• Debt Advisory & Financial Restructuring

  Financiering is de levensader van uw onderneming

  Neem contact op

Corona en uw financiering

Als gevolg van het coronavirus komt de financiële performance van uw onderneming mogelijk onder druk te staan. U kunt te maken krijgen met vraaguitval, oplopende debiteurentermijnen en een oploop van kosten om de vitale bedrijfsprocessen overeind te houden. BDO Debt Advisory kan u helpen om:

 • Snel inzicht in uw liquiditeitspositie; (binnen 1 week)
 • Een analyse van uw bancaire documenten om te zien welke kwetsbaarheden en risico’s bestaan;
 • Het identificeren en verwerken van voor u passende cash-genererende maatregelen; (zoals werktijdverkorting, reorganisaties, overbruggingsfinanciering, aanpassingen huidige financieringsafspraken & noodkrediet)
 • Het opstellen van korte/medium termijn prognoses i.c.m. met een scenario analyse;
 • Grip op uw korte termijn kasstromen en inzicht in de knoppen waaraan u kan draaien;
 • Ondersteuning bij het managen van stakeholders en het uitbrengen van rapportages.

Onze tool “Fast Financial Insight” maakt gebruik van data gedreven modellen in combinatie met scenario analyses. Vanuit de financiële administratie zullen historische resultaten op een gedetailleerd niveau gemodelleerd worden (weekbasis) welke de basis vormen voor een liquiditeitsprognose naar de toekomst toe.

Financiering is de levensader van uw onderneming

Een  gezonde financiering is één van de levensaders van uw onderneming. Het is ons doel een toekomstbestendige financiering te realiseren die de strategie van uw onderneming ondersteunt.

Bij de volgende debt advisory vraagstukken kunnen wij u ondersteunen:

 • GROEI: Uw onderneming groeit en u heeft meer financiering nodig om deze (internationale) groei mogelijk te kunnen maken. Welke financieringsoplossingen zijn er voorhanden om dit optimaal te financieren?;
 • ACQUISITIE: Een onderneming of een private equity partij wenst een acquisitie te plegen. Welke financieringsoplossingen zijn er voorhanden om dit optimaal te financieren?;
 • DIVIDEND: U wenst eenmalig een dividenduitkering te doen en heeft hiervoor aanvullende financiering nodig. Hoe financier ik een dividenduitkering zonder de groei van de onderneming verder te belemmeren.
 • CLUB DEAL: Uw onderneming heeft of krijgt financiering van meerdere partijen. Op welke manier kunnen alle verschillende wensen en uitgangspunten worden gecombineerd tot een pragmatische en werkbare financieringsoplossing voor alle betrokkenen?
 • LMA: Banken willen financieringen steeds vaker in omvangrijke en complexe LMA-documentatie vastleggen. Waar moet ik op letten bij LMA documentatie?
 • ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN: Is de bestaande financieringsstructuur (in de actuele financieringsmarkt) nog wel de meest optimale, kijkend naar de beschikbare diverse alternatieve financieringsbronnen die er thans in de markt zijn?;

Onze werkzaamheden omvatten een breed palet aan diensten: van een korte scan (haalbaarheidsanalyse) tot het opstellen van financieringsmemoranda en het voeren van onderhandelingen met mogelijke financiers tot en met het beschikbaar stellen van de kredietfaciliteiten.

