• Betaling belastingschulden

Mogelijkheden en risico's

Als uw onderneming in moeilijke tijden belandt, kan het zijn dat uw bedrijf de verschuldigde belastingen niet meer, of in ieder geval niet tijdig kan betalen. Wat zijn dan uw mogelijkheden, c.q. aan welke risico’s moet u dan denken?

1. Uitstel van betaling aanvragen

Bij uitstel van betaling van belastingschulden voor bedrijven die liquiditeitsproblemen hebben maakt de Belastingdienst onderscheid tussen kort uitstel, regulier uitstel en bijzonder uitstel.

Kort uitstel

Het aanvragen van kort uitstel is de meest snelle en makkelijke manier om uitstel van betaling te krijgen, maar biedt slechts in beperkte gevallen uitkomst. Zo moet de openstaande belastingschuld minder zijn dan € 20.000 en krijgt u maximaal 4 maanden uitstel. Verder mogen er geen vergrijpboetes openstaan, geen dwangbevelen zijn opgelegd en mag er niet al voor een andere belastingschuld uitstel van betaling zijn verleend. Een belangrijk voordeel van kort uitstel is wel dat als u een betaalverzuimboete hebt gekregen voor de aanslag (omdat u de belasting niet tijdig op aangifte kon betalen), deze komt te vervallen.

Regulier uitstel

Het ‘gewone’ uitstel van betaling kunt u aanvragen voor een periode van maximaal 12 maanden. Deze 12 maanden gelden vanaf de datum waarop de betalingsregeling is toegekend. Hoewel niet in alle gevallen noodzakelijk, kan de Belastingdienst u in voorkomende gevallen vragen om zekerheid te stellen voor de belastingschuld. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de schuld en de lengte van de periode dat u uitstel nodig heeft. Voor de aanvraag van het reguliere uitstel heeft de Belastingdienst op zijn website een speciaal formulier beschikbaar. Houdt u er rekening mee dat de Belastingdienst de nodige informatie van u kan vragen om te beoordelen of u uitstel kunt krijgen en onder welke voorwaarden. 

Bijzonder uitstel

Redt u het niet met 1 jaar uitstel, of vraagt de Belastingdienst om zekerheid die u niet kunt verstrekken? Dan kunt u soms nog om ‘bijzonder’ uitstel vragen. Bijzonder uitstel is aan strenge eisen verbonden. Zo moet u laten zien dat uw bedrijf levensvatbaar is. Als de belastingschuld meer bedraagt dan € 20.000, moet een derde deskundige dit schriftelijk bevestigen. Meer hierover weten? Neem contact op met uw adviseur.

Corona uitstel

Tussen 23 maart 2020 en 1 april 2022 was er een speciale regeling voor uitstel van betaling i.v.m. de coronacrisis. Voor belastingschulden die uit die periode stammen geldt een ruime afbetalingsregeling

2. Kwijtschelding en sanering

In sommige gevallen moet helaas geconstateerd worden dat uitstel van betaling onvoldoende zoden aan de dijk zet. Als de onderneming nog wel levensvatbaar is, kan de Belastingdienst worden verzocht om mee te werken aan een sanering. Hoewel de Belastingdienst van oudsher terughoudend is om kwijtschelding te verlenen aan ondernemers, is het niet zo dat hij daar nooit medewerking aan verleent. Kwijtschelding vindt echter alleen plaats bij een saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting. Is de Belastingdienst de enige schuldeiser? Dan beoordeelt de Belastingdienst extra kritisch hoe deze situatie is ontstaan.

Beoordeling levensvatbaarheid

Voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van een bedrijf moet u een gedetailleerde prognose voor minimaal 24 maanden aan de Belastingdienst verstrekken. De Belastingdienst weegt daarbij de beoordeling van deze prognose door een bank, accountant of herstructuringsdeskundige zeer zwaar mee. BDO helpt u graag bij het opstellen van deze prognoses. 

Tijdelijk geen dubbel percentage

Het bedrag dat u bij een sanering aan de Belastingdienst moet betalen is van diverse omstandigheden afhankelijk. Zo moet het naar mening van de Belastingdienst ‘substantieel’ zijn. Daarbij vraagt de Belastingdienst normaliter ten minste het dubbele percentage van wat overige, concurrente, crediteuren ontvangen. Tijdelijk (tot 1 oktober 2023) neemt de ontvanger echter genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente crediteuren wordt aangeboden. 

3. Aansprakelijkheid

Als een bedrijf belastingschulden onbetaald moet laten, zal de Belastingdienst altijd beoordelen of zij andere partijen hiervoor aansprakelijk kan stellen. Zo kan de bestuurder van een vennootschap onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde belastingschulden (met name loon- en omzetbelasting). Kan de BV deze belastingschulden niet betalen? Dan is het zaak dat u tijdig betalingsonmacht meldt. Voor meer informatie hiervoor verwijzen wij naar link. 

Tot slot

Het is een hectische en stressvolle tijd als een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert. Het zal niet altijd meevallen om dan ook tijd te kunnen vrijmaken om vroegtijdig en uitgebreid contact op te nemen met de Belastingdienst. Desondanks is het devies om bij betalingsproblemen die niet op zeer korte termijn kunnen worden opgelost, dit toch te doen. De boetes en kosten die de Belastingdienst oplegt bij niet tijdige betaling kunnen immers hoog oplopen.