BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Fiscale maatregelen

Tijdstip laatste update: 27-3; 17:57

De uitbraak van het coronavirus kan financiële gevolgen hebben voor u als ondernemer of organisatie. Daarom zijn er o.a. een aantal fiscale maatregelen aangekondigd om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Uitstel van betaling

Bijzonder uitstel
De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Hierdoor kan uitstel van betaling verkregen worden voor een langere periode dan gebruikelijk, of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden gesteld. Het is op dit moment niet zeker of deze specifieke uitstelregeling ook geldt voor de sociale zekerheidspremies. Wij gaan er vooralsnog van uit dat dit wel het geval is.

Volgens de berichtgeving op de website van de Belastingdienst kunt u voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen, zonder het overleggen van de eerder vereiste deskundigenverklaring. Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. De Belastingdienst zal dan nadere gegevens van u vragen (dat zou alsnog een deskundigenverklaring kunnen zijn), maar meer informatie hierover is momenteel niet bekend. Wij interpreteren de berichtgeving zodanig dat het mogelijk is om eerst drie maanden uitstel van betaling te vragen en dit indien nodig te verlengen (waarvoor dan dus mogelijk nadere gegevens moeten worden aangeleverd).

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat u wanneer u aangifte heeft gedaan en een (naheffings)aanslag heeft ontvangen u het uitstel kunt aanvragen. Dit betekent dat voor de lopende maand u nog geen uitstel voor de loonheffingen en de btw hoeft aan te vragen, maar dat dit pas nodig is als naheffingsaanslagen zijn opgelegd.

Zodra de ontvanger uw verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt.

Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)
U kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft altijd op tijd aangifte gedaan.
  • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen.
  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • U heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen.
  • Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.
  • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.

Let op! Als u gebruik maakt van deze regeling, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden getroffen voor dezelfde aanslag!

Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden
Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor kort uitstel, of als u een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel verwacht nodig te hebben, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk. 

Let op! Wellicht is het verstandiger om bijzonder uitstel aan te vragen. Dit is afhankelijk van uw specifieke situatie. Neem daarom contact op met uw BDO-adviseur.

Tijdelijke aanpassing tarieven invorderingsrente en belastingrente

Een andere maatregel om de liquiditeitspositie van ondernemers in deze tijden te verbeteren is een tijdelijke aanpassing van het geldende regime van de belastingrente en de invorderingsrente. Deze aanpassing geldt voor rijksbelastingen. Gemeenten moeten zelf een beleidsbesluit nemen om de rentepercentages voor gemeentelijke belastingen te verlagen. Het is raadzaam om bij uw eigen gemeente na te vragen of de rentepercentages gewijzigd zijn.

Invorderingsrente
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Dit zou een drempel kunnen vormen om het uitstel van betaling aan te vragen. Zodoende verlaagt het kabinet de invorderingsrente. Deze wijziging gaat in vanaf 23 maart 2020. De invorderingsrente zal tijdelijk dalen van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. De rente wordt verlaagd naar 0,01% omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is de rente naar 0% te verlagen. 

Belastingrente
Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte door een uitstelregeling pas later is ingediend. Ook kan het zijn dat belastingrente in rekening wordt gebracht omdat bezwaar is aangetekend tegen een (definitieve) aanslag. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Doorgaans is de belastingrente te beperken door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze wijziging gaat in vanaf 1 juni 2020 (m.u.v. de inkomstenbelasting, die verlaging zal ingaan vanaf 1 juli 2020).

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld, als hun onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen. Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen én u dat niet tijdig meldt. Het gaat hierbij onder andere om: 

  • de loonheffingen
  • de omzetbelasting
  • de premies bedrijfspensioenfonds 

Als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen, is er sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meldt u schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload. 

Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht. Lees hier wat u moet weten over de verschillen tussen bijzonder uitstel van betaling en de melding betalingsonmacht. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw adviseur.

Herziening voorlopige aanslag 2020

Als omzet wegvalt of extra afwaarderingen nodig zijn, kan een nieuwe voorlopige aanslag 2020 worden aangevraagd. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma), dan gaat het over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020. Indien u de onderneming drijft door middel van een rechtspersoon (zoals een BV, NV of coöperatie) of een daarmee gelijkgesteld lichaam, dan gaat het over de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. De Belastingdienst stelt de nieuwe aanslag binnen enkele weken vast. 

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig betalen)

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd. 

Inlenen personeel

Ook bij het inlenen van arbeidskrachten is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie wordt ingeleend de loonheffing niet betaalt, kunt u als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld. 

Vergeet ook de btw niet! 

Impact coronavirus op de loonheffingen

Douane

Sommige bedrijven kunnen tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen ten aanzien van de invoerrechten of accijns en btw bij invoer. Ook kunnen bedrijven problemen ervaren met betrekking tot de niet-naleving van alle strikte termijnen en douaneformaliteiten. De Douane gaat bedrijven die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen.

Uitstel gemeentelijke belastingen vanwege corona

Ondernemers hoeven in meerdere gemeenten voorlopig geen lokale belastingen te betalen. In sommige gemeenten kan uitstel van betaling aangevraagd worden, in andere gemeenten wordt later begonnen met het innen van belastingen of het versturen van aanslagen. Andere gemeenten zullen voorlopige geen aanmaningen sturen. De duur van de maatregelen verschilt per gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw gemeente.

Let op! Staat er (nog) niets op de site van uw gemeente? Dagelijks worden er nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Blijf de berichtgeving dus gewoon volgen.

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Momenteel wordt nog onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas. 

Toeristenbelasting

In overleg met de VNG wordt bekeken of de heffing van toeristenbelasting tijdelijk wordt stopgezet. Dat geldt ook voor voorlopige aanslagen. 

Meer weten over de fiscale maatregelen?

Heeft u vragen over de fiscale maatregelen die u kunt treffen, of heeft u bijvoorbeeld een deskundigenverklaring nodig? Neem dan contact op met ons crisismanagementteam.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam