Publieke sector

Opnieuw weinig grote fiscale wijzigingen in Belastingplan 2024

Het begint misschien wat eentonig te lijken, maar ook dit jaar constateren we dat er weinig fiscale actualiteiten voor organisaties in de publieke sector in het Belastingplan 2024 zijn opgenomen. Wat misschien nog wel het meest opvalt is dat dit jaar voor het eerst sinds 2017 de tarieven in de vennootschapsbelasting (vpb) niet zijn gewijzigd. Wél zijn in het Belastingplan een aantal kleinere wetswijzigingen opgenomen die relevant kunnen zijn voor uw organisatie. In dit artikel leest u een samenvatting van de voorgestelde plannen. 

LEES VOLLEDIGE UPDATE

Toch geen afschaffing giftenaftrek vpb

Op dit moment zijn (niet-zakelijke) giften aan anbi’s en steunstichtingen SBBI in de vpb aftrekbaar tot een maximum van 50 procent van de winst, met een absoluut maximumbedrag van 100.000 euro. Daarnaast is in een beleidsbesluit goedgekeurd dat giften voor zover ze aan genoemde winstgrenzen voldoen niet kwalificeren als belaste uitdeling aan de aandeelhouder. In het Belastingplan 2024 werd voorgesteld om de giftenaftrek te laten vervallen. Niet-zakelijke giften zouden daarmee niet langer aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer is echter een amendement aangenomen op basis waarvan de giftenaftrek ook na 31 december 2023 in stand blijft. Giften aan ANBI’s en steunstichtingen SBBI blijven dan ook aftrekbaar van de winst, voor zover deze lager zijn dan de hiervoor genoemde bedragen. 

In de plaats van de aftrekpost zou een nieuwe regeling komen waarmee giften niet worden beschouwd als uitkering aan de aandeelhouder en dus niet leiden tot heffing van dividendbelasting of inkomstenbelasting. Deze regeling kent een verruiming ten opzichte van het huidige beleid zodat er ook bij giften groter dan 100.000 euro geen sprake is van een (belaste) uitkering. Deze verruiming blijft ook in het nieuwe wetsvoorstel in stand. Dit kan voordelig zijn voor ANBI’s, omdat dit een fiscaal ‘nadeel’ voor grote schenkers wegneemt. 

Volledigheidshalve merken we op dat zakelijke uitgaven aan goede doelen, zoals sponsoring, reclame en uitgaven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, aftrekbaar blijven zonder maximumbedragen. Wel is in dit kader van belang dat de betalingen worden gedaan vanuit zakelijke overwegingen en niet vanuit de ‘persoonlijke behoefte’ van de aandeelhouder(s).

Aanpassingen EIA/MIA

Vpb-plichtige organisaties die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van fiscale voordelen in de vorm van de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Deze regelingen zouden per 1 januari 2024 komen te vervallen, maar voorgesteld wordt om deze te verlengen tot en met 31 december 2028.

Daarnaast wordt in het Belastingplan voorgesteld om het aftrekpercentage voor de EIA per 1 januari 2024 structureel te verlagen van 45,5 procent naar 40 procent.

Vervallen onderscheid open en besloten CV

Voor de heffing van vpb wordt tot op heden een onderscheid gemaakt tussen open en besloten commanditaire vennootschappen (CV). Het verschil zit hem in het zogenoemde toestemmingsvereiste. Een CV kwalificeert als open indien vennoten hun aandeel kunnen verkopen zonder voorafgaande toestemming van de overige vennoten. Is deze toestemming wel vereist, dan is sprake van een besloten CV.

Dit onderscheid is van belang voor de heffing van vpb. Een besloten CV is namelijk fiscaal transparant. Dit betekent dat de bezittingen, schulden en resultaten van de CV worden toegerekend aan de vennoten naar rato van hun gerechtigdheid. Een open CV is daarentegen zelfstandig belastingplichtig voor de vpb.

In het Belastingplan wordt voorgesteld om dit onderscheid te laten vervallen. Alle CV’s worden in dat geval fiscaal transparant met uitzondering van internationale situaties waarin sprake is van ‘hybride mismatches’. Overigens heeft dit voor de publieke sector naar alle verwachting weinig gevolgen omdat de meeste CV’s (tussen instellingen in de publieke sector en in zogenoemde privaat-publieke samenwerkingsverbanden) besloten zijn en daarmee reeds transparant voor de heffing van vpb.

Loonheffingen: wijziging in reiskostenvergoeding en werkkostenregeling

Als het op loonheffingen aankomt, heeft het kabinet aangekondigd om vanaf 1 januari 2024 de maximale onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen naar 23 cent per kilometer. Dat is in lijn met eerder gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. Een andere relevante wijziging betreft de werkkostenregeling, die tijdelijk was verruimd voor 2023. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt voor de eerste schijf het percentage van 1,92 procent, terwijl de tweede schijf (loonsom groter dan 400.000 euro) ongewijzigd blijft op 1,18 procent. 

Er komt daarnaast een verruiming van de vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten. Dit heeft als gevolg dat geen belasting is verschuldigd als werknemers de OV-kaart ook voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruiken. Tot slot gaat het maximale bedrag van de vrijwilligersvergoeding in 2024 naar 210 euro per maand (in vergelijking met 190 euro in 2023) en 2.100 euro per jaar (vergeleken met 1.900 euro in 2023). Deze wijzigingen beogen de administratieve lasten te verminderen en vrijwilligerswerk te stimuleren. 

Contact

Benieuwd of een of meerdere fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2024 impact hebben op uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten van BDO Tax & Legal.