Mkb

Vereenvoudigingen en beperkingen

Het belastingplan legt geen expliciete nadruk op (mkb-)ondernemingen, desondanks bevat het meerdere maatregelen die ondernemingen treffen. In dit artikel leest u een samenvatting van de voorgestelde plannen. 

LEES VOLLEDIGE UPDATE

1. Mkb-winstvrijstelling

Als gevolg van de ondersteuning van de koopkrachtontwikkeling en het op pijl houden van de overheidsfinanciën, stelt het kabinet voor om de mkb-winstvrijstelling te verlagen van 14 procent naar 12,713,31 procent. Deze maatregel heeft impact op mkb-ondernemingen die hun onderneming in de inkomstenbelasting drijven en niet voor ondernemingen die belast zijn met vennootschapsbelasting.

2. Klimaat, duurzaamheid en innovatie

Het kabinet zet zich in voor de klimaatdoelstellingen en beprijst broeikasgasemissies. Dit heeft gevolgen voor bedrijven, waaronder mkb-ondernemingen, die moeten voldoen aan bepaalde emissienormen. Het plan omvat maatregelen zoals aanpassingen in de energiebelasting en invoering van een CO2-heffing voor de glastuinbouwsector. Dit kan invloed hebben op de energiekosten en investeringsbeslissingen van mkb-ondernemingen.

Voor het mkb betekent dit ook dat er extra kansen zijn in een groeiende markt voor duurzame producten en diensten en wordt productontwikkeling gestimuleerd door extra budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Voorts wordt het budget verruimd voor (mkb-)ondernemingen die investeren in milieu- en energiebesparende bedrijfsmiddelen door middel van de energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). In het belastingplan is wel opgenomen om het aftrekpercentage voor de EIA per 1 januari 2024 structureel te verlagen van 45,5 procent naar 40 procent.

3. Beperken belastingconstructies

Het kabinet heeft een taakstellende opdracht voor de aanpak van belastingconstructies en negatief geëvalueerde fiscale regelingen. Dit kan mkb-bedrijven raken, aangezien sommige van deze maatregelen gericht zijn op het verminderen van fiscale voordelen die voorheen beschikbaar waren. Een sprekend voorbeeld hiervan is de voorgestelde inperking van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de overdracht van bedrijven aan opvolgers. De BOR wordt door veel van onze mkb-ondernemingen benut om de overdracht naar kinderen of andere opvolgers fiscaal gunstig plaats te laten vinden. Gezien de voorgestelde beperking van de regeling kan het wenselijk zijn om hier nog dit jaar stappen in te zetten. In het artikel voor dga’s en privé-personen vindt u hier meer informatie over.

4. Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

In het Belastingplan 2024 zijn maatregelen aangekondigd om werkgevers te ondersteunen. Dit omvat onder andere een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer. Daarnaast komt er in de loonbelasting een verruiming van de vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten en is er geen belasting verschuldigd als werknemers de OV-kaart voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruiken.

Advies voor het mkb

Het kabinet wil de fiscale wetgeving vereenvoudigen. Dit kan voordelen bieden voor mkb-bedrijven, omdat het kan leiden tot een meer toegankelijke en begrijpelijke overheid. Vereenvoudiging klinkt aantrekkelijk maar kan er ook in resulteren dat stimuleringsmaatregelen (op termijn) uit de fiscale wetgeving worden geschrapt. Het kan wenselijk zijn om deze te benutten zolang ze bestaan. Mkb-ondernemingen wordt aangeraden alert te zijn op de veranderingen en mogelijk hun financiële planning en bedrijfsvoering aan te passen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen en te profiteren van de geboden kansen. 

Contact

Meer weten over de consequenties van de fiscale veranderingen in uw specifieke situatie? BDO kan u informeren of een bepaalde maatregel bij de evaluatie ervan op de tocht zijn is komen te staan.
Neem contact op met een van de specialisten van BDO Tax & Legal.