Aan de slag met de dubbele materialiteitsanalyse? Europa geeft handvatten

Aan de slag met de dubbele materialiteitsanalyse? Europa geeft handvatten

Eind december 2023 heeft het EFRAG een drietal concept ‘Implementation Guidances’ bij de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd. Twee van deze documenten zijn bedoeld als ondersteuning bij de fundamenten voor het opstellen van de CSRD-rapportage: de dubbele materialiteitsanalyse en de analyse van de waardeketen. De derde bevat een lijst met alle datapunten uit de ESRS. In dit artikel gaan we in op de Implementation Guidance voor de dubbele materialiteitsanalyse (DMA). Deze handleiding bevat geen extra rapportagevereisten, maar geeft vooral uitleg bij hoe de ESRS gelezen moet worden. 

Belangrijkste punten uit de Implementation Guidance

De concept Implementation Guidance voor de DMA geeft geen gedetailleerde handleiding over hoe een DMA moet worden uitgevoerd, maar biedt wel meer inzicht in hoe het begrip ‘dubbele materialiteit’ moet worden toegepast en op welke manier de DMA kan worden uitgevoerd. Daarnaast is de relatie met enkele reeds bestaande standaarden toegelicht en zijn veel gestelde vragen beantwoord. 

Het document start met een samenvatting in 13 kernpunten. In die kernpunten wordt benadrukt dat in de DMA oordeelsvorming moet worden toegepast en dat ondernemingen hier transparant over moeten rapporteren. Onze ervaring is dat het toelichten van een denkproces ingewikkeld kan zijn: enerzijds roept een te beknopte toelichting soms meer vragen op dan dat deze beantwoordt en anderzijds is een te uitgebreide toelichting moeilijk leesbaar en doet deze juist afbreuk aan de beoogde transparantie. 

In de concept-Implementation Guidance worden nadere handvatten gegeven om de oordeelsvorming toe te lichten voor de stappen van het DMA-proces:
  1. Het begrijpen van de context van de onderneming; 
  2. Het identificeren van actuele en potentiële impacts, risico’s en kansen (IRO’s) gerelateerd aan duurzaamheid;
  3. Het evalueren en bepalen van de materiële IRO’s met betrekking tot duurzaamheid; en
  4. Proces van rapporteren.
Ter illustratie hebben wij de vier stappen hieronder uitgewerkt voor de lozing van afvalwater door een onderneming:
  1. De onderneming ontwikkelt een overzicht van haar activiteiten die leiden tot de lozing van afvalwater (bijv. welke productielocaties zijn er of welke productieruns leiden tot vervuild afvalwater) en de belangrijkste stakeholders (bijv. milieudienst, bewoners en natuur).
  2. Een voorbeeld van een directe impact is de vervuiling van het oppervlaktewater en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu. Een indirecte impact is de verhoogde inspanningen die waterbedrijven moeten leveren voor het filteren van het water. Een mogelijk negatief financieel effect is het moeten doen van investeringen voor het filteren van het afvalwater. Een positief effect kan het krijgen van een subsidie voor deze investeringen zijn. 
  3. De mogelijke impacts rangschikt de onderneming op basis van de schaal, reikwijdte en herstelbaarheid, alsook de kans dat deze zich voordoen. De financiële effecten worden gerangschikt op basis van kans en omvang van het financiële effect.
  4. Tot slot rapporteert de onderneming beknopt over hoe zij stappen 1 t/m 3 heeft uitgevoerd, wat de uitkomsten zijn en hoe deze van invloed zijn op de strategie en het bedrijfsmodel.
De Implementation Guidance benadrukt dat bij bovenstaande stappen niet alleen naar de activiteiten van de onderneming zelf moet worden gekeken, maar naar de gehele waardeketen. Ook benadrukt het document het doorlopend betrekken van de stakeholders bij deze stappen.

Aan de slag met de DMA

Het simpele feit dat Europa met nadere guidance komt over de fundamenten van de CSRD-rapportage laat twee zaken zien:
  • Het uitvoeren van de DMA is geen sinecure en vraagt inspanningen van alle ondernemingen die aan de CSRD moeten voldoen; en
  • Europa wil benadrukken hier direct mee aan de slag te gaan.
Wij onderschrijven deze impliciete boodschap vanuit Europa. Het uitvoeren van een goede DMA is geen kwestie van het afwerken van een afvinklijst. Deze vraagt uitgebreid intern en extern overleg en vraagt om het maken van keuzes. Keuzes om te sturen op wat voor uw organisatie de meest materiële thema’s zijn. Keuzes die vervolgens transparant moeten worden gerapporteerd. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de impact van de CSRD op uw organisatie? Of wilt u eens sparren of uw dubbele materialiteitsanalyse aan de vereisten voldoet? Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Wilt u geen enkel artikel omtrent duurzaamheid en de CSRD missen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Abonneren