• CSRD-webinar: terugkijken

  Goed voorbereid zijn? In dit webinar lichten we de CSRD & ESRS en de actuele ontwikkelingen hieromtrent toe, bespreken we wat uw onderneming nu al kan doen en geven we tips om concreet aan de slag te gaan.

  Terugkijken

CSRD

 

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen en op 28 november 2022 is de definitieve tekst van deze richtlijn voor verplichte duurzaamheidsrapportage vastgesteld. Het doel van deze nieuwe richtlijn is onder andere om investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen, om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen. Daarom moeten grote ondernemingen vanaf boekjaar 2025 verplicht over duurzaamheid gaan rapporteren. Alle beursgenoteerde ondernemingen (met meer dan 500 medewerkers) moeten hier al vanaf boekjaar 2024 over gaan rapporteren.  

Waarom wordt de CSRD ingevoerd?

Op internationaal niveau is  een trend waarneembaar: ondernemingen dienen meer en meer oog te hebben voor ESG (Environmental, Social, Governance). Vanuit de Europese Unie is in de zogenoemde Green Deal de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn en tegelijkertijd toekomstbestendige economische groei te bevorderen die zorgt voor stabiliteit, werkgelegenheid en duurzame investeringen. 

Ondanks het veelvoud aan initiatieven (door internationale organisaties) op dit gebied, ontbrak tot op heden een uniform stelsel van voorschriften voor duurzaamheidsverslaggeving. De kritiek van beleggers en andere belanghebbenden is dat daardoor “gerapporteerde informatie vaak onvoldoende betrouwbaar is of niet voldoende vergelijkbaar tussen ondernemingen”. Hierdoor is het voor ondernemingen, die zich willen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, moeilijk dit onderscheidend vermogen ook te laten zien. 

De Europese Commissie heeft in de Europese Green Deal en in haar werkprogramma voor 2026 toegezegd een herziening van niet-financiële rapportage voor te stellen. De CSRD is hier onderdeel van.

Een ander doel van de CSRD is om meer aansluiting te vinden bij het ruimere wetgevingskader ten aanzien van duurzame financiering. Hier vallen twee zaken onder:

 1. De Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) en;
 2. Taxonomieverordening

Wat is het gevolg van deze nieuwe richtlijn?

Op 28 november 2022 is de definitieve tekst van de CSRD vastgesteld in het Europees Parlement. Hieronder een opsomming van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige verplichtingen: 

Uitbreiding van het aantal ondernemingen dat verplicht wordt tot duurzaamheidsverslaggeving

Huidige situatie Uitbreiding CSRD
Momenteel zijn grote organisaties van openbaar belang (zogenoemde OOB-instellingen) en beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie verplicht om niet-financiële informatie in het bestuursverslag op te nemen. Als gevolg van de CSRD moeten óók alle kleine en middelgrote beursgenoteerde én grote ondernemingen de nieuwe bindende EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving toepassen


Grote ondernemingen zijn ondernemingen die op balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijden:

 1. Balanstotaal: € 20 miljoen;
 2. Netto-omzet: € 40 miljoen
 3. Gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250 FTE.

Voor grote beursgenoteerde OOB-instellingen (met meer dan 500 medewerkers) geldt de verplichting vanaf boekjaar 2024, voor grote ondernemingen vanaf 2025. Voor kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen is het de bedoeling dat de verplichting pas vanaf boekjaar 2026 van toepassing zal zijn.

De inhoud van de vereiste te rapporteren duurzaamheidsinformatie wordt uitgebreid
De CSRD schrijft onder andere het opstellen en de goedkeuring van Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) voor. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is gevraagd technisch advies te verstrekken in de vorm van volledig opgestelde ontwerpnormen voor de ESRS. Na een uitgebreide feedback-ronde zijn de voorgestelde concept-standaarden op 23 november 2022 bij de Europese Commissie aangeboden. De standaarden komen overeen met de eerste reeks normen uit het CSRD-voorstel en omvatten het volledige scala aan ESG-onderwerpen en een aantal algemene standaarden. In totaal bevat het voorstel 84 elementen waarover gerapporteerd moet worden. Deze conceptstrandaarden liggen nu ter consultatie voor en zullen uiterlijk 30 juni 2023 definitief gemaakt worden.

Verplichte assurance bij duurzaamheidsverslaggeving
Op grond van de CSRD geldt een controleverplichting voor duurzaamheidsinformatie. Om de betrouwbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving te waarborgen, zal een beperkte mate van zekerheid (‘limited assurance’) verkregen moeten worden bij de duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag. Dit kan later overgaan tot een verplichting tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid (‘reasonable assurance’) bij duurzaamheidsverslaggeving.

