Grote (internationale) ondernemingen

De specialisten van BDO maken op deze pagina een overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen voor grote (internationale) ondernemingen voor 2023. Liever een uitgebreid overzicht? Lees dan onze uitgebreide update.

LEES UITGEBREIDE UPDATE

Doorlopend wordt deze pagina geüpdatet.


Op 20 september 2022 is het Belastingplan 2023 gepubliceerd, samen met enkele andere wetsvoorstellen. Voor het internationaal opererende bedrijfsleven bevatten deze nationale voorstellen niet veel nieuws. Het belangrijkste is dat de tarieven en schrijfgrenzen in de vennootschapsbelasting (Wet VPB 1969) worden aangepast. Voor het internationaal opererende bedrijfsleven zijn er echter wel degelijk belangrijke ontwikkelingen, maar die komen voornamelijk vanuit de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Unie (EU), zoals het ‘Pillar Two-voorstel’ (wereldwijd minimaal effectief belastingtarief van 15%) en de ‘ATAD3-richtlijn’. Wij vatten de belangrijkste voorstellen als volgt samen:

  • Er is voorgesteld om per 1 januari 2023 het ‘opstaptarief’ in de vennootschapsbelasting te verhogen van 15% naar 19%. Dit ‘opstaptarief’ zal vanaf 2023 gaan gelden voor zover het belastbaar bedrag niet hoger is dan € 200.000.
  • Het inkomen uit aanmerkelijk belang (doorgaans van toepassing als een natuurlijke persoon minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap heeft) wordt momenteel in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 26,9% belast. Per 1 januari 2024 worden twee tariefschijven in box 2 geïntroduceerd: 24,5% tot € 67.000 en daarboven 31%.
  • Vanaf 2021 wordt onder omstandigheden Nederlandse bronbelasting geheven op rente- en royaltybetalingen van lichamen gevestigd in een laagbelastend land en in misbruiksituaties. Met ingang van 1 januari 2024 worden ook dividenduitkeringen aan lichamen in een laagbelastend land en in misbruiksituaties belast met Nederlandse bronbelasting.
  • Er is geconstateerd dat er in de praktijk wordt geprobeerd dividendbelasting te ontgaan door de economische en juridische rechten tot dividenden op te splitsen. Dit heet ‘dividendstripping’ en het kabinet heeft aangekondigd aanvullende maatregelen te gaan treffen om dat tegen te gaan. De verwachting is dat deze aanvullende maatregelen niet vóór 1 januari 2024 worden ingevoerd.
  • De Europese Commissie heeft in december 2021 een voorstel gelanceerd om misbruik van lege entiteiten (‘brievenbusvennootschappen’) voor oneigenlijke belastingdoeleinden tegen te gaan (‘ATAD 3’). De kern van het voorstel is dat dergelijke ‘lege entiteiten’, ongeacht juridische rechtsvorm, voortaan niet meer in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen uit belastingverdragen en het EU-recht. Als de EU-lidstaten deze richtlijn aannemen en omzetten in de nationale wet, gaan de regels in op 1 januari 2024.
  • Een verkrijging van in Nederland gelegen vastgoed is belast met overdrachtsbelasting. Voorgesteld is om het algemene overdrachtsbelastingtarief met ingang van 2023 te verhogen van 8% naar 10,4%. Het tarief voor de verkrijging van een woning als hoofdverblijf van 2% verandert niet.
  • Voor instellingen en bedrijven die van de extreem hoge gasprijzen profiteren, wordt de zogenoemde cijns in de Mijnbouwwet in 2023 en 2024 verhoogd (‘Windfall tax’).
  • Voor de zogenoemde 30%-regeling is voorgesteld om per 1 januari 2024 de onbelaste vergoeding jaarlijks te maximeren tot de zogenoemde Balkenende-norm. Daarnaast is voorgesteld om per 1 januari 2023 expliciet in de wet te bepalen dat per kalenderjaar een keuze moet worden gemaakt om ofwel de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden ofwel de 30%-regeling toe te passen.