Reactie BDO op actualisatie Nederlandse Corporate Governance Code

25 april 2022

In de Nederlandse Corporate Governance Code zijn principes en best practice bepalingen opgenomen voor het stimuleren van goed bestuur en toezicht bij beursgenoteerde vennootschappen. Voor andere bedrijven, ondernemingen en semipublieke instellingen is de Code vaak een inspiratiebron die regelmatig vrijwillig wordt toegepast. 

De Code wordt herzien wanneer hier aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de grotere nadruk op duurzaamheid) en enkele wetswijzigingen. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft onlangs een voorstel voor actualisatie gepubliceerd. Belangstellenden zijn uitgenodigd een reactie te geven op dit consultatiedocument. Uiteraard neemt ook BDO zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door hieraan een bijdrage te leveren. BDO vindt dat de Code kan helpen om beursgenoteerde vennootschappen voorop te laten lopen bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende of aangekondigde wet- en regelgeving. En daarover denken we graag mee.

Reactie BDO

BDO heeft een aantal suggesties voor verbeteringen en aanvullingen verwerkt in een consultatiereactie die gedeeld is met de Monitoring Commissie. Kort samengevat ziet BDO kansen om de Code naar een hoger niveau te tillen en oppert daarvoor de volgende verbeteringen en wijzigingen:

  • Hoewel ESG-aspecten (de factoren Evironmental, Social and Governance i.r.t. duurzaamheid) aandacht krijgen in de Code, dient er ook rekening te worden gehouden met andere voorstellen (op Europees niveau) op dit vlak zodat er geen tegenstrijdigheden ontstaan;
  • BDO mist in het voorstel aandacht voor andere actuele en relevante thema’s, zoals cybersecurity, terwijl dit een zeer belangrijk risico is voor continuïteit en reputatie van vrijwel iedere onderneming;
  • Daarnaast is de ‘verklaring omtrent risicobeheersing’ niet toegevoegd aan de Code. Hierdoor wordt ook het -door het bestuur- rapporteren over fraude- en continuïteitsrisico’s gemist. Iets wat de accountant wel doet via zijn controleverklaring;
  • Tot slot wil BDO voorkomen dat regelgeving wordt ‘doorgelegd’ naar de rest van de keten. In lijn met Europese voorstellen pleiten wij dan ook voor richtlijnen om de positie van mkb-ondernemingen te erkennen en onevenredige lasten te beperken.  

De volledige reactie vanuit BDO is hier te lezen.  

De consultatieperiode is inmiddels gesloten. De Commissie zal tijdens de consultatiefase komen tot een definitieve actualisatie van de Code. We hopen in ieder geval dat (een deel van) onze suggesties wordt/worden overgenomen.