Net-zero ambities en de CSRD: maak ook een energiestrategie!

Net-zero ambities en de CSRD: maak ook een energiestrategie!

Eerder schreven we een artikel over het belang van een energiestrategie. In dit artikel leggen we aan de hand van een aantal voorbeelden uit wat het belang van een energiestrategie is in relatie tot net-zero. 

Net zero-ambities in het kader van de CSRD 

Op grond van de CSRD moeten ondernemingen die onder de reikwijdte vallen, rapporteren over hun plannen om te verduurzamen. Dit houdt onder meer in dat bedrijven zich verantwoorden over eventuele plannen ten aanzien van de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Dit in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. In het verlengde hiervan kiezen ondernemingen ervoor om de emissie binnen hun organisatie te verminderen. Dit houdt doorgaans in dat er emissiereductiedoelstellingen op de korte termijn worden gesteld en een net-zero doel op de lange termijn (2050 of eerder). 

Net-zero houdt in dat de emissie tot een minimum wordt gereduceerd en eventueel overgebleven emissie gecompenseerd. Dat het van belang is om ook na te denken over een energiestrategie, leggen wij hieronder uit aan de hand van een voorbeeld. 

Denk na over een energiestrategie 

Onderneming A heeft als ambitie om in 2050 net-zero te zijn. Onderdeel van deze plannen is om op korte termijn het wagenpark te elektrificeren, zonnepanelen aan te leggen en aan de hand van een businesscase te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om net-zero te bereiken aan de hand van het aanleggen van een groter zonneveld, batterij-opslag of zelfs het lokaal uitwisselen van stroom aan derden. 

Lokale energienetwerken 

Om voldoende draagvlak onder de medewerkers te creëren het wagenpark te elektrificeren, heeft onderneming A toegezegd een aanzienlijk aantal laadpalen te monteren bij verschillende vestigingen. Onderneming A krijgt te horen dat het “energienetwerk vol is” waardoor het aanleggen van laadpalen en zonnepanelen problemen oplevert voor het elektriciteitsnetwerk. Omdat er meerdere bedrijven op het bedrijventerrein tegen hetzelfde aanlopen, wordt overwogen om een lokaal (collectief) energienetwerk te ontwikkelen. Dit houdt in dat meerdere ondernemers de handen ineenslaan om onder meer de vraag naar energie op elkaar af te stemmen of tot een gedeeld energiesysteem te komen. 

Uitwerken van een business case  

Zowel het aanleggen van een lokaal energienetwerk als de overige plannen om tot net-zero te komen, waaronder de mogelijkheden zoals hierboven genoemd, vragen om een goed uitgewerkte businesscase. Denk hierbij aan het doorrekenen van de rendabiliteit van een zonnepark als terugleveren aan het energienetwerk in de toekomst mogelijk geen geld oplevert, maar juist geld gaat kosten. Maar ook vragen van fiscale (o.a. stimuleringsmaatregelen) en juridische aard, zoals mogelijkheden tot het leveren van derden/samenwerkingsovereenkomsten/keuze rechtsvorm, kunnen een rol spelen bij de beoordeling welke plannen worden uitgevoerd om net-zero te bereiken. 

Wat kan BDO kan betekenen?

BDO Sustainability ondersteunt ondernemers en (semi)publieke organisaties bij de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel. Zowel bij het uitwerken van een businesscase als ondersteuning op juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied bij een lokaal energienetwerk kunnen wij een rol spelen. Wij hebben de technische kennis niet zelf in huis, maar werken wel samen met technische partijen zodat we gezamenlijk een integrale oplossing kunnen aanbieden. Daarnaast kunnen wij een rol spelen bij het coördineren van de vereiste samenwerking. 

Meer informatie 

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat, in het kader van net-zero, het van belang is om een energiestrategie te ontwikkelen waarin op korte en lange termijn onderzocht wordt hoe aan deze doelstelling kan worden voldaan. Heb je vragen over het bovenstaande of wens je meer informatie over het opstellen van een businesscase / lokale energienetwerken? Neem dan gerust contact met ons op. 

Neem contact op