Bij de volgende Financial Restructuring vraagstukken kunnen wij ondersteunend zijn:

 • TIJDELIJK LIQUIDITEITSTEKORT: U bevindt zich in lastiger vaarwater en heeft tijdelijk extra financiering nodig. Wat is een juiste invulling en onderbouwing van dit financieringsvraagstuk? Welke partijen hebben belang bij invulling van deze tijdelijke additionele behoefte en hoe moet e.e.a. worden geduid?
 • COVENANT BREACH: U kunt (op termijn) niet aan bepaalde financieringsvoorwaarden (bijvoorbeeld financiële convenanten) voldoen. Wat is een juiste onderbouwing hiervan en zijn de gevraagde aanpassingen wel reëel?
 • IMPASSE: De gesprekken tussen u en de financier(s), dan wel de financiers onderling, zitten in een impasse. Hoe kan de impasse doorbroken worden?
 • INDEPENDANT BUSINESS REVIEW (IBR) & FAST FINANCIAL INSIGHT: Heeft u of uw financier onvoldoende vertrouwen in de onderbouwing van uw business- of herstelplan, dan wel zoekt u naar een partij die u additionele informatie kan verschaffen? BDO kan, met behulp van data analytics (Fast Financial Insight), een onafhankelijke toets uitvoeren om de haalbaarheid van uw plan te toetsen en de mogelijkheden van de verschillende financieringsopties in kaart te brengen.

Er zijn verschillende oplossingen voor het herstructureren van de financiering indien uw onderneming zich in lastig vaarwater bevindt. Het kan zijn dat tijdelijke verruiming van de voorwaarden voldoende is of dat een tijdelijke verruiming van de financiering noodzakelijk is.

Het kan ook beter zijn om de gehele financieringsstructuur aan te passen, schuld in te ruilen voor meer risicodragend kapitaal, alternatieve financieringsbronnen in te zetten of een volledige herstructurering plaats te laten vinden.

Via een combinatie van strategische, operationele en financiële analyses identificeert BDO de herstructureringsmogelijkheden voor u om kasstromen, resultaten en balansposities te helpen verbeteren.

Door de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) per 1 januari 2021, ontstaat een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement. Voor ondernemingen die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen (mede door COVID-19), zou de WHOA uitkomst kunnen bieden

Binnen BDO Advisory werkt het team nauw samen met collega's van andere disciplines zoals o.a. Transaction Services, Corporate Finance, CFO Services en Business Restructuring. Op die manier verzorgen wij een geïntegreerde aanpak.

Toegevoegde waarde van ons team

 • ERVARING: Wij hebben ruime praktijkervaring met de herstructurering en optimalisatie van financieringsvraagstukken en (LMA) documentatie;
 • TAAL: Wij speken de taal van uw financier en helpen u optimaal voorbereid de gesprekken aan te gaan;
 • MARKTKENNIS: Wij zijn onafhankelijk en hebben kennis van marktconforme tarifering, zekerheden en convenanten;
 • NETWERK: Wij beschikken over een uitgebreid netwerk onder zowel binnen- als buitenlandse banken, alternatieve financiers en private equity partijen;
 • PROCES MANAGEMENT: Door sterk en proactief procesmanagement van BDO Debt Advisory, kunt u zich concentreren op uw dagelijkse business;
 • UW BELANG: Wij behartigen uw belangen en zijn daarbij scherp maar fair.

Werkwijze

 • Concurrerende prijzen en een duidelijk overzicht van gemaakte kosten;
 • Onafhankelijk advies dat op een transparante en begrijpelijke manier aan u wordt voorgelegd;
 • Heldere afspraken omtrent tijdslijnen door sterke proces planning.

Meer weten?

Indien u vragen heeft hoe Debt Advisory u kan ondersteunen in bovenstaande vraagstukken, neem dan contact op met onze specialisten. Wilt u weten welke klanten wij zoal begeleid hebben en wat wij voor hen hebben gedaan? Kijk hier voor een selectie van onze financieringstransacties. Lees hier meer over ondernemen tijdens de coronacrisis en werkkapitaalverruimende maatregelen.

Neem contact op

Gerelateerde artikelen

Financieren van vastgoedactiviteiten
Bedrijfsfinanciering bij internationaal ondernemen
Unitranche-financiering: bruikbaar alternatief voor ophalen funding?
Podcast Over Ondernemen #6
Factsheet Debt Advisory & Financial Restructuring