Anti Money Laundering

Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een AML- en sanctiebeleid

Poortwachters van de financiële sector

Financiële instellingen worden dagelijks met Anti Money Laundering (AML) en Know Your Costumer (KYC) vraagstukken geconfronteerd. Daarnaast moeten zij voldoen aan de sanctievereisten op basis van de Sanctiewet 1977. Als poortwachters van de financiële sector moeten ze voorkomen dat criminele en illegale geldstromen in het financieel systeem terecht komen. De wetgeving hieromtrent is volop in ontwikkeling, breidt steeds meer uit en de verwachtingen die toezichthouders en de maatschappij hebben, worden steeds hoger. 

Wetgeving: de Wwft 

 De AML-vereisten in Nederland komen voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Een zeer belangrijk onderdeel van de Wwft is het uitvoeren van het klantonderzoek, ook wel customer due diligence (CDD) genoemd. Hierbij gaat men uit van een risicogebaseerde aanpak, die ervoor moet zorgen dat de focus ligt op klanten en transacties met een verhoogd risico. Een onacceptabel risico leidt ertoe dat een partij géén klant mag worden, ofwel dat afscheid moet worden genomen van een bestaande klant. 

Sanctiewet 1977 

Op basis van de Sanctiewet 1977 (Sw) worden financiële instellingen geacht maatregelen te nemen om te controleren of relaties voorkomen op één of meerdere sanctielijsten. Wanneer geconstateerd wordt dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit op een sanctielijst, moet de instelling direct melding maken bij de toezichthouder. Is er sprake of een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering? Dan moet er ook een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) worden gemaakt. Wanneer niet aan de Sw voldaan wordt, kan dit leiden tot handhavingsmaatregelen van de toezichthouder. 

Onvoldoende capaciteit binnen de organisatie

 De AML- en sanctiewetgeving brengt veel verplichtingen met zich mee voor financiële instellingen. Niet altijd is er binnen organisaties genoeg capaciteit voor het uitvoeren van de AML- en sanctiecontroles. Ook is er vaak onvoldoende aansluiting op de dagelijkse bedrijfsvoering waardoor niet goed wordt geïmplementeerd en is kennis en awareness met betrekking tot het onderwerp nog niet van voldoende niveau is binnen de organisatie. 

Wat kan BDO voor u betekenen? 

Onze experts hebben brede ervaring op het gebied van AML- en sanctiewetgeving en de bijbehorende verplichtingen. We bieden ondersteuning op onder andere de volgende gebieden:

Onze specialisten ondersteunen bij het opstellen van AML-beleid, procedures en werkinstructies en de implementatie hiervan. We zorgen ervoor dat deze stukken goed aansluiten op uw bedrijfsinrichting en risico-acceptatie, toegankelijk en begrijpelijk zijn voor uw medewerkers en praktisch uitvoerbaar zijn. 

Preventieve tekortkomingen in uw AML-beleid en processen detecteren en herstellen doen we door het uitvoeren van gap-analyses en audits. Denk hierbij aan remediation audits om te beoordelen of de herstelwerkzaamheden voldoen aan de eisen van de toezichthouder of een quick scan, ter voorbereiding op een aankomend onderzoek van de toezichthouder. 

Een goed AML-beleid begint bij een duidelijk risico-acceptatiebeleid en het uitvoeren en/of faciliteren van een risico assessment, zoals een SIRA. Onze specialisten ondersteunen bij het uitvoeren van een efficiënte risicoanalyse,  die voldoet aan de gestelde vereisten. 

BDO kan helpen bij het opstellen en geven van trainingen en andere vormen van kennisdeling zodat alle medewerkers op een gebruiksvriendelijke manier alle actuele kennis op het gebied van AML en sanctions aangereikt krijgen. Ook ondersteunen we bij het geven van trainingen over nieuw te implementeren beleid, procedures en werkinstructies. 

Onze specialisten ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van remediation programma’s. Wij hebben op elk niveau van het ‘three lines model’ de nodige expertise in huis.