Restructuring services

Wanneer uw organisatie zich in een uitdagende situatie bevindt, of dreigt te komen, is het cruciaal om het hoofd koel te houden, en vanuit een goede analyse snel en adequaat te handelen. Dat kan lastig zijn wanneer er in korte tijd veel op u afkomt. Op basis van onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties in uitdagende (financiële) omstandigheden, bij vraagstukken over businesstransformatie, winstoptimalisatie en herstructureringen, kunnen wij u hierin bijstaan en helpen de juiste keuzes te maken, en maatregelen succesvol door te voeren. 

BDO staat sinds 2001 organisaties bij in (financieel) uitdagende situaties. Onze mensen en onze aanpak kenmerken zich door onze integrale, maar pragmatische aanpak met een focus op structurele rendementsverbetering. Maar bovenal, door onze aandacht voor de mens: hoe u als persoon (of als mens), als ondernemer, als aandeelhouder of als bestuurder, aan het roer staat van een organisatie in uitdagende en voor u persoonlijk vaak veeleisende omstandigheden. Wij stellen ons ten doel u hierin als gewaardeerde sparringpartner bij te staan.

Onze aanpak

Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Echter op basis van onze jarenlange praktijkervaring passen we een - in de basis - een driestappenplan toe dat concrete en praktische handvatten biedt om sterker uit uitdagende situaties te komen. 

 1. Voor de korte termijn focussen we op maatregelen om in-control te blijven (o.a. grip krijgen op liquiditeit), waarmee we tijd en rust creëren om een realistisch en uitvoerbaar plan te maken. 
 2. Samen met u brengen we verschillende scenario’s in kaart, en bekijken wat de (financiële, strategische en organisatorische) gevolgen zijn van elk gekozen scenario. Voor uw organisatie, maar ook voor u als persoon, ondernemer of bestuurder. U kunt hierbij denken aan diverse impactvolle scenario’s - van een strategische heroriëntatie of reorganisatie, het afbouwen van bepaalde activiteiten en het afslanken van de organisatie, keten integratie, saneren van schulden, of een herkapitalisatie van de balans. En soms biedt een gecontroleerde bedrijfsbeëindiging de beste oplossing. We onderzoeken samen welke scenario’s het meest realistisch en haalbaar zijn,  rekenen deze door en toetsen deze op uitvoerbaarheid. Vervolgens begeleiden we u in het maken van de meest optimale keuze.
 3. Als laatste stap begeleiden we u bij de uitvoering van dit plan. Zo ontstaat perspectief voor de korte, en de lange termijn.

Vanuit onze praktijkervaring hebben wij veel ervaring met het begeleiden van gesprekken met stakeholders zoals banken (bijzonder beheer) en de belastingdienst. Ook kunnen wij ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een Quick Scan of een Independent Business Review.
Afhankelijk van de situatie maken wij onderscheid tussen een strategische heroriëntatie, een operationele en/of een financiële herstructurering. 

Strategische heroriëntatie 

Soms is een strategische en/of organisatorische bijsturing nodig om de onderneming in lijn te brengen met veranderde marktomstandigheden, zoals verandering in de klantbehoefte, toegenomen concurrentie, of verminderde beschikbaarheid van materialen. Aanpassen is dan het devies. Wat doen we nog wel (en tegen welke prijs?), wat niet meer, en wat heeft aanpassing nodig? Wat wordt waar verdiend? Is dat inzichtelijk?

Dit kan aanleiding geven tot het herijken van de richting (de stip op de horizon), en de weg er naar toe. En hoe voer je deze plannen vervolgens uit (strategie realisatie) en hoe neem je je mensen hierin mee? Heeft de organisatie voldoende veranderkracht om de beoogde aanpassing te realiseren? Hoe organiseer je dat?

BDO heeft specialisten op het gebied van strategische heroriëntatie, en op het gebied van verandermanagement, die u en uw organisatie in dergelijke trajecten kunnen bijstaan en u hierin stapsgewijs kunnen begeleiden.

Operationele herstructurering

De uitkomst van de scenario analyse en/of strategische heroriëntatie zal in veel gevallen zijn dat de organisatie aanpassing behoeft, om onder veranderde omstandigheden toekomstbestendig te blijven. Dat kan betekenen het herorganiseren van bepaalde bedrijfsactiviteiten, of de wijze waarop gewerkt wordt binnen een bedrijfsonderdeel. Bijvoorbeeld wanneer de kostprijs te hoog is, door inefficiënte processen of door hoge faalkosten. Het opsporen van efficiëntieverbeteringen op de werkvloer kan een essentiële stap zijn om uw organisatie toekomstbestendig te houden. Het kan ook zijn dat de beste keuze is om te stoppen met bepaalde activiteiten, om zodoende kapitaal en middelen beschikbaar te maken om andere activiteiten, waarin uw organisatie wel concurrerend is, nog beter uit te voeren. 
BDO heeft specialisten op het gebied van business improvement (realiseren van optimalisatieslagen op de werkvloer) die u op zeer pragmatische wijze kunnen helpen om inefficiënties op te sporen, kosten in uw organisatie te verlagen en / of tijd vrij te maken. 

Financiële herstructurering

Een dalend rendement zet in veel gevallen de liquiditeit en/of de overeengekomen ratio’s met de bank onder druk. Naast het herstellen van de het rendement ligt er dan de uitdaging om voldoende liquide middelen voor de onderneming beschikbaar te houden. Hiervoor zijn meerdere oplossingsrichtingen denkbaar: aanpassen van de bancaire financiering, optimaliseren van het werkkapitaal (minimaliseren van voorraad en debiteuren, oprekken van de crediteuren posities), aantrekken van aanvullend risico dragend kapitaal (vanuit uw eigen netwerk, of via professionele partijen). En in veel gevallen blijken ook ketenpartners (key afnemers of leveranciers) bereid een bijdrage te leveren, indien dat noodzakelijk is  om de continuïteit van uw organisatie te borgen. Maar wel onder de voorwaarde van een goed doordacht en (financieel) onderbouwd plan.

In bepaalde gevallen is een financiële herstructurering (door middel van een onderhands akkoord, of eventueel middels een whoa-procedure), al dan niet in combinatie met een herkapitalisatie, vereist om door te kunnen gaan. Alhoewel een financiële herstructurering nooit de enige oplossing kan zijn voor de oorzaak van de achterliggende problemen, kan het in sommige vallen wel een noodzakelijke stap zijn om sterker uit een crisis te komen. 

BDO kan u helpen in beeld te krijgen welke opties realistisch zijn, wat de voor- en nadelen van de diverse opties zijn, en hoe kapitaalverschaffers overtuigd kunnen worden om middelen in de onderneming te investeren. Kennis van de markt, en welke informatie diverse partijen in welke situaties verwachten, is hierbij essentieel.

In alle gevallen: stakeholder management is een cruciale succesfactor

Wanneer de financiële gezondheid - en daarmee de toekomst van het bedrijf - onder druk staat, is het van groot belang om goed te blijven communiceren met de belangrijkste stakeholders. Dit niet alleen om rust te behouden zodat u uw plan kunt uitvoeren, maar ook omdat stakeholders vaak onderdeel zijn van de oplossing die wordt voorzien. Transparantie (ook als tegenzit) is hierbij van cruciaal belang. Ten aanzien van stakeholders kunt u hierbij denken aan RvA, RvC, banken, informele kapitaalverschaffers, afnemers, leveranciers, medewerkers etc. Dit vraagt veel aandacht van u. Open het verhaal doen en aangeven waar de organisatie  staat, welke uitdagingen er zijn en hoe die het hoofd geboden worden is hierbij essentieel.. Dit ook – of juist – wanneer er financiële druk is, de crediteuren posities maximaal opgerekt zijn, of wanneer de bank haar afdeling bijzonder beheer aan tafel heeft gezet. Transparantie en reële verwachtingen scheppen is cruciaal. De ervaren professionals van BDO Restructuring Services zijn hierin gespecialiseerd en ondersteunen u bij in het omgaan met stakeholders in financieel uitdagende tijden

Naast de financiers van de onderneming denken wij hierbij ook aan kapitaalsverschaffer(s), en – bij een familiebedrijf –  familieleden. BDO als adviseur van vele familiebedrijven weet als geen ander dat hier een hele specifieke dynamiek geldt. Binnen de familie en tussen de diverse aandeelhouders is het van belang alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, of te houden. Daarvoor dient eerst onderzocht te worden hoe de verschillende betrokkenen tegen de situatie aan kijken, welke oplossing ze het beste voor de onderneming vinden en hoe ze hun eigen rol en betrokkenheid daarin zien, nu en in de toekomst. Hierover het gesprek aangaan – open en transparant - is daarbij essentieel. 

Soms is stoppen de juiste keuze 

In sommige gevallen kan uit de scenarioplanning blijken dat uiteindelijk een gecontroleerd faillissement of een (gedeeltelijke)  bedrijfsbe-eindiging de beste keuze is. Op die manier kunnen de financiële gevolgen voor de ondernemer in privé (en voor zijn/haar familie) zoveel mogelijk worden beperkt. In dat geval dient te worden bekeken op welke wijze dit het beste kan gebeuren, wat de (financiële, juridische en fiscale) gevolgen zijn, en hoe dit in goede banen kan worden geleid. . Wist u overigens dat de WHOA – in bepaalde gevallen -ook de mogelijkheid biedt om de onderneming te be-eindigen, zonder in een faillissementsprocedure te geraken? Ook daarin kan BDO - vanuit de diverse specialismes die we aan boord hebben - een onderneming bijstaan. 

Onze diensten

Een greep uit onze diensten en type advies opdrachten waar in de huidige onstuimige economische tijden veel om wordt gevraagd:

 • Strategische heroriëntatie
 • Independent Business Review
 • Quick Scan
 • Rendementsverbetering
 • Herfinanciering
 • Stakeholdermanagement
 • Distressed M&A
 • Ontslagprocedure
 • Schuldsanering / WHOA
 • Begeleiding bij bedrijfsbe-eindiging
 • Tijdelijke versterking management (CRO, CFO, COO)