Einde uitzendovereenkomst en loonbetaling bij ziekte? Niet altijd!

De Hoge Raad heeft zich onlangs gebogen over de vraag of de praktijk waarin een uitzendovereenkomst automatisch eindigt wanneer de uitzendkracht zich ziekmeldt, wel eerlijk is. Zieke uitzendkrachten genieten zo namelijk geen ontslagbescherming tijdens ziekte, zoals een ‘gewone’ werknemer dat wel doet. In dit perspectief leest u het oordeel van de Hoge Raad en de gevolgen ervan voor de praktijk.

Achtergrond

Als een uitzendkracht werkzaamheden verricht, gebeurt dat op basis van een uitzendovereenkomst (een arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht). Hiervoor gelden speciale regels. Zo kan er een bepaalde periode in een uitzendovereenkomst een uitzendbeding worden opgenomen. Het uitzendbeding is een (schriftelijk overeengekomen) bepaling die ervoor zorgt dat de uitzend-overeenkomst per direct eindigt wanneer de inlener (oftewel de onderneming waar de uitzendkracht aan het werk is) de uitzendkracht niet langer aan het werk wenst te hebben.

ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten

In de cao voor de uitzendkrachten is vastgelegd dat de uitzend-overeenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen automatisch eindigt als de inlener - om welke reden dan ook - de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Dit geldt ook in geval van een ziekmelding van de uitzendkracht. Een ziekmelding kwalificeert namelijk volgens de cao als een beëindiging van de uitzendovereenkomst op verzoek van de inlener. Ondanks dat de betreffende inlener niet altijd een dergelijk initiatief neemt wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde in maart 2023 dat het uitzendbeding ook in geval van ziekte van de uitzendkracht tot een einde van de uitzendovereenkomst kan leiden. Als voorwaarde daarvoor geldt wel dat de inlener expliciet moet hebben verzocht om de terbeschikkingstelling te beëindigen, oftewel: er is een actieve handeling van de inlener nodig. In principe is een mededeling van een inlener aan een uitzendbureau vormvrij, maar schriftelijk of per e-mail heeft wel de voorkeur. Het fictief aannemen dat de inlener zo’n verzoek heeft gedaan, zoals dit momenteel wel in de cao voor de uitzendkrachten is vastgelegd, is niet toegestaan.

Wijziging cao

De tekst van de cao voor de uitzendkrachten wordt gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2023 geldt namelijk dat het uitzendbeding in het geheel niet meer kan worden ingeroepen bij en tijdens ziekte van de uitzendkracht. Hetgeen dus ook geldt als er wel daadwerkelijk een verzoek wordt gedaan door de inlener. Beëindiging op die grond is dan ook niet langer mogelijk en de uitzendovereenkomst blijft bij ziekte dan ook in beginsel doorlopen tot de overeengekomen einddatum met bijbehorende loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

Gevolgen voor de praktijk

In de praktijk dienen zowel uitzendbureaus, als ook werkgevers die uitzendkrachten inlenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het uitzendbeding, rekening te houden met de volgende punten:

  • Een uitzendkracht blijft bij een ziekmelding in principe in dienst, met recht op doorbetaling van het loon gedurende ziekte. Tot 1 juli 2023 kan de uitzend-overeenkomst nog eindigen als de inlener expliciet verzoekt om de terbeschikkingstelling te beëindigen;
  • Voor inleners en uitzendbureaus is het van belang dat de actieve handeling tot het beëindigen van de samenwerking met de uitzendkracht wordt geregistreerd;
  • Vanaf 1 juli 2023 bepaalt de cao voor de uitzendkrachten dat de uitzendovereenkomst niet kan eindigen bij ziekte van de uitzendkracht. Ook niet wanneer de inlener daar actief om verzoekt. Het advies is om duidelijke afspraken te maken over de (on)mogelijkheid tot beëindiging bij ziekte en voor wiens rekening de loondoorbetaling bij ziekte dan komt. De afspraken/overeenkomsten tussen de inlener en uitzendbureaus dienen daarom mogelijk te worden aangepast zodat de wensen, mogelijkheden en verplichtingen over en weer aansluiten bij de nieuwe regelgeving;
  • Veel uitzendbureaus gaan vanwege de gewijzigde regelgeving in de eerste periode van het dienstverband met de uitzendkracht over op vierwekencontracten. 

Vragen?

Heeft u een vraag over het uitzendbeding en eventuele contractuele wijzigingen die hierbij van belang zijn? Neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen van BDO Legal via legal@bdo.nl.