WTZa: toch géén controleplicht voor alle zorgaanbieders

Met ingang van 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. In de AWtza worden de rechtsgevolgen van invoering van de Wtza geregeld, waaronder de verplichtingen ten aanzien van de jaarverantwoording. 

Verplichte accountantscontrole voor zorgaanbieders

Opmerkelijk is dat de AWtza uitgaat van een controle van de jaarrekening van een zorginstelling door een accountant. Dit is opmerkelijk omdat dit er toe zou leiden dat ook alle kleinere zorgaanbieders geconfronteerd zouden worden met een jaarrekeningcontrole. Daardoor kunnen de lasten bij deze kleine zorgaanbieders aanzienlijk toenemen.

Kleine zorgaanbieders uitgezonderd

Op 7 juni 2021 heeft de minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij de kamer informeert over de ministeriële regeling met betrekking tot de jaarverantwoording van zorgaanbieders. 

In deze brief geeft Minister Van Ark aan dat er alsnog van wordt afgezien om een accountantsverklaring bij de jaarrekening te eisen voor kleine zorgaanbieders. Hierbij wordt aangesloten bij dezelfde vrijstelling voor de ‘kleine rechtspersoon’ in het Burgerlijk Wetboek: een netto omzet van niet meer dan € 12 miljoen, niet meer dan 50 werknemers en de waarde van de activa mag niet meer dan € 6 miljoen bedragen voor ten minste twee van deze drie vereisten gedurende twee opvolgende boekjaren.

Controleplicht WNT

Bovenstaande wetswijziging staat los van de controle op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT). WNT-instellingen zijn verplicht om een WNT-verantwoording op te stellen en deze door een accountant te laten controleren, ook wanneer er geen controleplicht bestaat ten aanzien van de jaarrekening.

De enige uitzondering die de WNT kent, is de vrijstelling voor instellingen die voldoen aan de volgende criteria:

  • de totale loonsom is niet hoger dan € 160.000,-
  • er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking tegen betaling werkzaam; en
  • er is geen sprake van een controleplicht ten aanzien van de jaarrekening op grond van een ander wettelijk voorschrift.

Slechts wanneer aan deze cumulatieve criteria is voldaan, kan de controle op de WNT-gegevens achterwege blijven. 

Zorginstellingen die voldoen aan de criteria voor ‘kleine rechtspersonen’ zijn op grond van de AWtza niet controleplichtig. De overige voorschriften van de (a)WTZa zullen wel gaan gelden voor kleinere zorgaanbieders. Ook blijft in de meeste gevallen een controleplicht ten aanzien van de WNT bestaan. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wtza of de WNT? Neem dan gerust contact op met één van onze publiek recht juristen.