Internetconsultatie Wet werkelijk rendement box 3

Internetconsultatie Wet werkelijk rendement box 3

Het kabinet heeft op vrijdag 8 september de Wet werkelijk rendement box 3 ter consultatie neergelegd. In dit wetsvoorstel werkt het kabinet uit hoe de heffing over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) er in de toekomst uit zou moeten gaan zien.

Vermogensaanwasbelasting

In de kern gaat een vermogensaanwasbelasting gelden. Dat betekent dat naast de directe rendementen zoals huur, rente en dividend ook het indirecte rendement, zoals de gerealiseerde en ongerealiseerde waardemutaties van de vermogensbestanddelen worden belast met inkomstenbelasting. Voor enkele typen vermogensbestanddelen wordt een ander systeem gehanteerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de beperkte verkoopbaarheid of geringe waardemutatie. Hieronder geven we voor de voor de meest voorkomende vermogensbestanddelen in box 3 aan hoe deze in de toekomst zullen worden belast.

1. Bankrekeningen

Bij banktegoeden wordt alleen het directe rendement in aanmerking genomen. De ontvangen rente is in het jaar van ontvangst belast met inkomstenbelasting. Onder banktegoeden wordt overigens ook contant geld (waarop natuurlijk geen rente wordt ontvangen) verstaan. Vermogensmutaties zijn niet belast. Als een bankrekening of contant geld in een andere valuta wordt aangehouden, blijven koersschommelingen buiten de box 3 heffing.

2. Onroerende zaken

Voor onroerende zaken gaat een vermogenswinstbelasting gelden. Dit betekent dat pas in het jaar dat de vermogensmutatie wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld door verkoop van het onroerend goed), inkomstenbelasting wordt geheven. Daarnaast worden de directe inkomsten (huur) in het jaar van ontvangst belast.

Voor onroerende zaken geldt daarnaast nog een speciale regeling indien sprake is van eigen gebruik. Voor een vakantiewoning die hoofdzakelijk in eigen gebruik is, geldt geen vermogenswinstbelasting bij verkoop, maar wordt jaarlijks een forfaitair inkomen berekend op basis van de WOZ-waarde. In dit forfait zit ook de jaarlijkse niet ontvangen huur verdisconteerd. De WOZ-waarde van die vakantiewoning mag op het moment van keuze voor dit systeem niet hoger zijn dan € 1.200.000. Belastingplichtigen met meerdere vakantiewoningen in eigen gebruik mogen eén woning kiezen die in aanmerking komt voor deze regeling. Voor de andere vakantiewoningen die zij (deels) in eigen gebruik hebben, geldt de hiervoor genoemde vermogenswinstbelasting. Omdat de eigenaar bij (deels) eigen gebruik (deels) geen huur ontvangt, wordt een forfaitair huurinkomen op basis van de WOZ-waarde berekend. De forfaitaire percentages zijn nog niet bekend.

3. Aandelen in of winstbewijzen van familiebedrijf en innovatieve startups

Voor aandelen in of winstbewijzen van familiebedrijf en startende innovatieve ondernemingen (startups) die in box 3 moeten worden aangegeven geldt een vermogenswinstbelasting. Bij realisatie van de waardeontwikkeling (bijvoorbeeld bij verkoop of bij overlijden) wordt de inkomstenbelasting geheven. De ontvangen directe inkomsten (dividend of rente) worden in het jaar van ontvangst belast. Wat onder familiebedrijf* en innovatieve startup wordt verstaan wordt nog nader gedefinieerd.

4. Overige bezittingen en schulden zoals effecten, obligaties, cryptovermogen en vorderingen

Voor alle overige bezittingen en schulden geldt de vermogensaanwasbelasting. Jaarlijks kijkt men wat de waarde van het vermogensbestanddeel is op 1 januari en op 31 december. Het verschil is belast, ook al is de waardemutatie nog niet gerealiseerd.

Daarnaast worden directe rendementen zoals dividend, huur of rente in het jaar van ontvangst belast.

Aftrekbare kosten

Heffing over het werkelijke rendement betekent ook dat rente en kosten die moeten worden gemaakt om het werkelijke rendement te behalen in aftrek kunnen worden gebracht. Voor enkele kosten, zoals boetes, geldt een aftrekbeperking.

Verliezen verrekenbaar

Als sprake is van een negatief box 3 inkomen, kan het box-3-verlies verrekend worden met positief box 3 inkomen van één jaar terug en onbeperkt vooruit.

Administratie

Het voorgestelde box-3-systeem heeft heel wat voeten in de aarde en vergt ook de nodige administratie. Over de (administratie)- verplichtingen voor bezitters van box-3-vermogen wordt nog nagedacht.

Verloop wetgevingsproces

De internetconsultatie sluit op 20 oktober. In het voorjaar van 2024 wordt het wetsvoorstel verwacht en de beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2027.

Meer weten?

Het duurt nog even voordat dit nieuwe systeem ingaat. Afhankelijk van de uitkomsten van de consultatie en de behandeling van het wetsvoorstel in de (nieuwe) Tweede Kamer kan er ook nog het nodige veranderen. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte. Bent u toch al benieuwd wat dit nieuwe systeem voor uw box 3 vermogen betekent? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

*Concept-definitie familiebedrijf

Een bedrijf is een familiebedrijf als:

a) de belastingplichtige, al dan niet tezamen met zijn partner of een of meer van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of tot en met de vierde graad van de zijlijn, direct of indirect gerechtigd is tot ten minste 50% van de stemmen uit te brengen in de algemene vergadering; en

b) ten minste één van de bij a genoemde familieleden statutair bestuurder is; en

c) de feitelijke werkzaamheid van het bedrijf niet bestaat uit het meer dan bijkomstig (in)direct beleggen van vermogen of een daarmee overeenkomende werkzaamheid.