord kunnen of willen gaan met een beëindiging met wederzijds goedvinden zal een ontslagprocedure bij het UWV moeten worden gestart. De procedure bij het UWV duurt ongeveer 4 tot 6 weken vanaf de datum van indiening van de volledige ontslagaanvraag. Als het UWV aanvullende vragen heeft of meent advies nodig te hebben van een ontslagadviescommissie, dan kan de procedure langer duren.

Tijdpad

Uit het voorgaande blijkt dat er behoorlijk wat stappen zijn om een reorganisatie succesvol door te kunnen voeren. Over het algemeen dienen werkgevers rekening te houden met een traject van ongeveer 2 tot 4 maanden, mede afhankelijk van de vraag of er een medezeggenschapstraject moet worden gevolgd, of er sprake is van collectief ontslag en in hoeverre werknemers het laten aankomen op een ontslagprocedure. Het is dus belangrijk om op tijd te beginnen en niet te wachten tot het te laat is.

Dienstverlening van BDO

Bij een reorganisatie zijn allerlei stakeholders betrokken en spelen verschillende belangen een rol. Daarom is het van belang om specialisten van verschillende disciplines aan te haken, bijvoorbeeld op organisatorisch, financieel en juridisch vlak maar ook op hr-gebied. BDO heeft al deze kennis in huis en kan een reorganisatie van begin tot eind begeleiden. Hierbij kunt u denken aan:

 • opstellen van een reorganisatieplan;
 • doorrekenen van financiële scenario’s;
 • in kaart brengen personele gevolgen;
 • bepalen van de strategie;
 • begeleiding in het medezeggenschapstraject;
 • communicatie richting het personeel;
 • voeren van beëindigingsprocedures;
 • begeleiding bij outplacementtrajecten;
 • borgen van het resultaat van de reorganisatie.

Waarom BDO?

Met het inschakelen van BDO bent u verzekerd van:

 • lagere kosten en efficiënter proces door korte lijnen tussen de specialisten van BDO;
 • directe toegang tot specialisten die ruime ervaring hebben met (grote) reorganisaties;
 • één aanspreekpunt;
 • een grotere slagingskans van de reorganisatie;
 • een haalbare reorganisatie die past in de strategie van de organisatie.

Kennissessies voor ondernemers in de Food & Flower sector

Om ondernemers op de beste manier door deze onzekere tijd te loodsen organiseert BDO kosteloos vier online sessies waarin we u meenemen in de belangrijkste speerpunten waarmee u uw onderneming toekomstbestendig houdt. Deze sessies zijn specifiek gericht op ondernemers in de Food & Flower sector. Hier zullen verschillende experts van BDO aanwezig zijn op het gebied van HR, restructuring, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en fiscaliteiten. Net wat uw onderneming nodig heeft om op alle vlakken wendbaar te zijn en toekomstbestendig te worden. Meer informatie en aanmelden kan via onderstaande button.

Tot slot

Bent u op zoek naar hulp bij het doorvoeren van een reorganisatie of wilt u weten of een reorganisatie verstandig is in uw situatie? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van BDO Tax & Legal via legal@bdo.nl.

Aanmelden kennissessies