Gebruik PCAF bij het rapporteren over gefinancierde emissies

Gebruik PCAF bij het rapporteren over gefinancierde emissies

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote ondernemingen, waaronder banken en verzekeraars, te rapporteren over duurzaamheid op basis van de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS). Indien klimaatverandering een materieel onderwerp is, moeten de CSRD-plichtige ondernemingen ook toelichtingen opnemen over hun totale GHG-emissies (broeikassen), inclusief de scope 3 uitstoot in de waardeketen van de onderneming.

In de finale versie van de ESRS is in standaard ESRS E1 opgenomen dat een financiële instelling hierbij gebruik kan maken van de ‘GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry from the Partnership for Carbon Accounting Financials’. Of in het kort PCAF. PCAF vormt een uitbreiding op het GHG Protocol en verfijnt de methodologie voor Scope 3 berekeningen specifiek voor de rapportage van financiële instellingen. Hiermee voldoet PCAF aan de behoefte van financiële instellingen om de absolute emissies van hun leningen en investeringen te meten en hierover te rapporteren onder de CSRD.

PCAF is niet nieuw en wordt al wereldwijd gebruikt

PCAF is een door de industrie geleid initiatief dat financiële instellingen een standaard biedt voor het meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen die het gevolg zijn van hun kredietverlening en investeringsactiviteiten. Het werd in 2015 opgericht door een groep banken en investeerders in Nederland. Sindsdien gebruiken steeds meer instellingen wereldwijd deze methodiek.

De nieuwste versie van de standaard biedt richtlijnen voor een reeks van zeven activasoorten:

 • Beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties
 • Zakelijke leningen en niet-beursgenoteerde aandelen
 • Projectfinanciering
 • Commercieel vastgoed
 • Hypotheken
 • Leningen voor motorvoertuigen
 • Overheidsschulden

PCAF helpt bij het rapporteren over de (gefinancierde) uitstoot

Hoewel PCAF de belangrijkste boekhoudprincipes van het GHG-protocol overneemt, voegt het er ook enkele aan toe. Het definieert aanvullende principes rondom:

 • Attributie: die de evenredigheid van het aandeel in een investering of lening onderzoekt; en
 • Datakwaliteit: die van het gebruik van geschatte gegevens in plaats van 'gemeten' gegevens.

Het meten van gefinancierde emissies geeft instellingen een basis voor hun netto-nul ambities. PCAF geeft met hun methodologie handvatten en details over asset class-specifieke berekeningen van deze gefinancierde emissies.

De standaard gaat in op drie soorten klimaatimpact:

 • Gegenereerde emissies: De hoeveelheid broeikasgasemissies die door een investeerder wordt gefinancierd.
 • Emissieverwijdering: De hoeveelheid broeikasgasemissies die door een investeerder wordt gefinancierd en die uit de atmosfeer wordt gehaald en opgeslagen.
 • Vermeden emissies (avoided): Investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie die de emissies verminderen in vergelijking met wat zou zijn uitgestoten zonder het project.

Hiermee kunnen financiële instellingen deels voldoen aan de ESRS E1 rapportageverplichtingen met name gericht op het meten van scope 3. De overige standaarden over het rapporteren over transitieplannen en de andere scopes blijven ook nog verplicht.

Aan de slag met PCAF en de klimaatrapportage

De berekening van gefinancierde emissies is een continue proces en moet in samenhang worden gezien met de klimaatdoelstellingen van de organisatie. Dit vereist ook samenwerking met organisaties die worden gefinancierd en waarin wordt belegd. Mogelijke stappen in het rapporteren op basis van PCAF en de CSRD zijn:

 • Maak de PCAF rapportage onderdeel van het gehele CSRD-implementatieplan. PCAF ziet toe op een deel van de materiële onderwerpen en integreer daarom de onderstaande stappen ook in het hele implementatieplan.
 • Definieer uw ambities: Stel emissiereductiedoelen en -targets (op korte, middellange en lange termijn) voor de portefeuille en activa (en de eigen organisatie). Sluit aan bij de investeringsdoelstellingen en de verwachtingen van stakeholders en investeerders.
 • Bepaal de reikwijdte van uw PCAF rapportage. Denk na over portefeuilles, leningen en beleggingen die onderdeel zijn van de PCAF methodologie en welke niet.
 • Bespreek het verkrijgen van benodigde data met de bedrijven in de portefeuille, om transparantie te bevorderen over hun broeikasgasemissies en hun activiteiten ter bevordering van emissiereductie van hun bedrijfsvoering;
 • Verzamel en beoordeel betrouwbare gegevens voor de emissieberekeningen, en gebruik de data score voor continue kwaliteitsverbetering;
 • Voer een robuust dataverzamelingsproces in met interne controles, om betrouwbaarheid en controleerbaarheid te waarborgen.
 • Beoordeel de technologische mogelijkheden en integreer geschikte IT-systemen voor het verwerken van emissiedata, het monitoren van voortgang en het afstemmen van financiële beslissingen op duurzaamheidsdoelen.

Uiteindelijk moeten financiële instellingen rekening houden met PCAF als onderdeel van de CSRD rapportage en gaat dit ze meer inzicht geven in de gefinancierde impact, risico’s en kansen van klimaatverandering.

Meer informatie

Heeft u vragen over het opstellen van een PCAF rapportage? Of wenst u ondersteuning bij het CSRD-implementatieproces? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.