BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Fiscale maatregelen

Tijdstip laatste update: 29 mei; 7:57

De uitbraak van het coronavirus kan financiële gevolgen hebben voor u als ondernemer of organisatie. Er is een aantal fiscale maatregelen aangekondigd om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Uitstel van betaling

Bijzonder uitstel

De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor verschuldigde belasting voor een langere periode dan gebruikelijk, of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden gesteld. 

U kunt voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dat verzoeken die voor 1 oktober gedaan zijn onder de versoepelde regeling vallen. Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. 

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat u wanneer u aangifte heeft gedaan en een (naheffings)aanslag heeft ontvangen u het uitstel kunt aanvragen. U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw in één keer tegelijk uitstel van betaling aanvragen. Voor de overige belastingen moet u per belasting apart uitstel aanvragen.

Uw verzoek ziet dan tevens automatisch op aanslagen die nog zullen worden opgelegd, gedurende drie maanden nadat de ontvanger uw verzoek om uitstel heeft ontvangen. Zodra de ontvanger uw verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt tot drie maanden na deze datum. Bijvoorbeeld: u ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen over de maand februari met een dagtekening van 21 april 2020 en een uiterste betaaldatum van 5 mei 2020. Op 1 mei 2020 ontvangt de Belastingdienst uw verzoek om bijzonder uitstel voor drie maanden. De invordering wordt dan stilgelegd tot 1 augustus 2020. Vervolgens ontvangt u een naheffingsaanslag loonheffing over maart. Voor deze aanslag hoeft u niet afzonderlijk uitstel van betaling te vragen. Ook voor deze aanslag geldt dat de invordering wordt opgeschort tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus op 1 augustus 2020 betaald zijn. 

Heeft u uitstel voor langer dan drie maanden gevraagd en gekregen, dan zal dit uitstel in ieder geval niet eerder eindigen dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel krijgt u de gelegenheid een  betalingsregeling te treffen.

Voor de aanvraag van het bijzondere uitstel kunt u gebruik maken van het online formulier of u kunt ons vragen een schriftelijk verzoek voor u in te dienen. Ook als u langer uitstel nodig heeft dan drie maanden kunt u contact met ons opnemen.

Let op! Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel voldoet? Wellicht komt u wel in aanmerking voor andere, reguliere vormen van uitstel. Hier zijn wel nadere voorwaarden aan verbonden.  Dit is afhankelijk van uw specifieke situatie. Neem daarom contact op met uw BDO-adviseur.

Tijdelijke aanpassing tarieven invorderingsrente en belastingrente

Een andere maatregel om de liquiditeitspositie van ondernemers in deze tijden te verbeteren is een tijdelijke verlaging van de belastingrente en de invorderingsrente. 
Deze aanpassing geldt alleen voor rijksbelastingen, maar de meeste gemeentes volgen deze verlaging. Voor meer informatie kunt u dat bij uw eigen gemeente navragen.

Invorderingsrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Dit is nu (tijdelijk) verlaagd naar 0,01%. Deze wijziging is ingegaan per 23 maart 2020 en zal vooralsnog in ieder geval gelden tot 1 oktober 2020. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle (rijks)belastingschulden. 

Vanwege het verlagen van de invorderingsrente kan het zo zijn dat de betalingskorting die u ontvangt als u een voorlopige aanslag ineens betaalt in plaats van in termijnen lager uitvalt. Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het lopende fiscale jaar ontvangen met een vervaldatum van de eerste termijn die ligt tussen 23 maart 2020 en 1 juni 2020? Neem dan contact op met uw adviseur als u gebruik wilt maken van de betalingskorting.

Belastingrente

Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte door een uitstelregeling pas later is ingediend, of tot een hoger bedrag dan waar oorspronkelijk van werd uitgegaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Doorgaans is de belastingrente te beperken door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze wijziging gaat in vanaf 1 juni 2020 (m.u.v. de inkomstenbelasting, die verlaging zal ingaan vanaf 1 juli 2020). De verlaging van de belastingrente zal in ieder geval tot 1 oktober 2020 van toepassing zijn. 

Melding betalingsonmacht

Als bestuurder van een rechtspersoon kunt u onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld, als uw organisatie de belastingen en premies niet kan betalen. Het gaat hierbij - onder andere - om:  

  • de loonheffingen
  • de omzetbelasting
  • de premies bedrijfspensioenfonds 

Om dit aansprakelijkheidsrisico te beperken is het heel belangrijk dat u de betalingsonmacht tijdig (en schriftelijk) meldt bij de Belastingdienst, dan wel het pensioenfonds. Tijdig wil zeggen: binnen 2 weken nadat de belastingen of premies had moeten zijn betaald.

