BDO jaarverslag 2022: Impact

BDO jaarverslag 2022: Impact

We leven meer dan ooit in een ‘connected world’. Wat we doen heeft impact op anderen, in positieve of negatieve zin. In het afgelopen jaar hebben we kunnen ondervinden hoe groot de impact is van de oorlog in Oekraïne op onze economie, onze energievoorziening en op ons dagelijks leven. De enorme gevolgen van een ingezette actie die wereldomvattend is. Maar impact gaat niet alleen over de kracht die van iets uitgaat, maar ook over de wijze waarop het ontvangen wordt, de kracht die de ontvanger het geeft. Impact is geen eenrichtingsverkeer.

We kijken ook naar de impact van onze eigen dienstverlening. Onze activiteiten hebben effecten op de omgeving: op de economische ontwikkeling van regio’s en stakeholders, op het maatschappelijk vertrouwen, kennisontwikkeling, het welzijn van medewerkers, maar ook op de uitstoot van broeikasgassen en de hoeveelheid afval. Wij willen onze positieve invloed op het maatschappelijke vertrouwen, de (financiële) vitaliteit van de klanten en het welzijn van medewerkers vergroten. Daarnaast willen we onze negatieve invloed, zoals de uitstoot van broeikasgassen en afval, minimaliseren. We stimuleren digitaal werken en vergroenen ons mobiliteitsbeleid én wagenpark. Tegelijkertijd helpen we onze klanten hun ESG-doelstellingen te realiseren en te voldoen aan de CSRD-richtlijnen.

Daarnaast verbinden we ons aan projecten waarmee sociale impact gemaakt wordt. Zo hebben onze medewerkers deelgenomen aan JINC-projecten om kinderen uit een omgeving met sociaal-economische achterstand te helpen bij onder andere de kennismaking met allerlei beroepen en het ontdekken van hun talenten. Een ander voorbeeld is het mentorprogramma waarbij 20 medewerkers statushouders hebben begeleid om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Op deze manier geven we invulling aan de strategie ‘BDO voor mens en maatschappij’. 

Waardecreatie

René Nelis (voorzitter Raad van bestuur BDO): ‘We hebben ook afgelopen jaar de impact die we maken gemonitord en reflecteren op onze werkwijze. Waar nodig passen we die aan. Door middel van stakeholderdialogen en andere (in)formele contactmomenten toetsen we de manier waarop we inhoud geven aan duurzame waardecreatie. Dat doen we onder andere met onze klanten om te begrijpen wat zij van ons verwachten en hoe we ons nog verder kunnen verbeteren. Met alle medewerkers en ons uitgebreide internationale netwerk hebben we samen gewerkt aan onze missie om de beste service en topkwaliteit te leveren. Ik ben trots op hoe we erin geslaagd zijn professionaliteit een menselijk gezicht te geven.’

Het jaarverslag 2022 is een volgende stap richting integrated reporting. Hierin vertellen BDO medewerkers hoe zij impact maakten en maken richting de klant, maatschappij en binnen de organisatie.

Resultaat

Ook in 2022 gaven onze klanten ons het vertrouwen en vroegen zij om hoogwaardig advies. De omzet van alle Lines of Service steeg. Het leidde tot een omzet van € 343 miljoen. Dit is een stijging van 7,7% ten opzichte van 2021. Het bedrijfsresultaat was meer dan € 48 miljoen. Dit is een operationele winstmarge van 14%. BDO heeft stevig geïnvesteerd in technologie en de ontwikkeling van medewerkers. De kwaliteit van de organisatie is verder verbeterd en de beloning van medewerkers is verhoogd. Ondanks een zeer uitdagende arbeidsmarkt is BDO in 2022 gegroeid in aantal medewerkers en daar zijn we trots op.

Vooruitblik

Ook 2023 wordt gekenmerkt door de nodige uitdagingen, waaronder de oorlog in Oekraïne waarvan de beëindiging nog ver weg lijkt. Ook ontwikkelingen als de krapte op de arbeidsmarkt, de stikstof- en huizencrisis zijn niet op korte termijn opgelost. Het is onduidelijk welke gevolgen dit gaat hebben voor de wereld,

Nederland en voor BDO als organisatie en zijn medewerkers. “We gaan in 2023 voor beheerste groei en blijven vol inzetten op het behouden van onze talentvolle mensen, het aan ons verbinden van nieuw talent en werkplezier,” besluit Nelis.

Download jaarverslag 2022

Meer informatie?

Neem dan contact op met: 
Sterk Werk Communicatie 
Jos van der Pluijm 
Tel.: 06 59 84 00 24 
E-mail: jos.van.der.pluijm@sterkwerk.nl