ESG als duurzame transitie

De gedachte achter ESG (Enviromental, Social and Governance) is dat organisaties op de korte en lange termijn meer rendement behalen én hun strategische risico's beter beheersen. Dit lukt wanneer ze voor alle belanghebbenden waarde creëren: voor werknemers, klanten, leveranciers, de maatschappij en het milieu. BDO heeft een brede expertise op het vlak van duurzaamheid en de internationale standaarden voor ESG. Onze ESG-professionals kunnen ondersteuning bieden bij de transitie naar een duurzamere organisatie en bedrijfsvoering. De succesvolle aanpak van deze verandering en de bijbehorende ESG reporting en assurance vraagt om een gestructureerde aanpak. Wij vertellen u graag meer over wat BDO voor u kan betekenen op het gebied van ESG-transitie.  

duurzaamheidstransitie

 

Ontwikkeling en implementatie duurzaamheidsstrategie 

Het is voor bestuurders, directie en managers een flinke opgave om een toekomstgerichte missie en visie te formuleren en de organisatie om te vormen tot een organisatie die duurzaamheid en ketenverantwoordelijkheid als vertrekpunt heeft. Daarbij moet duurzaamheid worden verweven in de strategie en moet er gedacht worden aan financiële waardecreatie. De tijdsdruk is hoog, de politieke agenda wispelturig en binnen uw organisatie ontbreekt wellicht de capaciteit en kennis om meer integraal naar uw bedrijfsvoering en verantwoording te kijken. Hoe krijgt u alle neuzen dezelfde kant op, zodat iedereen binnen uw organisatie dezelfde strategische doelstellingen en waarden nastreeft? Onze adviseurs kunnen u bijstaan bij het maken van deze strategische keuzes, het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie en de concrete vertaling naar uw bedrijfsvoering. 

Duurzame waardecreatie 

Met de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de noodzaak tot verduurzaming is het besef gekomen dat er meer waarden zijn die gecreëerd kunnen worden. Centraal staat hierbij dat niet alleen financiële ratio’s maar ook de impact op de wereld, mens en milieu in beeld worden gebracht. We denken dat dit er op termijn niet alleen toe zal leiden dat organisaties voldoen aan de strengere regels, maar ook daadwerkelijk een fundament leggen voor een financieel en maatschappelijk optimaal resultaat. Onze adviseurs hebben kennis van en ervaring met de ontwikkelingen binnen de regelgeving, de ontwikkelingen in uw sector en de inrichting van een bedrijfs- en sectorspecifiek waardecreatiemodel. We adviseren graag over de juiste strategische keuzes, het voorkomen van risico’s en faalkosten en het vergroten van de impact van de bedrijfsvoering.

Ketentransparantie en regie 

Een organisatie heeft te maken met tal van werkzaamheden, die niet altijd intern worden uitgevoerd maar worden ingekocht of uitbesteed. Deze processen liggen voor een belangrijk deel buiten uw eigen organisatie, maar hangen wel samen met uw kerntaken en footprint. Om de kwaliteit en impact van uw producten en diensten op de wereld te waarborgen, wilt u ook grip hebben op de processen van partners en leveranciers. Belangrijke begrippen daarbij zijn ketentransparantie en ketenregie, waarbij bewuste keuzes worden gemaakt en prestaties tussen partijen duidelijk zijn. BDO helpt organisaties met het in kaart brengen van hun waardeketen, het maken van afspraken met partners en de stapsgewijze verduurzaming van het inkoopproces. 

Financiering van duurzaamheidstransitie 

De komende jaren zal er van bedrijven en organisaties gevraagd worden om over te gaan naar duurzame producten en diensten. De uitvoering van deze (energie)transitie en de bijbehorende investeringen leggen grote druk op financieringen, waarbij reguliere investeerders en overheden naar verwachting niet alle verzoeken kunnen of willen accepteren. Daarnaast stellen banken steeds meer duurzaamheidseisen bij aanvragen. Als organisatie inspelen op deze nieuwe werkelijkheid, vraagt dat om een verdere professionalisering van de innovatie, bedrijfsvoerings- en treasury functie. Bij BDO begrijpen we dat de combinatie van uw bestaande maatschappelijke opgaven en het streven naar een nog efficiëntere footprint vaak een spanningsveld oplevert. We kennen de financiers en de eisen die ze stellen aan duurzame investeringen. De complexiteit van de vraagstukken die binnen uw organisatie spelen zijn voor ons een extra drive om u te helpen bij het zoeken naar een passende financiering. 
 


Risicomanagement in tijden van transitie 

Het vermogen van een organisatie om zich snel aan te passen aan veranderingen, met behoud van bedrijfscontinuïteit en het beschermen van mensen, activa en de organisatie, is een belangrijke succesfactor. Risicomanagement gaat hierbij om het onderkennen van mogelijke gebeurtenissen en onzekerheden die de strategie van de organisatie kunnen bedreigen en het nemen van maatregelen om deze risico's te vermijden en/of te verminderen. Een duurzame bedrijfsvoering kent diverse financiële en niet-financiële succesfactoren (KPI’s) als het gaat om mens en milieu. Hierdoor zal het risicomanagement en de bijbehorende interne beheersing aandacht moeten hebben voor alle relevante elementen binnen de ESG-standaarden. 

Omdat in een snel veranderende en dynamische wereld niet alle onzekerheden op voorhand kunnen worden beheerst, zal ook het omgaan met crisis en het bevorderen van veerkracht aandacht moeten krijgen. Onze adviseurs kunnen u helpen om uw risico’s in kaart te brengen en na te denken over adequate manieren om deze te beheersen

Vastgoedverduurzaming 

Naast de maatschappelijke en politieke druk is er ook een toenemende intrinsieke motivatie om de impact van ons handelen, positief te laten bijdragen aan een beter milieu. Grip krijgen op verduurzamingstrajecten begint met het kennen van de ontwikkelingen in de markten en het in kaart brengen van de situatie binnen uw organisatie. Heeft u dat volledige beeld van vastgoedverduurzaming scherp op het netvlies? Weet u wat er vanuit innovatie en wet- en regelgeving op u af komt? En ziet u waar u op korte termijn mee aan de slag kunt?  Onze adviseurs hebben de middelen in huis om de vastgoedverduurzaming van uw organisatie door te rekenen en u te helpen met de bijbehorende investeringsplannen en financiering hiervan.

Ons Whitepaper ‘De vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming’ kan u als vastgoedeigenaar helpen de gedachten over uw duurzaamheidsstrategie te vormen en ordenen.  

Bekijk Whitepaper Vastgoedverduurzaming