Melding voor bijzonder uitstel wegens coronacrisis niet nodig
Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat u niet afzonderlijk hoeft te melden als u om uitstel van betaling in verband met corona vraagt. Dit geldt voor zowel toekomstige als al verstreken tijdvakken, vanaf het tijdvak februari 2020. 

NB.1. Voor premies bedrijfspensioenfonds geldt nog steeds dat u moet melden (tenzij uw bedrijfspensioenfonds anders beslist).

NB.2. Deze toezegging geldt alléén voor bijzonder uitstel i.v.m. de coronacrisis. In alle overige situaties moet nog steeds worden gemeld. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload. 

Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Lees hier wat u moet weten over de verschillen tussen bijzonder uitstel van betaling en de melding betalingsonmacht. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw adviseur.

Herziening voorlopige aanslag 2020

Als omzet wegvalt of extra afwaarderingen nodig zijn, kunt u een nieuwe voorlopige aanslag 2020 aanvragen. De Belastingdienst stelt de nieuwe aanslag binnen enkele weken vast. Bij een verlaging van de aanslag hoeft u minder te betalen op de toekomstige termijnen, of u krijgt de al betaalde belasting (deels) terug. 

De verlaging geldt zowel voor de inkomstenbelasting (als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, zoals bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma) als voor de vennootschapsbelasting (zoals bij BV’s). 

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig) betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Het kan gebeuren dat een verzuimboete wegens het niet (op tijd) betalen wordt opgelegd bij een naheffingsaanslag waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd. Deze boete hoeft u niet te betalen en zal worden vernietigd.

Inlenen personeel

Ook bij het inlenen van arbeidskrachten is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie wordt ingeleend de loonheffing niet betaalt, kunt u als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld. 

NB. Ook uitzendbureaus zullen mogelijk gebruik (moeten) maken van de mogelijkheden die de overheid biedt tot uitstel van betaling. Voor u is van belang dat u bij betaling van uw factuur de gebruikelijke beschermende maatregelen blijft nemen (zoals betalen op de G-rekening).

Lager ‘gebruikelijk loon’

Een aanmerkelijkbelanghouder (een natuurlijk persoon die ten minste 5% aandelen in een BV bezit) die arbeid verricht voor de BV waarin de aandelen worden gehouden, moet een bepaald ‘gebruikelijk loon’ aangeven. Daarover is (loon- en) inkomstenbelasting verschuldigd. Volgens de normale regels geldt dit ook als de omzet in een jaar lager is. In verband met de coronacrisis mag een aanmerkelijkbelanghouder het gebruikelijk loon van het jaar 2020 verlagen als sprake is van omzetdaling. De verlaging moet in verhouding staan met de omzetdaling. Vooral dga’s (directeur-grootaandeelhouders) kunnen van deze regeling gebruik maken.

Versoepeling urencriterium

Zelfstandige ondernemers zoals eenmanszaken en firmanten in een v.o.f. zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting (IB-ondernemers). Deze ondernemers kunnen gebruik maken van bepaalde ondernemersfaciliteiten mits aan het zogenoemde urencriterium wordt voldaan. Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. Volgens het urencriterium moeten IB-ondernemers ten minste 1225 uren per kalenderjaar voor de onderneming werkzaam zijn. Door de overheidsmaatregelen kunnen veel ondernemers hier niet aan voldoen, met mogelijk verlies van de ondernemersfaciliteiten als gevolg. Daarom is geregeld dat ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht worden ten minste 24 uren per week aan de onderneming te hebben besteed. Voor ondernemers die juist in deze periode een piek in de werkzaamheden zouden hebben gehad, wordt een aanvullende regeling getroffen. 

Coronareserve

Volgens de normale regels is een door een vennootschapsbelastingplichtige geleden verlies van enig jaar ‘achterwaarts’ verrekenbaar met de winst van het voorafgaande jaar (en met de winst van de daarop volgende zes jaren). Door deze achterwaartse verliesverrekening kan een BV de (reeds betaalde) vennootschapsbelasting over de winst van het vorige jaar (deels) terugontvangen. Dit geldt dus ook voor het in 2020 verwachte verlies in verband met de coronacrisis. Het verwachte verlies van 2020 kan echter pas bij de aanslagregeling van het jaar 2020, dus pas in 2021, worden verrekend. Omdat het kabinet het wenselijk acht dat bedrijven eerder over de noodzakelijke liquiditeiten kunnen beschikken, is de mogelijkheid van een ‘coronareserve’ in 2019 in het leven geroepen. Op de slotbalans van het jaar 2019 mag hierdoor een fiscale reserve kan worden gevormd tot maximaal het bedrag van de fiscale winst van 2019. De fiscale coronareserve mag echter niet hoger zijn dan het in 2020 te verwachten verlies als gevolg van de coronacrisis. Door de coronareserve kan het (verwachte) verlies van 2020 al bij de aanslagregeling van 2019 worden benut. De coronareserve geldt alleen voor vennootschapsbelastingplichtige bedrijven. 

