ESG Tax & Legal

BDO heeft een brede expertise op het vlak van duurzaamheid en ESG (Environment, Social en Governance) . Onze ESG-professionals kunnen u ondersteuning bieden bij de transitie naar een duurzamer bedrijf en de fiscale en juridische vraagstukken die hierbij komen kijken. Lees hier wat wij op het gebied van ESG Tax & Legal voor u kunnen betekenen.

Tax

Zowel organisaties die zich actief met duurzaamheidsvraagstukken bezighouden als organisaties die hiermee door anderen worden geconfronteerd, krijgen te maken met specifieke fiscale vraagstukken. Deze vragen kunnen gaan over hele concrete fiscale regelingen zoals milieuheffingen, extra investeringsaftrek of de mogelijkheid om gebruik te maken van een fiscale innovatiefaciliteit. Maar ze kunnen ook minder specifiek zijn en betrekking hebben bijvoorbeeld op hoe bepaalde nieuwe businessmodellen, activiteiten die passen binnen het spectrum van de nieuwe economie, moeten worden afgestemd op bestaande fiscale kaders en wetten die soms al enkele tientallen jaren oud zijn.  Onze fiscalisten spreken de taal van duurzame organisaties en kunnen een belangrijke bijdrage leveren zodat deze organisaties de transitie naar een duurzame organisatie succesvol realiseren.

Er zijn verschillende fiscale stimuleringsmaatregelen die belastingplichtigen financieel ondersteunen bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Bekende voorbeelden zijn de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Bij duurzaamheidsprojecten, bijvoorbeeld de verduurzaming van vastgoed, kunnen we voor u in beeld brengen of optimaal gebruik wordt gemaakt van de EIA en de MIA. Het meest optimale resultaat wordt bereikt wanneer we in de ontwerpfase zijn aangehaakt.

Verduurzaming gaat vaak ook over technologische innovatie waarbij onderzoek wordt gedaan naar nieuwe duurzamere producten en productieprocessen. Zowel in de onderzoeksfase als in de daaropvolgende exploitatiefase kan vaak gebruik worden gemaakt van de fiscale faciliteiten zoals WBSO en de innovatiebox.

In geval van nieuwe innovatieve bedrijfsmiddelen kunnen we samen met u of voor uw klanten onderzoeken of deze bedrijfsmiddelen voor EIA of MIA in aanmerking komen.

Zoals hierboven besproken, zijn er fiscale regelingen die duurzamer ondernemen stimuleren. Wanneer dit uitblijft kan dit ertoe leiden dat belastingplichtigen te maken krijgen met heffingen die verband houden met een druk op het milieu. Er bestaat een breed palet aan verschillende heffingen. BDO kan voor u in beeld brengen welke heffingen voor u (gaan) gelden en aan welke (administratieve) verplichtingen u moet voldoen.

De ontwikkelingen rondom duurzaamheid kunnen in sommige gevallen ook van invloed zijn op de wijze waarop de hoogte van de fiscale winst dient te worden bepaald. Wanneer moet de investering in een pand worden gezien als onderhoud en wanneer als een verbetering? In het ene geval zijn de fiscale gevolgen anders dan in het andere geval. Verder kan, met het oog op bepaalde milieuaspecten, een voorziening op de balans worden opgenomen om winstneming uit te stellen. BDO kan u adviseren op welke wijze ontwikkelingen op het gebied van ESG van invloed zijn op de hoogte van de winst.

Bij nieuwe (circulaire) businessmodellen is extra aandacht voor de btw-gevolgen vereist. De btw-aspecten van een dienst kunnen anders zijn dan de levering van een product. Ook gelden verschillende aandachtspunten wanneer bijvoorbeeld grondstoffen worden “geoogst” uit producten of onroerende zaken die in eigendom zijn van consumenten of andere eindgebruikers. BDO kan voor u in beeld brengen wat de btw-gevolgen zijn van uw nieuwe activiteiten

In sommige gevallen kiezen organisaties en ondernemers ervoor om niet alleen hun duurzame doelstellingen te realiseren. Om hun doelen te realiseren zoeken ze de samenwerking op met anderen. Binnen BDO is veel ervaring bij het vormgeven van dergelijke samenwerkingsverbanden.

ESG bestaat niet alleen uit milieu aspecten maar kent ook een sociale en bestuurlijke dimensie. Fiscale transparantie raakt met name dit bestuurlijke aspect en laat via onder andere jaarverslaggeving zien hoe de belastingdruk van een concern over de verschillende landen waarin het concern gevestigd is wordt verdeeld. BDO kan u van dienst zijn bij het opstellen van een fiscaal transparantierapport.

Legal

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen is de overheid een grote aanjager van een duurzame economie. Als opdrachtgever kan de overheid verschil maken door het stellen van ambitieuze duurzaamheidseisen aan haar opdrachtnemers. Het innovatiepartnerschap en de concurrentiegerichte dialoog-procedure maken het daarnaast mogelijk om samen met de markt in gesprek te komen over de invulling van de duurzaamheidsambitie. Wij kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure en het integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in uw aanbesteding.

Vanuit Europa en de Rijksoverheid komt de komende jaren veel subsidie beschikbaar om te werken aan duurzaamheidsdoelen. Daarnaast wordt steeds meer ruimte gecreëerd om staatssteun te kunnen verlenen voor duurzame projecten. Soms gaat het om financiering van de onrendabele top, bijvoorbeeld als exploitatiesteun of juist als investeringssteun. Daarnaast kan een garantie, subsidie of overheidsfinanciering het verschil maken om een project wel te realiseren. Desondanks kan het door de complexiteit van regels een uitdaging zijn om de middelen binnen de kaders van wet- en regelgeving te besteden. Wij denken graag met u mee.

Onder duurzaamheid valt ook het waarborgen van arbeidsrechten. Zo moet bijvoorbeeld op grond van de sociale paragraaf van de Corporate Sustainability Reporting Directive nagegaan worden of diverse arbeidsrechten -  zoals juiste beloning en gelijke behandeling -  in acht worden genomen. Daarnaast is van belang dat er beleid is ten aanzien van diversiteit, gelijke behandeling, inclusie, beloning en gelijke doorgroeimogelijkheden. Om onderscheidend te zijn, kunnen wij u ondersteunen bij vraagstukken rondom aantrekkelijk werkgeverschap en de daarbij behorende processen, zoals medezeggenschap.

De toenemende aandacht voor ESG betekent dat bedrijven de reikwijdte van hun reguliere due diligence onderzoek bij fusies en overnames willen uitbreiden. In toenemende mate zal er aandacht zijn voor de beoordeling van “ESG-klimaat- en reputatierisico’s” en de mate waarin de onderneming voldoet aan ESG wet- en regelgeving. Wij kunnen u ondersteunen bij due diligence onderzoeken in brede zin, waaronder ESG-risico’s.

De transitie naar een duurzame en circulaire economie vraagt om andere benadering van contracten. Denk aan contractuele bepalingen die toezien op het regelen van het eigendomsrecht bij hergebruik van onderdelen of lease van producten. Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van circulaire contractsbepalingen/duurzame contracten.

In wet- en regelgeving is er in toenemende mate aandacht voor het integreren van ESG over de gehele waardeketen. Denk hierbij aan het waarborgen van mensenrechten en het gebruik van grondstoffen. Het verduurzamen van de waardeketen is van belang om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, maar óók om onderscheidend te blijven als organisatie. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. 

Een duurzame transitie gaat gepaard met technologische oplossingen voor bijvoorbeeld mobiliteit, energie, veiligheid of huisvesting (zoals smart buildings). Bij deze oplossingen worden vaak persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen helpen bij het inzetten van duurzame technologische oplossingen, zonder dat de privacy van personen (zoals werknemers) in het geding komt.

De financiële sector vervult een spilfunctie bij de transitie naar een duurzame samenleving. Financiële ondernemingen worden daarom in toenemende mate onderworpen aan duurzaamheidswet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan duurzaamheidsrapportering, precontractuele ESG-informatieverschaffing en een groene-obligatiestandaard. Wij ondersteunen u graag bij deze duurzaamheidsvraagstukken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze dienstverlening op het gebied van ESG Tax & Legal? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag verder.