Btw-correcties? Voorkom rente!

Gemeente en provincies kunnen kosten die betrekking hebben op overheidstaken of activiteiten die ze niet als btw-ondernemer uitvoeren, declareren bij het Btw-compensatiefonds. Handelen zij als ondernemer en verrichten ze belaste prestaties, dan is de btw op de gemaakte kosten aftrekbaar.

Recent heeft de Hoge Raad in twee zaken beslist dat gemeentes rente verschuldigd zijn over zogeheten spiegelcorrecties in de btw. Hiervan is sprake wanneer de gemeente per saldo geen btw hoeft te betalen, maar de te verrekenen btw op de kosten verschuift van het Btw-compensatiefonds naar de btw-aangifte of andersom. In het verleden hebben we bij de discussie over de btw-kwalificatie van de Nedvang-bijdragen gezien dat dit kan leiden tot grote te betalen rentebedragen. Met het oog op de aangekondigde stijging van het belastingrentepercentage per 1 juli 2023, van 4% naar 6%, besteden wij graag aandacht aan de mogelijkheid om rente waar mogelijk te voorkomen.

De procedures en uitspraken

In beide zaken gaat het om correcties bij gemeenten die in de praktijk veelvuldig voorkomen. Kortgezegd is er btw gecompenseerd bij het Btw-compensatiefonds die in aftrek gebracht had moeten worden. In beide gevallen hebben de gemeenten de geconstateerde fouten uit eigen beweging gecorrigeerd. Hierbij werd belastingrente in rekening gebracht, waarbij de rente over de te betalen btw hoger uitvalt, dan de rente over de te ontvangen btw. In geschil was of het terecht is dat de gemeenten rente betalen in deze situaties.

De Hoge Raad oordeelt dat de belastingrente niet verminderd hoeft te worden. De renteneutraliteit  waar de gemeenten zich op beroepen kan niet zo worden uitgelegd dat hiermee bedoeld is dat er bij spiegelcorrecties in het geheel geen rente betaald hoeft te worden. De wetgever heeft er bewust voor gekozen om de renteregels voor het Btw-compensatiefonds anders te formuleren dan de renteregels voor de btw. De in rekening gebrachte rente blijft dan ook in stand.

Tips om rente te voorkomen

Nu duidelijk is dat er rente verschuldigd is bij spiegelcorrecties is het zaak voor gemeenten om er zo veel mogelijk voor te zorgen dat correcties tijdig worden doorgevoerd. Hiervoor hebben wij de volgende tips.

  1. Wanneer de fiscale kwalificatie van een activiteit nog niet volledig duidelijk is, wordt vaak zekerheidshalve gekozen om de btw te compenseren. Wanneer dit op een later moment moet worden aangepast naar aftrekbare btw, werkt dit vanuit renteperspectief negatief uit. Zorg dus voor een tijdige fiscale beoordeling van nieuwe activiteiten. Wanneer duidelijk is dat de btw mogelijk aftrekbaar is, breng deze dan ook in aftrek en kies niet zekerheidshalve voor het Btw-compensatiefonds.
  2. Veel gemeenten kiezen ervoor om correcties op verschillende onderwerpen gedurende een bepaalde periode te verzamelen en in één keer te corrigeren. Dit werkt uiteraard efficiënt, maar zorgt er ook voor dat de rente blijft oplopen. Wanneer de cijfers inzichtelijk zijn, geef deze dan direct door aan de Belastingdienst.
  3. Het actualiseren van het mengpercentage is een klus die vaak langere tijd wordt uitgesteld. Ons advies is om het mengpercentage tijdig te actualiseren zodat niet te ver in het verleden wordt gehandeld.
  4. De rente op correcties in het Btw-compensatiefonds over 2022 start op 1 juli 2023. Wacht dus niet te lang met correcties over vorig jaar!

In een andere procedure over rente is de vraag gesteld of belastingplichtigen recht hebben op vergoeding van invorderingsrente bij een teruggaaf van btw. Dit zou het geschetste probleem mogelijk voor een deel oplossen. Wanneer hierover meer duidelijk wordt informeren wij u hier uiteraard over.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat u nog meer kunt doen om rente te voorkomen? Neem dan contact op met één van onze btw-specialisten!

Neem nu contact op