Duurzaamheidsinformatie is onderdeel van het bestuursverslag en onderworpen aan “digitale tagging” (XBRL)
Het is de bedoeling om duurzaamheidsinformatie als een duidelijk herkenbaar deel in het bestuursverslag te publiceren, om de leesbaarheid en identificatie van de duurzaamheidsverslaglegging te bevorderen.

Alle ondernemingen die aan de CSRD moeten voldoen, dienen hun jaarrekening en jaarverslag in Standard Business Reporting (SBR) te deponeren. SBR is de nationale standaard voor uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen. CSRD voegt aan SBR een digitale taxonomie voor duurzaamheidsinformatie toe. Ondernemingen moeten de informatie vervolgens ‘digital taggen’.

Introductie van het dubbele materialiteits-concept:
Met de CSRD-standaarden wordt het begrip ‘dubbele materialiteit’ geïntroduceerd. Dit concept geeft criteria om te bepalen welke duurzaamheidsinformatie in het verslag van de onderneming moet worden opgenomen. Met ‘dubbele’ wordt gedoeld op zowel de potentiële financiële impact op de onderneming als gevolg van duurzaamheidsrisico’s en kansen (van buiten naar binnen), als de impact van de onderneming op mens en planeet (van binnen naar buiten).

Ook Informatie toelichten over de waardeketen
In de standaarden wordt uitgebreid aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheid van alle ondernemingen in de waardeketen. Dit houdt in dat ondernemingen niet alleen over hun eigen prestaties op de ESG-thema’s moeten rapporteren, maar ook over dat van hun klanten en leveranciers. De exacte vereisten zullen per thema worden uitgewerkt door het EFRAG. Overigens is er begrip voor de complexiteit van het achterhalen van informatie uit de waardeketen. Vandaar dat de eerste drie jaar een beroep mag worden gedaan op een uitzonderingsregeling voor het niet kunnen achterhalen van (alle) informatie uit de waardeketen.

Zo rapporteert u conform de CSRD-richtlijnen

Het rapporteren over duurzaamheidsinformatie is voor veel ondernemingen nieuw en de informatiesystemen zijn daar vaak nog niet op ingericht. Bovendien wordt door meer informatie verwacht over de houdbaarheid van bedrijfsmodellen, ethisch handelen en de interne beheersing als het gaat om duurzaamheid. Een goede en tijdige voorbereiding is daarom enorm belangrijk zodat uw onderneming vanaf boekjaar 2024 of 2025 ook daadwerkelijk kán rapporteren in overeenkomst met de CSRD-standaarden.

Hieronder is een overzicht opgenomen met stappen en belangrijke vragen die essentieel zijn om te komen tot betrouwbare en relevante rapportage.

Stappen van duurzaamheidsverslaglegging & leidende vragen

 • Wie is verantwoordelijk voor de rapportage ten aanzien van de duurzaamheidscriteria?
 • Welke afdelingen zijn betrokken bij de rapportage ten aanzien van de duurzaamheidscriteria?
 • Wie heeft de kennis en expertise?  
 • Wat zijn de duurzaamheidscriteria waaraan moet worden voldaan op basis van de nieuwe richtlijn?
 • Welke KPI’s zijn relevant binnen de duurzaamheidscriteria?
 • Wat kan en mag er gerapporteerd worden naast de verplichte rapportage ten aanzien van de relevante duurzaamheidscriteria?
 • Wie is verantwoordelijk voor de data?
 • Wanneer is de data betrouwbaar?
 • Van waar uit de organisatie komt de data vandaan?
 • Hoe wordt de data gerapporteerd?
 • Hebben wij de applicaties beschikbaar die de benodigde data registreert?
 • Wie is verantwoordelijk voor het schrijven van de rapportages ten aanzien van de duurzaamheidscriteria?
 • Welke vorm heeft de rapportage ten aanzien van de duurzaamheidscriteria?
 • Op welke wijze vindt communicatie richting de stakeholders plaats ten aanzien van de duurzaamheidscriteria?

Meer informatie

De CSRD heeft verstrekkende gevolgen voor voornamelijk grote ondernemingen die nog niet verplicht zijn geweest om over niet-financiële informatie te rapporteren, maar ook kleinere organisaties die onderdeel zijn van de waardeketen van deze grote ondernemingen. Wilt u meer weten over de richtlijn, het rapporteren of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies. Of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling rondom CSRD? Op deze pagina vindt u altijd de laatste ontwikkelingen.

neem contact op