Moet u vanaf 1 januari 2022 ook voldoen aan de renseigneringsplicht?

Via eerdere berichtgeving informeerden wij u over het voorstel tot uitbreiding van de renseignerinsplicht. Inmiddels is alweer een jaar verstreken en treedt de nieuwe wet- en regelgeving over een aantal maanden in werking. Hierna geven wij u een update. 

Gegevens uitvraag via IB47-formulier

Met het formulier IB47 vraagt de Belastingdienst betalingsgegevens op bij organisaties die betalingen aan derden doen. Het gaat dan veelal om derden voor wie de betaling in de aangifte Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen als resultaat uit overige werkzaamheden opgenomen moet worden. De Belastingdienst heeft de opgevraagde gegevens periodiek nodig. Deze gegevens worden namelijk gebruikt voor de controle van de aangifte inkomstenbelasting en voor het vullen van de vooraf ingevulde aangifte (VIA). 

Met behulp van het burgerservicenummer (BSN) kan de Belastingdienst de betalingsgegevens koppelen aan de juiste persoon. Voorheen werd daarom via het IB47-formulier ook het BSN van de betreffende derde opgevraagd. Toen begin 2018 bleek dat hiervoor onvoldoende wettelijke grondslag was, is de Belastingdienst hiermee gestopt. Omdat voor de belastingheffing de gegevens en inlichtingen uit het formulier IB47 van groot belang zijn, is onderzocht hoe binnen de wettelijke kaders deze gegevens en inlichtingen toch opgevraagd kunnen worden onder vermelding van het BSN. De nieuwe bepaling in de wet vormt hiervoor een grondslag zodat voor de diegenen die onder de uitbreiding vallen, de bestaande belemmering wordt verholpen.

Uitbreiding renseigneringsplicht

De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen: 

  • De inhoudingsplichtige die betalingen doet aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of voor een met hem of haar verbonden vennootschap. 
  • Voor collectieve beheersorganisaties die betalingen doen als tussenschakel aan (licentie) rechtgever.

Doordat voor deze twee groepen administratieplichtigen de renseigneringsplicht gaat gelden, zal het grootste deel van de bestaande uitvraag via het IB47-formulier worden ondervangen. Met invoering van de aanvullende renseigneringsplicht wijzigt het bestaande proces via het IB47-formulier overigens voorlopig nog niet. 

Afbakening renseigneringsplicht

In verband met de uitvoerbaarheid van de regeling is ervoor gekozen om de renseigneringsplicht gedeeltelijk af te bakenen. Dit wordt bereikt door bepaalde werkzaamheden en diensten voor de renseigneringsplicht uit te sluiten. Daarom geldt de melding van gegevens onder voorwaarden niet voor werkzaamheden die worden verricht door werknemers, artiesten, beroepssporters, leden van een buitenlands gezelschap of voor vrijwilligers. Ook werkzaamheden waarvoor een factuur met omzetbelasting wordt uitgereikt, vallen niet onder de renseigneringsverplichting. 

Aanleveren gegevens en inlichtingen

Op basis van de nieuwe regeling zullen de gegevens en inlichtingen voortaan digitaal aangeleverd moeten worden. Hiervoor komt een door de Belastingdienst geschreven handleiding ter beschikking. Op basis van de ervaringen met het IB47-formulier is bekend dat sommige administratieplichtigen de voorkeur hebben voor maandelijkse renseignering. Vanaf 2023 zal het daarom ook mogelijk worden om gedurende het jaar de betreffende gegevens aan te leveren. Voor 2022 zal dit dus nog niet mogelijk zijn. 

Inwerkingtreding

De nieuwe renseigneringsverplichting treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking. De gegevens over een bepaald kalenderjaar moeten na afloop van dat kalenderjaar uiterlijk op 31 januari worden aangeleverd. Dit betekent voor de administratieplichtigen die onder de reikwijdte van de nieuwe renseigneringsverplichting vallen, dat zij uiterlijk op 31 januari 2023 voor de eerste keer de betreffende gegevens bij de Belastingdienst moeten aanleveren. 

Wilt u meer weten over de uitbreiding van de renseigneringsplicht? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen BDO of met één van onze loonheffingenspecialisten. Zij helpen u graag.