Uitstel wetsvoorstel ‘excessief lenen’

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding op grond waarvan aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) van hun BV hebben geleend, over het meerdere inkomstenbelasting in box 2 moeten gaan betalen. Het plan was om dit wetsvoorstel in 2022 in werking te laten treden. De inwerkingtreding van deze ‘dga-taks’ is nu uitgesteld tot 1 januari 2023. De regering wil hiermee bereiken dat dga’s die een hogere schuld aan de BV hebben een jaar langer de tijd hebben om de schuld aan de BV in voldoende mate af te lossen, teneinde daarmee de nadelige gevolgen van de dga taks te voorkomen. Het wetsvoorstel is daarmee echter niet van de baan.

Betaalpauze hypotheken en renteaftrek

Als een kredietverstrekker (vaak: de bank) in verband met de coronacrisis een betaalpauze (tijdelijk uitstel van betaling van de aflossing en rente) voor een hypotheek inlast, kan dit zonder nadere maatregelen leiden tot verlies van de hypotheekrenteaftrek voor particulieren. Het kabinet komt met een regeling om dit te voorkomen. Deze geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden bij hun kredietverstrekker en een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. Lees hier meer over de betaalpauze bij hypotheekverplichtingen.

Vergeet ook de btw niet! 

Impact coronavirus op de loonheffingen

Daarnaast is ook geregeld dat de ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling voor het jaar 2020 wordt verhoogd tot 3% voor de eerste € 400.000 aan loonsom per werkgever. Het doel is mogelijkheden bieden aan werkgevers die daar de ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

Versoepelingen van termijnen bij toepassing fiscale reorganisatiefaciliteiten

Bij de toepassing van de volgende reorganisatiefaciliteiten in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, is onder voorwaarden fiscale terugwerkende kracht mogelijk tot het begin van een boekjaar:

  1. Geruisloze inbrengfaciliteit in de inkomstenbelasting
  2. Geruisloze terugkeerfaciliteit in de vennootschapsbelasting
  3. Bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting
  4. Splitsingsfaciliteit in de vennootschapsbelasting
  5. Juridische fusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting

Het toepassen van fiscale terugwerkende kracht betekent dat de reorganisatie voor de toepassing van de betreffende fiscale reorganisatiefaciliteit eerder van kracht wordt, dan het moment waarop de bijbehorende juridische aktes worden gepasseerd. Fiscale terugwerkende kracht is alleen mogelijk onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden is, dat de vereiste juridische handelingen om de reorganisatie te effectueren - het passeren van de akte(s) - binnen een bepaalde termijn plaatsvinden. Afhankelijk van het type reorganisatie is de termijn 15 of 12 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarnaar de reorganisatie fiscaal terugwerkt. 

De huidige bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis kunnen als gevolg hebben dat deze termijnen niet worden gehaald. Om te voorkomen dat de fiscale terugwerkende kracht naar het beoogde tijdstip als gevolg daarvan niet mogelijk is, heeft de Staatssecretaris van Financiën het beleid versoepeld. Er is goedgekeurd dat de inspecteur de termijn op verzoek met 3 maanden verlengt in gevallen waarin de oorspronkelijke 15- of 12-maandstermijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. 

Let op! Als de oorspronkelijke 15- of 12-maandstermijn eerder is verstreken dan 1 maart 2020, bijvoorbeeld op 1 januari 2020, geldt de versoepeling niet.

Douane

Sommige bedrijven kunnen tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen ten aanzien van de invoerrechten of accijns en btw bij invoer. Ook kunnen bedrijven problemen ervaren met betrekking tot de niet-naleving van alle strikte termijnen en douaneformaliteiten. De Douane gaat bedrijven die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen.

Uitstel gemeentelijke belastingen vanwege corona

Ondernemers hoeven in meerdere gemeenten voorlopig geen lokale belastingen te betalen. In sommige gemeenten kan uitstel van betaling aangevraagd worden, in andere gemeenten wordt later begonnen met het innen van belastingen of het versturen van aanslagen. Andere gemeenten zullen voorlopige geen aanmaningen sturen. De duur van de maatregelen verschilt per gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw gemeente.

Let op! Staat er (nog) niets op de site van uw gemeente? Dagelijks worden er nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Blijf de berichtgeving dus gewoon volgen.

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Goedgekeurd is dat energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 ervoor mogen kiezen de energiebelasting en de ODE, alsmede de btw hierover, op een later moment in rekening te brengen dan normaal.

Meer weten over de fiscale maatregelen?

Heeft u vragen over de fiscale maatregelen die u kunt treffen, of heeft u bijvoorbeeld een deskundigenverklaring nodig? Neem dan contact op met ons crisismanagementteam.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam