Nieuwe ESRS blijft een risico voor inconsistentie tussen CSRD en SFDR

Nieuwe ESRS blijft een risico voor inconsistentie tussen CSRD en SFDR

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) maken beide deel uit van het Sustainable Finance Action Plan van de EU. Het doel van dit actieplan is duurzame investeringen te bevorderen en de milieu-impact van financiële activiteiten te verminderen. De SFDR opereert daarom niet in een regelgevingsvacuüm. Het is intrinsiek gerelateerd aan de CSRD, de EU Taxonomy en andere Europese regelgevingen. Het succes van het gehele regelgevingspakket wordt bepaald door onderlinge verbondenheid, consistentie, afstemming en complementariteit van de verschillende regelgevingen in de praktijk. Daarom moeten dezelfde verslaggevingsvereisten zoveel mogelijk worden verankerd in de Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage (ESRS) van de CSRD. 

Doel is consistentie tussen de regelgevingen

De focus van de verplichte toelichtingen, zowel onder de SFDR als de CSRD, moet liggen op het einddoel: informatie toelichten die noodzakelijk en materieel is in plaats van simpelweg "goed om te hebben". De CSRD is relevant voor de SFDR, aangezien het een deel van de informatie bevat die openbaar moet worden gemaakt voor de SFDR-toelichtingsvereisten. De rapportageregels van de ESRS waren bedoeld om data-gaps in de EU-regels voor duurzame financiering, zoals de SFDR, aan te pakken.

Minder consistentie met de SFDR door aangepaste ESRS

Een van de doelstellingen bij het samenstellen van de ESRS was ervoor zorgen dat alle SFDR PAI-indicatoren onder de voorgestelde toelichtingsvereisten vallen. Deze benadering is gekozen om indicatoren direct in te kunnen bedden. Indien dat niet mogelijk is, dan zorgt het ervoor dat de informatie die de financiële markt deelnemers nodig hebben gemakkelijk te identificeren en vindbaar is in de ESRS-vereisten. Bijna alle ESRS E1-meetpunten vallen al onder de SFDR PAI-indicatoren en zijn daardoor verplicht bij het implementeren van de data-vereisten voor financiële marktdeelnemers.  

Met de publicatie van de nieuwe ESRS in de Delegated Act is deze consistentie lastiger geworden. De ingebouwde verlichting en fasering in de rapportageverplichtingen brengt inconsistenties met zich mee in het EU wetgevingskader. Dit kan leiden tot een verkeerde afstemming met de SFDR. De introductie van zelfbeoordeling van de materialiteit en meer vrijwillige toelichtingen in de standaarden kan de nauwkeurigheid van de rapportage verminderen. Hiermee wordt het lastiger voor financiële marktdeelnemers om de ESG-data te verkrijgen die nodig zijn voor hun SFDR-rapportage. Dit leidt uiteindelijk alleen maar tot meer verwarring bij eindinvesteerders en kan de doelstellingen en ambities van de EU op het gebied van duurzame financiering schaden. De voorgestelde aanpak zou de toegang van investeerders beperken tot de consistente, vergelijkbare en betrouwbare informatie die nodig is om beslissingen te nemen en kapitaal toe te wijzen in overeenstemming met duurzaamheidsdoelstellingen.

De stappen naar meer consistentie en voldoende data

Een grote groep investeerders en financiële marktdeelnemers hebben de Europese Commissie opgeroepen om de ESRS-regels aan te scherpen. De volgende aanbevelingen, opgesteld door deze groep, kunnen ervoor zorgen dat investeerders toegang hebben tot de meest complete set duurzaamheidsinformatie:

  • Pas de vereisten voor materialiteitsanalyses aan om data-gaps voor SFDR-verplichtingen weg te werken. Maak het rapporteren over de belangrijkste indicatoren voor klimaatverandering weer verplicht voor iedere onderneming. Maar ook de andere milieu- en sociale indicatoren die relevant zijn voor de SFDR;
  • Breng de gefaseerde timing van rapportage binnen SFDR en CSRD op één lijn, aangezien deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;
  • Zorgen voor maximale interoperabiliteit van ESRS met internationale ISSB- en GRI-rapportagestandaarden;
  • Denk concreet na over het weer verplicht opnemen van klimaat en biodiversiteit transitieplannen in de rapportage.

Met de komst van de finale ESRS op 31 juli 2023 blijven deze aanbevelingen relevant. Het succes van de ESRS hangt nu alleen af van de rapporterende bedrijven en hun adviseurs, consultants, auditors en assurance providers. Het uitvoeren van een robuuste materialiteitsanalyse die het dubbele materialiteitsprincipe echt integreert, is essentieel. Aangezien deze concepten nog relatief nieuw zijn, zouden bedrijven en hun adviseurs rapporterende organisaties moeten bijscholen om te zorgen voor voldoende expertise op het gebied van duurzaamheid.

Kortom, toelichtingen blijven de basis van het EU-actieplan voor duurzame financiering en een goed huwelijk tussen de CSRD en SFDR is de basis voor het behalen van deze plannen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de SFDR-verplichtingen of over het opstellen van een CSRD-rapportage? Of wenst u ondersteuning bij het implementeren van niet-financiële rapportage van uw onderneming of fondsen? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.