Garantstelling intra-groep lening: hoe bepaal je een zakelijke prijs?

Garantstelling intra-groep lening: hoe bepaal je een zakelijke prijs?

Een kredietgarantie kan op meerdere manieren tot een economisch voordeel leiden voor de kredietnemer, waaronder een lagere rente en/of extra leencapaciteit als gevolg van de betere credit rating van de garantieverstrekker. Binnen het Verrekenprijsbesluit 2022 worden deze vormen van garantieverstrekking tussen groepsentiteiten, en de daaruit behaalde voordelen verschillend behandeld.

Lagere rente

Indien de garantstelling leidt tot een lagere rente, is er sprake van een concerndienst waarvoor moet worden betaald (garantiefee).

Uitbreiding Leencapaciteit

Indien de kredietnemer niet in staat is om zelfstandig, zonder de garantie, een lening aan te trekken of indien de garantie leidt tot uitbreiding van de leningcapaciteit, moet dit worden beschouwd als een vorm van kapitaalverstrekking door de garantieverstrekker waarvoor geen garantievergoeding verschuldigd is.

Cashpool

Binnen een cashpool verstrekken deelnemende entiteiten over en weer garanties aan elkaar (“cross-guarantees”). De staatssecretaris stelt dat de individuele participanten doorgaans geen invloed hebben op de besluitvorming ten aanzien van deelname aan de cashpool en de hoogte van de bedragen waarvoor ze garant staan. De ondersteuning van een participant dient daarom als een handeling in de kapitaalsfeer te worden beschouwd die geen effect heeft op de belastbare winst van de betreffende participanten. Voor cross-guarantees is derhalve geen garantie fee verschuldigd.

Vaststelling van de garantiefee

Entiteiten die deel uitmaken van een Groep krijgen in principe een afgeleide creditrating die niet alleen gebaseerd is op hun eigen financiële situatie, maar ook op die van de Groep als geheel en op de positie die zij binnen de Groep innemen. De afgeleide rating zal met name afhangen van het strategische belang van de entiteit voor de Groep als geheel.

Conclusie

Indien er sprake is van een concerndienst, dient daarvoor een garantiefee te worden vastgesteld. De garantiefee kan in principe niet hoger zijn dan het verschil tussen het rentepercentage dat aansluit bij de (eigen) afgeleide rating en het rentepercentage dat aansluit bij de concernrating. De richtlijnen in het Verrekenprijsbesluit bieden meer helderheid en consistentie bij de behandeling van intra-groep kredietgaranties. Om mogelijke geschillen met de belastingautoriteiten te voorkomen, dienen bedrijven de richtlijnen in het Verrekenprijsbesluit toe te passen en documentatie bij te houden die aantoont dat hun transfer pricing voldoet aan het zakelijkheidsprincipe.